Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Knut Løken er varaordfører i 40 % stilling

Knut Løken

​Knut Løken er varaordfører i Trysil i 40 % stilling de neste fire åra. Han har fast kontordag på mandag. Den andre dagen kan variere noe.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Med 13 mot 12 stemmer har kommunestyret vedtatt å øke varaordførerstillingen i Trysil fra 20 til 40 %.

Kommunestyret utsatte saken da de fikk den til behandling 20. oktober. De ville ha flere opplysninger om hva varaordføreren skulle drive med rent konkret som skulle forsvare utvidelsen fra 20 til 40 %.

Økt belastning

Ordfører Erik Sletten, Sp begrunnet ønsket om økt stillingsprosent slik:

- Trysil kommune står foran store og viktige oppgaver. Det er vedtatt en næringsplan med en klar målsetting om at det skal etableres 30 nye arbeidsplasser i Trysil hvert år fram til 2020. Kommunen har fortsatt en negativ befolkningsutvikling som det er et sterkt ønske om å snu. Vi går en ny eldrebølge i møte med de krav det stiller til en kommune og har fortsatt store vedlikeholds- og investeringsoppgaver. I tillegg har vi akkurat gjennomført et politisk skifte med ny ordfører og skifte av rådmann gjennomføres også ved årsskiftet. Dette tilsier en økt arbeidsbelastning på politisk ledelse. En utvidet varaordførerfunksjon vil således avlaste ordfører.

Økt tilgjengelighet

Ordføreren fortsatte:

- Trysil kommune valgte for noen år siden å flytte ordførers kontor ned til 1. etasje og samlokalisering med servicetorget for å gi ordfører større nærhet til publikum og økt tilgjengelighet til politisk ledelse. Dette ønsker man nå å forsterke ved at varaordfører har kontorplassering i samme område. En utvidet varaordførerfunksjon med faste arbeidsdager vil bidra til at publikums mulighet for kontakt med ordfører bedres ytterligere.

Kompetanse

Et annet argument fra ordførers side var at han og varaordfører Knut Løken har ulik kompetanse som utfyller hverandre.

- I fireårsperioden vil derfor også kompetanse være førende for fordeling av oppgaver. I et beredskapsmessig perspektiv vil det også være en fordel at varaordfører har god kunnskap om pågående saker og er trent og har oppdatert kompetanse på lik linje med øvrig beredskapsledelse for å kunne tre inn som ordfører i en gitt situasjon. For eksempel langvarige situasjoner som krever døgnkontinuerlig beredskapsledelse, eller ved en indisponert ordfører. Det vil derfor bli etablert jevnlige samtaler med rådmannen der politisk ledelse oppdateres på løpende saker og der også varaordfører gis mulighet for innspill på saker som ønskes belyst av administrasjonen, sa Sletten.

Oppgaver

Av oppgaver varaordføreren skal ha, nevnte ordføreren:

  • Representasjon etter behov
  • Faste kontordager/økt tilgjengelighet for publikum
  • Fokus på arbeidsoppgaver knyttet til kompetanse, spesifikke næringsutviklingsoppgaver
  • Ivareta spesielle områder som f eks eldreråd og ungdomsråd
  • Større detaljkunnskap om pågående oppgaver/deltagelse på oppdateringsmøter med rådmannen
  • beredskapsarbeid i samhandling med ordfører

Lite nytt

Opposisjonen med Randi Sætre, Ap i spissen mente at ordførers innlegg ikke inneholdt mye  nytt utover det de oppfattet som varaordførers oppgaver i 20 % stilling.

- Vi ser at utvidelse av stilling og deltakelse kan være et gode isolert sett. Men er dette et viktig verktøy og riktig prioritering i forhold til oppgaver vi står foran? Vi må veie det opp mot andre enkelttiltak. Vi støtter målet om å bidra til etablere 30 nye arbeidsplasser årlig, men er det å utvide varaordfører det viktigste da? spurte hun.

