Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Formannskapets forslag til budsjett, økonomiplan og handlingsdel

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 01.12.2016 15:48:42
Unger ved snømann

​Trysil-politikerne er innstilt på å innføre barnehagegaranti fra 2017. Nå ligger formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan ute på høring. Velkommen til å sende oss din mening om det innen 16. desember.

Årsbudsjett, økonomiplan og handlingsdel av kommuneplanen lå ute til offentlig ettersyn til 16. desember.

​Skjema for høringsuttalelser og alle høringsdokumentene finner du til høyre. Alle er velkomne til å sende inn sin mening om budsjett, økonomiplan og handlingsdel.

Formannskapets innstilling

Høyre og Senterpartiet sørget for flertall i formannskapet for å ta inn igjen flere av tiltakene rådmannen foreslo å kutte i 2017. Deres forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti som venter til kommunestyremøtet med å fremme sine endringsforslag). Rådmannens budsjettforslag til høyre må derfor korrigeres for disse endringene, og de finnes i dokumentet som inneholder nytt kapittel 4.

2,7 millioner

Tiltakene som formannskapet tar inn igjen i budsjettet, koster drøyt 2,7 millioner kroner. Det finansierer de ved å sløyfe det eneste nye tiltaket som rådmannen hadde funnet plass til. De sier altså nei til å øke bemanninga i hjemmetjenesten avdeling 3 med 5,3 årsverk noe rådmannen mente var nødvendig på grunn av mange nye brukere og økt antall vedtakstimer.

Nye tiltak

Formannskapet innstiller på å ta inn tre nye tiltak som ikke var på rådmannens prioriteringsliste. Det er:

 • barnehagegaranti 500 000 kroner
 • deltakelse i kompetanseløftet Kultur for læring i skolene 200 000 kroner
 • økt budsjett til Ung kultur møtes (UKM) 10 000 kroner 

Inn igjen

I formannskapets innstilling er følgende tiltak tatt inn igjen:

 • Samarbeid med skole og næringsliv (kmmunalt bidrag til næringslivets dag i skolen, utdannings- og yrkesmesse, rådgivernettverk og jobbmesse for sesongansatte) 100 000 kroner
 • Kommunalt bidrag til Campus Trysil 150 000 kroner
 • Entreprenørskap (inkludert arena for etablering, innovasjon og utvikling, fadderordning, flere elev- og ungdomsbedrifter og synliggjøring av bedrifter) 100 000 kroner
 • Opprettholde Søre Trysil barnehage 336 000 kroner
 • Fortsatt to åpningskvelder i uka på ungdomsklubben 70 000 kroner
 • Opprettholde mekkeklubben 50 000 kroner
 • Opprettholde Trysiliaden 62 000 kroner
 • Opprettholde aktivitetsskolen 115 000 kroner
 • Kontingent til Utmarkskommunenes sammenslutning 30 000 kroner
 • Tilskudd til Forsøksringen 50 000 kroner
 • Nesten halvere reduksjonen av salting og støvbinding på kommunale veger 300 000 kroner
 • Beholde Skjærhollavegen som kommunal veg 95 000 kroner
 • Beholde Skjærbergsvegen som kommunal veg 159 000 kroner
 • Beholde idrettsfondet og doble det 400 000 kroner

Og til slutt regner de ikke inn 660 000 kroner i sparte utgifter på rasjonaliseringsprosess innen helse og omsorg som rådmannen hadde foreslått.

Bredbåndsfond

Med 5 (H og Sp) mot 4 (A og SV) stemmer innstiller formannskapet dessuten på å opprette et bredbåndsfond på 8 millioner kroner med tanke på utbygging i 2017-2020. Pengene skal tas fra disposisjonsfondet.

- Bredbånd er ett av de viktigste infrastrukturtiltak for privat og næringsmessige behov. En god bredbåndsdekning har stor betydning for bosetting og for besøksnæring og det er viktig å gjennomføre en utbygging av nett som gir en god dekning i hele kommunen. Rådmannen legger fram en utbyggingsplan i løpet av første halvår 2017, heter det i forslaget som ordføreren fremmet på vegne av H og Sp.

Barnehagegaranti

Arbeiderpartiet la bare fram ett forslag i formannskapet; Rådmannen gis myndighet til å tilsette ekstra personell i løpet av barnehageåret for å innfri barnehagegarantien. Eventuelt merkostnader og finansiering fremlegges i forbindelse med tertialrapportene. H og Sp sørget for at det ble nedstemt.

Kutt som overlevde

Disse kuttene i rådmannens budsjettforslag overlevde behandlinga i formannskapet og ligger altså fortsatt an til å forsvinne i 2017:

 • reduksjon i rammen i grunnskolen på 1,4 millioner fra neste høst. Det er ifølge rådmannen helt forsvarlig for voksentettheten på Innbygda skole og ungdomsskolen ligger i dag en god del over minimumsnormen.
 • kutte miljøterapeutstillingen i byggende team (611 000 kroner)
 • gjøre Vestre Trysil skole og barnehage til oppvekstsenter med en leder (50 000 kroner i 2017 og 100 000 kroner i 2018)
 • fjerne alle kulturmidler til lag og foreninger (329 000 kroner)
 • arrangere Skjæraasendagene bare annethvert år (125 000 kroner) k
 • kutte ut kunstformidling (25 000 kroner som er gitt i tilskudd til Musikk i Hedmark som nå avvikles)
 • holde stillinger i helse og omsorg vakante (3 771 000 kroner). Det er fagkoordinator i hjemmetjenesten, en merkantil 60 %-stilling, en 40 %-stilling på tjenestekontoret, en 20 % helsesøsterstilling og vakter tilsvarende 60 %-stilling i hver av avdelingene på sykehjemmet og i hjemmetjenesten.
 • midlertidig nedbemanning i demenskoordinatorstillingen med 40 % i fire måneder (176 000 kroner)
 • kutte i lavterskeltilbud (1 991 000 i 2017 som øker til 2 989 000 i 2018). Dette er dagsentrene i grendene, vedsentralen, dagtilbudet til utviklingshemmede på Sønsthagen, Møteplassen innen psykisk helse og frisklivssentralen.
 • legge ned vedsentralens lokaler (122 000 kroner i 2017 som øker til 172 000 kroner i 2018
 • redusere salting og støvbinding på kommunale veger (366 000 kroner)
 • ingen overføring til kompetansefondet (500 000 kroner)
 • alle enheter skal spare til sammen drøyt 2 millioner kroner på effektivisering. Det handler om å jobbe smartere uten at det går utover brukerne.

Handlingsdel av kommuneplanen

Formannskapet sluttet seg enstemmig til rådmannens forslag til handlingsdel av kommuneplanen 2017-2020.

Sist oppdatert: 10.05.2017 13:50:38