Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Trysil sier ja til vindkraft

Illustrasjon av vindmøller ved Osensjøen

​Illustrasjon av vindmøller ved Osensjøen.

 

Med 17 mot 8 stemmer sier Trysil kommunestyre ja til vindkraftverk på Raskiftet. Dermed anbefaler de NVE å gi konsesjon til Austri Raskiftet.

​Følgende stemte for å anbefale konsesjon:

 • Arbeiderpartiets Ole Martin Norderhaug, Turid Backe-Viken, Gry Vanja Eriksen, Einar Hyllvang, Thorbjørn Lysfoss, Halvard Ås, Randi Sætre, Kjell Reidar Lutnæs og Karen Margrethe Tangnæs
 • Senterpartiets Bjørg-Edith Enger, Per Hagebakken, Per Gunnar Stensvaag og Ole André Storsnes
 • Sosialistisk Venstrepartis Marit Nyhuus og Frank Smestad
 • Venstres Gry O. Nordli
 • Høyres Liz Bjørseth

Følgende stemte for å frarå konsesjon:

 • Høyres Espen André Eilertsen, Jorunn Graff Bjørnersen, Bjørn Karlsen, Anders Nyhuus og Morten O. Lutnæs
 • Frps Martin Ottershagen og Ida Bergersen Frøhaug
 • KrFs Siv Rønningen

Vedtak

Flertallet stemte for formannskapets innstilling som var et fellesforslaget fra Ap, Sp og SV. Det lyder slik:

Trysil kommune tilrår etter en samlet vurdering at det gis konsesjon for å etablere Raskiftet vindkraftverk.

Dette begrunnes med:

- Vindkraft som erstatter kullkraft/bruk av fossile energikilder bidrar til å begrense effekten av menneskeskapte klimaendringer.

- Kommuneplanens langsiktige del 2009-2020 Delmål 1 under kap 5.10 sier at Trysil kommune skal bidra til en bærekraftig utvikling som sikrer kommunens verdier og ressurser for framtidige generasjoner.

- Trysil kommune vurderer at mulighetene for en positiv utvikling i Osensjøområdet og kommunen er større enn eventuelle negative følger.

Trysil kommune ber NVE om å sette følgende vilkår:

- Lysforurensningen må minimaliseres.

- Området legges til rette for friluftsaktiviteter med åpne veger og tilrettelegging av turstier og skitraseer.

- Det gjennomføres nye støyberegninger når valg av turbintype og nøyaktig plassering av disse er bestemt, og det skal planlegges et støymåleprogram etter at vindkraftverket er satt i full drift. Resultatene av disse beregningene og målingene legges til grunn for eventuelle tiltak.

- Utbygger pålegges å gå i dialog med Hedmark fylkeskommune om å gjennomføre en størst mulig standardheving av fylkesveg 562.

Nedstemt

Mindretallet stemte for rådmannens innstilling til formannskapet som lyder slik:

 1. Etter en samlet vurdering av positive og negative sider ved å etablere Raskiftet vindkraftverk vil rådmannen foreslå at kommunestyret velger å tilrå at det ikke gis konsesjon.

  Dette begrunnes med:
  • Risikoen for at de negative konsekvensene i et langsiktig perspektiv blir større enn de positive for lokalsamfunnet rundt Osensjøen anses å være reell.
  • Kommunens langsiktige mål både for bosetting, trivsel og reiselivsutvikling i området synes å være vanskelig å forene med et vindkraftverk.
  • Det er vist i konsekvensutredningen at en betydelig andel av befolkningen langs Osensjøen i Trysil vil kunne bli påvirket av støy helt opp mot de anbefalte grenseverdier, og at en del av befolkningen dermed kan oppleve redusert bokvalitet og trivsel.
  • Konsekvensutredningen og tilleggsutredningene sannsynliggjør i liten grad at et vindkraftverk vil bidra til økt sysselsetting eller bosetting i kommunen over tid.
  • Konsekvensutredningen viser at vindkraftverket vil ha stor negativ innvirkning på landskapet, spesielt for de bosatt langs Osensjøens østside i Trysil og de som bruker områdene vest for Osensjøen som rekreasjonsområde.
  • Den økonomiske kompensasjonen som vil komme Trysil kommune til gode ved eventuell etablering av Raskiftet vindkraftverk vil kunne bidra positivt til både ny utvikling i lokalsamfunnet rundt Osensjøen og bidra positivt til kommunens økonomi generelt. Imidlertid ser en ikke at denne kompensasjonen vil kunne bidra til å redusere de ulempene som påpekes av både næringsdrivende og andre i området, slik som de visuelle ulempene og de store landskapsendringene, faren for forstyrrende støy og risikoen for redusert attraktivitet for framtidig hyttebygging.
 2. Dersom det allikevel vurderes å gi konsesjon for Raskiftet vindkraftverk ber Trysil kommune om at det stilles vilkår i konsesjonen om følgende avbøtende tiltak:

  • Det stilles krav til bruk av tilgjengelig og tillatt teknologi for å redusere lysforurensningen fra hinderlysmerkingen av turbinene, og som er basert på automatikk som kun slår på lysene når luftfartøy er i nærområdet.
  • Som avbøtende tiltak etableres nye skiløypetraseer som unngår risikosoner for iskast og samtidig reduserer støynivået i skiløypenettet. I tillegg bør noen turbiner flyttes eller tas bort for å sikre en tilrettelagt skiløypetrasé opp på enten Raskiftet eller Halvorsberget.
  • Alle eksisterende boliger og fritidsboliger som kan bli utsatt for støy over anbefalt grenseverdi skal tilbys nødvendige tiltak bekostet av tiltakshaver for å redusere støynivået. Det skal gjennomføres nye støyberegninger når valg av turbintype og nøyaktig plassering av disse er bestemt, og det skal pålegges et støymåleprogram etter vindkraftverket er satt i full drift. Resultatene av disse beregningene og målingene skal legges til grunn for eventuelle tiltak.
  • Tiltakshaver skal pålegges å gjennomføre undersøkelser for å dokumentere eventuelt omfang av kollisjoner mellom fugl og vindmøllene. Dette for å bidra til mer kunnskap om slike problemstillinger ved vindkraftverk i innlandet.

Debatten i kommunestyret finner du i dokument til høyre. Der ligger også andre relevante dokumenter. Merk at dokumentet Saksutredning med vedlegg - november 2013 er på 266 sider. Det kan derfor ta noe tid å laste det ned.

 

Sist oppdatert: 19.03.2015 15:24:57