Næringsavdelingen

Sætre sa at A og SV mener det er viktigere å prioritere næringsavdelingen i stedet.

- Ordfører peker på andre oppgaver som vi vurderer krever flere administrative ressurser. Det er der grunnlaget legges i forhold til løsninger og å finne de riktige tiltakene. Når vi skal bruke mer midler for å nå næringsplanens mål, må vi heller øke ressursene på næringsavdelingen enn det politiske engasjementet som vi synes lett kan gli litt for mye inn på det administrative, sa hun og foreslo å beholde varaordfører i 20 % stilling.

Evaluering

Hun regnet med at det forslaget ville falle, så da foreslå hun også at varaordførers lønn skulle gjelde fra dags dato og at den nye ordningen skulle evalueres etter to år.

- Det virker rart å vedta stillingsutvidelse med tilbakevirkende kraft slik ordfører foreslår. Og det er heller ikke slik at vi har ny ordfører, ny varaordfører og ny rådmann i fire år. Hvis stillingen økes, bør vi i hvert fall ta oss tid til å evaluere den etter to år, sa hun.

Uenige

Etter en ganske lang ordveksling mellom posisjon og opposisjon, som handlet om hvorvidt politikerne var i ferd med å tråkke inn på administrasjonens felt, og om Ap/SV hadde vært mer positive om det var en annen som satt i den politiske ledelsen, tok Knut Løken selv ordet.

Diskusjonspartner

- Jeg ser på saken fra et prinsipielt ståsted og er derfor meningsberettiget. Jeg har lyst til å referere litt fra erfaringen så langt. Vi ser at arbeidsbelastningen er betydelig. Vi har vært veldig tydelige på at vi ønsker å styrke den politiske ledelsen ut fra utfordringer. Ordfører og jeg har ulik kompetanse. Det er naturlig å fordele hvem som gjør hva i enkelte saker. Samtidig er det ingen tvil om at det er en ordfører. Men det er bra for en ordfører å ha en støttefunksjon, en å diskutere saker og gå dypere i materien med, sa han.

Ensom post

Å være ordfører en ensom post, slo Løken fast; en styrket varaordfører kan derfor styrke ordføreren.

- Det er ikke snakk om å blande seg inn i administrative oppgaver. Vi kjenner rollene våre. Men det er en fordel at vi er oppdaterte på de saker som til enhver tid pågår. Som ordførers stedfortreder er det riktig at varaordfører sitter på kompetanse på flere felt inkludert beredskap. En mer synlig politisk ledelse er en fornuftig løsning i et langsiktig perspektiv i Trysil, sa Løken.

Ikke person

Randi Sætre presiserte at deres motstand mot å styrke varaordførerstillingen handlet om vervet, ikke om person.

- Knut Løken er en kjernekar. Vårt utgangspunkt er om vi skal bruke pengene på den stillingen, eller om det er mer formålstjenlig å bruke dem på noe annet? Vi lander på næringsavdelingen. Så enkelt er det, sa hun.

Til orientering er varaordførers godtgjørelse cirka 255 000 kroner i året.

Vedtaket

Med 13 mot 12 stemmer vedtok kommunestyret dette:

Trysil skal ha varaordfører i 40 % stilling med kontor i rådhuset. Utgangspunktet for varaordførers godtgjørelse er 80 % av ordførerens godtgjørelse. Inkludert i stillingen er funksjonene som varaordfører i formannskap og kommunestyre og stedfortreder for ordfører samt eventuelle andre verv i hovedutvalg og/eller andre råd, styrer, utvalg og nemnder som utløser godtgjørelse i henhold til Regulativ for godtgjørelse til folkevalgte i Trysil kommune.
Varaordførers godtgjørelse justeres samtidig med ordførers godtgjørelse.
Varaordførers lønn justeres med virkning fra konstituerende kommunestyremøte 20. oktober 2015.

 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 15.10.2019 00:51:26