Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i fondsstyret og formannskapet 22.9.2020

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 24.09.2020 12:00:35
Østmojordet barnehage

​H og FrP ønsker å se på alternative tomter til den nye sentrumsbarnehagen. Men flertallet - Sp, Ap og SV - ønsker ikke flere runder og enda en utsettelse før spaden kan settes i jorda, så de holder fast ved utbygging av Østmojordet barnehage.

​Den lengste debatten i formannskapet handlet også denne gangen om den nye sentrumsbarnehagen.

​Møtedagen begynte med fondsstyret som først fikk en orientering om status for midlene i det ekstraordinære koronanæringsfondet på snaut 2,9 millioner kroner.

Markedsføring

Så behandlet de den første søknaden. Det enstemmige vedtaket lyder:

 1. Trysil kommune innvilger inntil kr 650 000, dvs. inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, i tilskudd til Destinasjon Trysil til markedstiltak rettet mot nordmenn vinteren 2020/2021.
 2. Midlene tas fra det ekstraordinære næringsfondet. 
 3. Midlene gis i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. 
 4. Fondsstyret vil presisere at det er en forutsetning for bevilgningen at hele Trysil og mangfoldet løftes fram i budskapet som markedsføres.

Punkt 4 var et forslag fra SV.

Ett vedtak

Formannskapet fattet ett vedtak. Resten av sakene skal sluttbehandles av kommunestyret. Vedtaket ble fattet i en sak som ikke sto på sakslista, men som Ap og H ba om at ble behandlet. Med Ap, H og FrPs fire stemmer mot Sp og SVs tre blir Fylkesmannen bedt om å gå gjennom, gi råd og analysere den økonomiske situasjonen i Trysil kommune. Fylkesmannen inviteres til Trysil kommunestyre for å informere om sine vurderinger og om hva Fylkesmannen kan bidra med i den krevende økonomiske situasjonen som Trysil kommune er i.

Planstrategien

Formannskapet innstiller slik til kommunestyret:

 1. Forslaget til kommunal planstrategi for 2020-2023, datert 18.3.2020, vedtas i henhold til Lov om plan- og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
  § 10-1 med følgende endringer:
  • Det tas inn et nytt punkt under prioriterte planoppgaver 2020-2023 om trafikksikkhetsplan, jf. innspill fra Innlandet fylkeskommune.
  • Rådmannen gis fullmakt til å formulere og innarbeide denne endringen i planstrategidokumentet.
  • Integreringssplanbeskrivelsen endres til:
   Det skal utarbeides en helhetlig integreringsplan for Trysil kommune. Integreringsplanen fastsetter målsettinger, strategier og tiltak for integrering. Integreringsplanen skal kartlegge kapasitet for integrering i samfunnet, konkrete mål og tiltak og ansvar for innbyggere, kommunen og innvandrerne selv. Det overordnede formålet med planen er at størst mulig andel av de som kommer til Trysil som flyktning og innvandrer, kvalifiseres for arbeidsmarkedet og kommer i arbeid, trives og blir en del av Trysilsamfunnet, blir boende i Trysil og bidrar som innbygger.
   Integreringsplanen skal også omfatte planer for midlertidige akuttsituasjoner i tillegg til varig integrering.
   Integreringsplanen legges inn i planstrategien, med mål om å blir ferdig innen sommeren 2021.
   Den vedtatte "Lokal handlingsplan mot rasisme og diskriminering basert på etnisitet og religion" identifiseres som egen plan i planstrategien med egen beskrivelse, med mål om å bli ferdig innen sommeren 2021.
 2. Forslaget til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032, datert 18.3.2020 vedtas i henhold til Lov om plan- og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 10-1 med følgende endring:
  • Det legges et avsnitt inn i planprogrammet for samfunnsdelen om samarbeidet med nabokommunene i Sverige, jf. innspill fra Länsstyrelsen Dalarnas län.
  • Rådmannen gis fullmakt til å formulere og innarbeide denne endringen i planprogrammet  

Tredje kulepunkt i punkt 1 var Hs forslag og ble vedtatt mot FrPs stemme.

