Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Flere arbeidsplasser er jobb nummer 1

Randi Sætre og Erik Sletten

​Randi Sætre, A og Erik Sletten, Sp har vært med på å vedta mange kommunebudsjett, men aldri før som henholdsvis opposisjonsleder og ordfører. De er enige om mye, men der de var uenige, vant de borgerlige.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

De fem partiene i Trysil kommunestyre er enige om at flere arbeidsplasser er jobb nummer 1 i åra framover. Alle vil bruke penger på det, men hvor mye og på hva, er de uenige om.​

Det kom fram i debatten om budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.

Styrker næringsavdelingen

A og SV ville opprette en ny, hel stilling på næringsavdelingen og sette av ytterligere en million kroner til tiltak i næringsplanen. Forslaget ble nedstemt av de borgerlige som vedtok å gi næringsavdelingen 500 000 kroner som den og rådmannen i fellesskap skal finne ut hvordan skal brukes for å gi best effekt med tanke på nye arbeidsplasser.

Økt refusjon øremerkes

Og hvis det dukker opp flere penger som følge av at vi får høyere refusjon for enslige, mindreårige flyktninger, så skal også disse øremerkes næringsavdelingen og deres jobb for å bistå dem som kan tilby flere arbeidsplasser, vedtok H, Sp og Frp mot stemmene til A og SV.

Nye tiltak

I tillegg til tiltakene som fikk flertall i formannskapet, ble disse vedtatt i kommunestyret:

 • 115 000 kroner for å øke varaordførerstillingen fra 20 til 40 % (13 blågrønne mot 12 røde stemmer)
 • 200 000 kroner til å utbedre gang- og sykkelstien langs Trysilelva fra sentrum mot  campingplassen (enstemmig)
 • 25 000 kroner til ungdomsrådets Get Out Trysil (enstemmig)
 • 400 000 spart på sosialkontorets bistandskonto ved å innføre aktivitetsplikt for stønadsmottakerne (enstemmig)

Nedstemt

A og SV ble nedstemt (12-13) blant annet på å ikke øke med en halv stilling på lønns- og personalavdelingen, øke ny saksbehandlerstilling på Nav Trysil sosialtjenesten til hel i stedet for halv, finansiere Finnskogen natur- og kulturpark via fond, øke idrettsfondet fra 200 000 til 400 000 kroner, ikke bruke 150 000 kroner på et forprosjekt på utbedring av Hagelund, øke overføringen fra Trysil kommuneskoger med 1 million kroner, bygge fortau langs Liavegen og utsette kjøp av veghøvel.

Formannskapet

Tiltak fra formannskapets innstilling som ble vedtatt er blant annet:

 • å ikke kutte 50 %-stilling på kulturskolen (enstemmig)
 • 100 000 kroner til samarbeid skole-næringsliv (mot Ap/SV)
 • 150 000 kroner for å videreføre Campus Trysil (enstemmig)
 • 200 000 kroner til entreprenørskap (mot Ap/SV)
 • 150 000 kroner til forprosjekt for ombygging av kulturhuset Hagelund (mot Ap/SV)
 • 40 000 kroner til revisjon av idrettsplanen (mot Ap/SV)
 • 30 000 kroner til bru over Grøna på Pilegrimsleden (mot Ap/SV)
 • 25 000 kroner til korps i skolen (mot Ap/SV)
 • 40 000 kroner til kulturminneplan (mot Ap/SV)
 • 15 000 kroner til gatemusikanter (mot Ap/SV)
 • 400 000 kroner til psykolog i 100 %-stilling (i tillegg får vi 510 000 kroner i statlig tilskudd) (enstemmig)
 • 125 000 kroner til helsesøster i 50 %-stilling (økes til 295 000 kroner i 2017) (enstemmig)
 • 250 000 kroner til mulighetsstudie for svømmehall (mot Ap/SV)
 • 300 000 kroner til bedrifter som tar inn lærlinger (mot Ap/SV)
 • 2,6 millioner til bredbåndsutbygging inkludert prosjektkoordinator (mot Ap/SV)

