Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i formannskapet 28.11.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 23.11.2017 15:05:00
Jens Petter Larsen filmer Dino Arnone på Glunot

​Jens Petter Larsen har filmet tre filmer for Trysil kommune. Blant annet er Dino Arnone på Glunot med i filmen Næringsliv i Trysil.

Foto: Bjørn Olsen, Trysil kommune

Formannskapsmøtet 28. november starter med urpremiere på filmen Næringsliv i Trysil.

​Det kommer i alt tre filmer i denne runden, tre korte, men informative og gode filmer.

Flere tryslinger

De heter Bo i Trysil, Etablere seg i Trysil og Næringsliv i Trysil. Hensikten med dem er å vise verden hvor bra vi har det i Trysil, slik at enda flere vil komme hit, bosette seg og skape arbeidsplasser.

Orienteringer

Etter filmpremieren orienterte personalkonsulent Lasse Bolstad om status for delegeringsreglementet og rådmann Jan Sævig om status for evalueringa av den administrative strukturen.

Bredbånd

Første sak til behandling angikk og interesserer mange; Bredbåndsutbygging i Trysil kommune - vegen videre og omfang av kommende anbudsutlysning.

Anders Nyhuus, H ble enstemmig kjent inhabil fordi han er medeier i selskapet som kommunen kjøper bredbåndskontakttjenester fra, og han er dessuten gift med bredbåndskontakten.

Ordføreren foreslo at rådmannen skal komme med forslag til finansiering innenfor en ramme på 30 millioner kroner over fem år. Randi Sætre, Ap foreslo at saken skulle sendes til kommunestyret. Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. Sætres falt med tre (Ap) mot fem stemmer (H, Sp og SV). Vedtaket i formannskapet lyder slik:

  1. Trysil kommune lyser nå ut de områdene som fikk støtte fra Nkom og fra Hedmark fylkeskommune, det vil si Landsjøåsen-Langtjernåsen-Galåsen og Støa-Linnes i tillegg til områdene som er spesifisert i alternativ 6 (Myrvang-Heggeriset og tilstøtende områder til Jordet og Slettås).
  2. Vinter/vår 2018 søker Trysil kommune Nkom og Hedmark fylke om støtte til nye utbyggingsprosjekter som omfatter hele kommunen.
  3. Rådmannen bes legge fram forslag til finansiering innenfor en ramme på 30 millioner kroner over en periode på fem år.

Grimsåsen

Miljødirektoratet går med på at Grimsåsen kan erstatte Kubekkteigen som statlig friluftsområde dersom vi lager en forvaltningsplan og tilrettelegger enda bedre. Direktoratet vil bidra med 100 000 kroner hvis vi gjør det samme. Formannskapet vedtok enstemmig:

Trysil kommune garanterer for et tilsvarende beløp som Miljødirektoratet tilbyr som støtte for tilretteleggingstiltak i statlig friluftsområde Grimsåsen, begrenset oppad til kr 100 000.
Eventuelle midler tas fra frie disposisjonsfond.

Aps tilleggsforslag falt med fire (Ap og SV) mot fem stemmer (H og Sp). Det forslaget lød:

Kommunestyret viser til vilkår for frafalling av servitutt på Håvi-Kubekkteigen pkt. 5 som lyder: En forvaltningsplan som viser planlagte tilretteleggingstiltak i området. Mal for forvaltningsplan er lagt ut på Miljødirektoratets sider.
Kommunestyret forutsetter en snarlig oppstart av utarbeidelse av en slik forvaltningsplan, og denne burde primært foreligge før 1. februar 2018. Parallelt anmodes rådmann om å gå i drøftinger med Miljødirektoratet for å finne en omforent løsning angående dette vilkåret slik at utbyggingen på Håvi-Kubekkteigen kan komme i gang som planlagt på nyåret 2018.

Private barnehager

Randi Sætre, Ap ble enstemmig kjent inhabil fordi hun eier en privat barnehage.

Formannskapet gikk enstemmig inn for hovedutvalgets innstilling om å vedta lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Trysil. I saksutredningen heter det blant annet:

Private barnehager har søkt om å opprette flere plasser for deler av barnehageåret for å bidra til at kommunen kan ivareta barnehagegarantien. Dette forutsetter kommunalt tilskudd for plassene.
Det vurderes som rimelig at kommunen gir tilskudd for plassene som blir godkjent og tatt i bruk. Tilsvarende foreslås at tilskudd reduseres dersom plasser ikke benyttes.

Det kan hende politikerne endrer noe når kommunestyret skal behandle saken.

Helse og omsorg

Formannskapet gikk enstemmig inn for hovedutvalg for helse og omsorgs innstilling om at helse, omsorg og sosial omorganiseres fra nyttår slik at sektoren består av åtte enheter; sykehjem, hjemmetjeneste, psykisk helse, familie, boligtjeneste, sosialtjeneste, forebygging og rehabilitering samt legesenter og helseberedskap.

Skjønnsmidler

Formannskapet innstiller enstemmig på at 400 000 kroner som vi fikk i skjønnsmidler til analyse av tjenesteproduksjon og elektronisk dokumentutveksling i 2012, omdisponeres til omstillingsprosjekt Trysil kommune.

Godtgjørelse

Formannskapet innstiller enstemmig på på at regulativ for godtgjørelse til folkevalgte holdes uendret i 2018.

Møteplan

Rådmannen har lagt opp til at kommunestyre, formannskap og hovedutvalg skal ha samme hyppighet og møtedager som i år også neste år. Formannskapet ga noen innspill som de ba om blir bakt inn i forslaget for kommunestyremøtet.

Eiendomsskatt 2018

Formannskapet går enstemmig inn for å beholde skattesatsen på 7 promille og at alle eiendommer skal kontortakseres med den følge at takstgrunnlaget øker med 10 prosent.

Kommunebudsjettet

For mer info om behandlinga av årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021- se egen sak til høyre.

Investeringer 2017

Formannskapet innstiller enstemmig på at revidert investeringsbudsjett og endret låneopptak for 2017 som innebærer at kommunen låner 53,7 millioner kroner til årets investeringer. Det er 12,6 millioner kroner mindre enn tidligere budsjettert.

Sist oppdatert: 04.12.2017 14:40:27