Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Klare ønsker for Trysils næringsliv

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 26.01.2021 14:08:52
Erik Sletten og Stine Akre

​Trysils ordfører Erik Sletten og varaordfører Stine Akre fortsetter kampen for å hjelpe Trysils koronautsatte næringsliv. De har skrevet et brev med klare ønsker til finansministeren, næringsministeren og kommunalministeren.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

​Trysils ordfører og varaordfører har levert klare ønsker til tre statsråder i forkant av at regjeringen skal vurdere nye koronakompensasjoner.

I et brev til finansministeren, næringsministeren og kommunalministeren tar Erik Sletten og Stine Akre for seg Stortingets bestillinger til regjeringen tidligere denne måneden.

Store forhåpninger

- Vi har store forhåpninger om at de tiltak og endringer regjeringen legger opp til i proposisjonen som er varslet 29. januar, vil treffe vårt reiselivsavhengige næringsliv som er meget hardt rammet av covid-19-pandemien, skriver de.

Faller utenfor

Stortinget har bedt regjeringen opprette en søknadsbasert tilskuddsordning for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av, eller som faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen. Til det skriver Erik og Stine:

- Kompensasjonsordningene vi har sett til nå, har ikke truffet små bedrifter godt nok, spesielt ikke  de aller minste bedriftene. I kommuner som Trysil og Øyer er disse bedriftene svært viktige. De sysselsetter mange, er viktige kvinnearbeidsplasser, og det er bedrifter innenfor svært mange ulike sektorer. De driver ofte med små marginer, og de har ikke blitt fanget opp av kompensasjonsordningene på grunn av kriterier som fratrekket av egenandel, små faste kostnader (da lønn ikke kan innberegnes) og røde tall noen år og svarte i andre. I tillegg faller nystartede bedrifter og vekstbedrifter utenom kompensasjonsordningene.

Forslag til krav

Trysils ordfører og varaordfører kan tenke seg ulike modeller for hvordan en slik ny kompensasjonsordning for de minste skal se ut, men mener at følgende faktorer bør være i orden for å være berettiget støtte:

Bedriftene må drive etter regelverket, dvs. at de:

  • ikke skylder offentlige avgifter og skatter.
  • har sendt inn godkjente A-meldinger på sine ansatte.
  • har arbeidskontrakter og ordnede arbeidsforhold med sine ansatte.
  • har innbetalt OTP.
  • har maks 50 ansatte – (altså er en liten eller ekstra liten bedrift)

Lønnstilskudd

Stortinget har bedt om at regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet senest i løpet av februar fremmer forslag til en ny modell for lønnsstøtte slik at folk kan holdes i jobb framfor å være permittert.

- Det er kanskje det viktigste for de minste bedriftene - at lønnstilskudd er en del av den nye kompensasjonsordningen, så disse to bestillingene fra Stortinget må ses i sammenheng, mener Erik og Stine.

Trygger sysselsetting

Utsatte bedrifter i Trysil har gitt vår politiske ledelse innspill på at lønnstilskudd vil være med å trygge sysselsettingen.

- Det vil medføre at bedriftene har råd til å ha ansatte i jobb uten å være avhengige av å nå budsjettert omsetning. Det vil gjøre at de ikke må gå til permitteringer og oppsigelser slik vi nå frykter. I tillegg vil dette tiltaket stimulere til aktivitet, fordi de ansatte fortsatt er i jobb i stedet for å gå ut i permittering og ledighet, skriver Erik og Stine.

Forslag til ordning

De foreslår at en slik ordning tar utgangspunkt i dagens kompensasjonsordning for faste, uunngåelige utgifter.

- Dette bør kombineres med et direkte lønnstilskudd til bedriftene på f.eks. 75 % av lønnsutgiftene. Det bør da være et krav at bedriftene ikke sier opp eller permitterer sine ansatte mens de mottar tilskudd. Ordningen bør være så fleksibel at man kan benytte seg av det i f.eks. en 3-måneders periode fra 1. februar 2021 og ut året – etter behov, skriver de og viser til kriteriene i Danmark der bedrifter som sto i fare for å måtte si opp 30 % av de ansatte, eller hadde 50 % omsetningsfall, kunne få slik støtte.

Likviditetstilskudd

Stortinget har også bedt regjeringen fremme forslag om å videreføre og styrke ordningen med midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet. I jula fikk Trysil 750 000 kroner fra denne ordningen. Etter at formannskapet vedtok tildelingskriteriene 19. januar, er alt betalt ut. 21 bedrifter fikk 35 700 kroner hver.

Kjenner utfordringene

- Trysil kommune har i løpet av koronapandemien inntatt en svært aktiv rolle som støttespiller for vårt næringsliv. Vi kjenner utfordringene de står overfor godt, og vi har ved forvaltningen av henholdsvis ekstraordinære næringsfondsmidler og den siste tildelingen av midler som tilfalt kommuner med særlig stor ledighet, vist at vi har rask og målrettet saksbehandling. Midlene glir raskt gjennom kommunen og ut til bedriftene i tråd med føringer og forvaltningsprinsipper gitt av regjering og storting. Vi ønsker fortsatt at kommunene skal spille en sentral rolle i fordelingen av slike midler. Vi vil påpeke at de blir svært godt mottatt av næringsaktørene, og tilbakemeldingene viser at de hindrer oppsigelser, oppbud og konkurser, skriver Erik og Stine til statsrådene.

Næringsfond

Sist sommer kom det en pott med ekstraordinære næringsfondsmidler som fylkeskommunene fikk i oppdrag å dele ut til kommunene.

- Vi mener en direkte tildeling til kommunene i større grad ville ha oppfylt regjering og stortings intensjoner for disse midlene. Spissingen mot særlig utsatte kommuner ble borte i fylkets tildeling, da den ble basert på at alle skulle få sin andel av de ekstraordinære, kommunale næringsfondsmidlene, skriver Erik og Stine.

Ønsker mer

- Slike midler har vært viktig for å bidra til omstilling i våre bedrifter, i første omgang omstilling for å kunne drifte innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernsbestemmelser og stadig skiftende reiseregler. Vi håper at regjeringen og Stortinget vil vurdere å øke potten for denne type midler til kommuner som har et særlig koronautsatt næringsliv, skriver de.

Mva. m.m.

Stortinget har også bedt regjeringen fremme forslag om å utsette krav om innbetaling av mva., arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 1. juli 2021.

- Bedriftene våre melder at det vil hjelpe i en akutt likviditetssituasjon, men de ønsker en ordning der de ikke blir pålagt store rentekostnader ved å utsette innbetalingene, skriver Erik og Stine.

Innovasjon Norge

Stortinget har bedt regjeringen fremme forslag om å styrke omstillingsordningen, som går via Innovasjon Norge, til reiseliv, eventbransjen, serveringsbransjen og andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltakene, innenfor en ramme på 1 milliard kroner.

Behov for tilskudd

- Dette kan medføre at Innovasjon Norge får et bredere mål. De har ikke tidligere gitt tilskudd til
serveringsbransjen. Det er viktig at Innovasjon Norges strategier tilpasses behovet bedriftene har. Vår erfaring er at en rekke omstillingsprosjekter utløser behov for investeringer i bygg, anlegg og teknisk utstyr. Vi har flere eksempler på at Innovasjon Norge i liten grad vil gi tilskudd til slike prosjekter. De er raske med å henvise til låneordningene sine. For å få til en reell omstilling i reiselivsnæringen, er det behov for både tilskudd og lån slike prosjekter, avslutter de.

 

Sist oppdatert: 26.01.2021 15:29:04