Næringsavdelingen

I tillegg til talldelen vedtok kommunestyret flere såkalte verbalpunkter. Dette fra H, Sp og Frp ble vedtatt mot Ap/SVs stemmer:

Næringsavdelingen behøves å styrkes gjennom flere tiltak. Det kan være styrking av kompetanse, bemanning, bedre delegering osv. I tillegg til bevilgning i formannskapets innstilling, avsettes det ytterligere 350 000 i 2016 og 200 000 hvert år i resten av økonomiplanperioden, dvs. totalt 500 000 samlet hvert år til denne styrkingen. Midlene disponeres ikke før etter en nærmere dialog med rådmannen og næringsavdelingen om hvordan disse best kan benyttes. I denne sammenheng vil kommunestyret minne særlig om pkt. 3 til 7 i vedtak i PS 15/17 i kommunestyret 28. april 2015:
3. Tettere og mer systematisk kontakt mellom kommune og næringsliv, og etablering av bransjevise møteplasser/nettverk prioriteres.
4. Det utarbeides en handlingsplan med prioriterte tiltak.
5. Det opprettes et samarbeidsforum mellom formannskapet og de ulike bransjene.
6. Samarbeidet danner grunnlag for de tiltak og prioriteringer kommunen gjør.
7. Tiltaksdelen rulleres årlig basert på dette samarbeidsforumet.

Motforslag

Ap/SV ville heller hatt dette verbalpunktet om næringsavdelingen:

Prioritering av midler til næringsplantiltak vurderes av næringsavdelingen og fremlegges for behandling i formannskapets første møte i 2016. 

Årlig evaluering

Mot Ap og SVs stemmer ble det også vedtatt at tiltakene Campus Trysil, Entreprenørskap og Samarbeid skole - næringsliv er alle viktige næringsutviklingstiltak. Men det er viktig å hele tiden passe på at det er virkningsfulle, formålstjenlige, rett innrettet og ikke minst har rett finansiering. Derfor skal alle tre tiltakene evalueres årlig som del av rådmannens budsjettinnstilling.

Jurist og psykolog

Hele kommunestyret var enig i H, Sp og Frps verbalpunkter om at det i løpet av 2016 skal avklares om det er muligheter for å samarbeide med en eller flere nabokommuner om de nye stillingene jurist og psykolog.

Aktivitetsplikt

De borgerlige sørget for flertall for dette verbalpunktet om aktivitetsplikt: 

Aktivitetsplikt jf sosialtjenesteloven § 20 innføres fra og med 1. januar 2016. Kommunestyret forutsetter at samtlige etater i kommunen er positive til og legger til rette for de tiltaksplassene sosialtjenesten har behov for.

Ap/SV ville heller hatt denne ordlyden:

Aktivitetsplikt jf sosialtjenesteloven § 20 innføres fra og med 1. januar 2016. Aldersgruppen under 25 år prioriteres først. Kommunestyret forutsetter at samtlige etater i kommunen er positive til og legger til rette for de aktivitetsplassene det er behov for.  

Refusjon for enslige mindreårige

H, Sp og Frp sørget også for flertall for denne:

Det er usikkert hvilket omfang en evt. økning i refusjon for enslige mindreårige vil få. Budsjettet salderes ikke med inntekter med slik grad av usikkerhet. Men dersom det blir en økt refusjon som medfører en disponibel merinntekt for kommunen, øremerkes merinntekten til ytterligere økning av bevilgning til næringsavdelingen, jf verbalforslag 1.

Finnskogen

Dette verbalpunktet fra H, Sp og Frp ble enstemmig vedtatt:

Disponering av midlene til videreføring av deltakelse i Finnskogen natur- og kulturpark forutsetter formannskapets godkjenning av ny forretningsplan og budsjett.

Eldrerådet

Og til slutt fikk Ap/SV med seg de andre på dette:

Kommunestyret viser til eldrerådets behandling 10. desember og vedtar eldrerådets forslag til omposteringer. Kommunestyret ber rådmannen merke seg eldrerådets uttalelse angående forebyggende arbeid.

 

Sist oppdatert: 31.12.2016 00:55:18