Sentrumsbarnehagen

Rådmannen ønsket en avklaring av vedtaket kommunestyret fattet i juni, og formannskapet innstiller slik:

 1. Framdrifta med etablering av ny barnehage på Østmojordet samkjøres med framdrifta i sentrumsplanen, slik at disse prosessene går i takt.
 2. Det utarbeides et skisseprosjekt for ny barnehage på Østmojordet. Hensikten er primært å få et mer nøyaktig beløp som kan legges inn i budsjett og økonomiplan. Inntil 1 million tas fra budsjetterte midler til forprosjekt slik det opprinnelig er planlagt for.
 3. Kostnader til midlertidige tiltak ved Nysted barnehage i 2020 legges inn i tertialrapport nr. 2/2020 med kr 230 000. Beløp for 2021 og framover legges inn i budsjett 2021 og økonomiplan fra 2022.
 4. Framtidig bruk av ledige arealer ved Nysted barnehage avklares når boligplanen er ferdig. Hensikten er å sikre kommunens behov for boliger framover i tid. 
 5. For å sikre nødvendige arealer til ny barnehage på Østmojordet, bes rådmannen gå i dialog med grunneier.

Punkt 5 var Aps forslag og erstatter rådmannens innstilling som åpnet for at kommunen kunne gå til ekspropriasjon.

Hs forslag om å se på andre alternativer enn Østmojordet, fikk bare støtte av FrP og falt. Det lød:

Fra rundkjøringen i sentrum til Østmojordet er det i luftlinje ca. 1,5 km. Innenfor denne radiusen bes rådmannen vurdere andre mulige lokaliseringer for ny sentrumsbarnehage i tillegg til Østmojordet. Østmojordet fremstår som kostbart, med trafikale utfordringer, og med utfordringer knyttet til grunnerverv. Makeskifte tomtene til Østmojordet og/eller Nysted kan være aktuelle virkemidler for å finne alternative tomteområder til en ny sentrumsbarnehage.  

SFO-vedtekter

Formannskapet innstiller enstemmig på at SFO-vedtektene endres slik:

2. Definisjon og formål
Trysil kommune har tilbud om SFO før og etter skoletid for 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn.

11. Betaling
Satser for foreldrebetaling og eventuelle spesielle ordninger som søskenmoderasjon mv. fastsettes av kommunestyret for ett år om gangen. De nye satsene gjøres gjeldende fra 1. januar. Betalingen skal skje forskuddsvis innen den 1. i hver måned.
Reduksjon i foreldrebetaling gis etter søknad, i henhold til forskrift til opplæringslova kapittel 1B. 

Raskiftet-fondet

Styret i Søre Osen grendeutvalg ønsker å behandle sin del av søknadene til Raskiftet-fondet fortløpende og har bedt om at punktet om søknadsfrister i vedtektene blir strøket. Flertallet (Sp, SV og H) ønsker å ha søknadsfrister, mens Ap og FrP ville imøtekomme styrets ønske. Formannskapets innstilling blir da:

Trysil kommune avslår søknaden om endring av punkt 6 Forvaltning og administrasjon i vedtektene for Raskiftet-fondet.  

Ny eier i MHBR 

Formannskapet innstiller enstemmig slik:

 1. Trysil kommune er imot at Åsnes kommune tas inn som deleier i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS med de foreliggende vilkår. 
 2. Trysil kommune stiller krav om at Åsnes kommune ved inntreden innbetaler et innskuddsbeløp tilsvarende sin eierandel av midlene avsatt til annen egenkapital, slik at Åsnes kommune stiller på lik linje med de øvrige eierkommunene i selskapet. 
 3. Trysil kommune forutsetter at opptak av ny deleier vil gi dagens eierkommuner en økonomisk fordel.

 Saksutredninger og protokoller finner du under Mer informasjon.

 

 

Sist oppdatert: 24.09.2020 12:36:24