Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Spørsmål om fastlegenes tilgjengelighet

Brystbilde av to kvinnelige politikere

På møtet i hovedutvalg for helse og omsorg i mars vil utvalgsleder Randi Sætre
(til venstre) be kommunalsjef Trygve Øverby om å redegjøre for hva som skal til for at
Trysil skal oppfylle Forskrift om fastlegeordning i kommunene. Karen Margrethe Tangnæs
tok opp saken i kommunestyret 18. februar.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

​Karen Margrethe Tangnæs, Ap, har spurt om det er så lett å få tak i og få time hos fastlegene i Trysil som forskriften krever. Hun synes ikke svaret hun fikk, er noe klart ja.

1. januar 2013 ble Forskrift om fastlegeordning i kommunene innført. Tangnæs brukte spørretimen i kommunestyret 18. februar til å stille spørsmål om praktiseringen i Trysil er i tråd med forskriften. Rådmannen svarte ved å lese opp et notat han hadde fått av kommuneoverlegen der han innledet med å vise til utdrag fra Legeforeningens kommentarutgave til fastlegeforeskriften 2013.

Til hovedutvalget

Verken Tangnæs eller partikollega Randi Sætre syntes svaret var klart nok i forhold til om fastlegene er så tilgjengelige for sine listepasienter som forskriften tilsier. Begge sitter i hovedutvalg for helse og omsorg der Sætre er utvalgsleder. Hun vil nå be kommunalsjefen møte der for å gi politikerne mer kjøtt på beinet.
- Vi i Trysil har krav på at våre fastleger er like tilgjengelige som de er i andre kommuner, sier Tangnæs.
- Vi politikere må få vite hva som skal til for at forskriften skal kunne etterleves, sier Sætre.

Tilbud om konsultasjon

Tangnæs sitt første spørsmål lød: Ifølge § 21, andre ledd skal listeinnbyggere få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager. Det understrekes at det innebærer at det kun unntaksvis skal være mer enn fem dagers varsel. 
Er denne bestemmelsen nå innført i kommunen og praktiseres den slik de nye forskriftene sier?

Kommuneoverlegen svarte: Med bakgrunn i forskriften og kommentarene, hvor det understrekes at det er fastlegens plikt og rett å vurdere/prioritere etter alvorlighetsgrad, må man forholde seg til en 5-dagers regel/bestemmelse som en mer relativ enn absolutt størrelse. Trysil legesenter har organisert sin virksomhet med seks faste leger i 5,5 stillingshjemmel, samt en turnuslege og en vikarlege mesteparten av året. Vi er altså 7,5 lege i klinisk hverdagsarbeid hver uke med unntak av ferier og kurs. Tilgjengeligheten til lege ved Trysil legesenter er således god. Listeinnbyggere vil på ethvert tidspunkt i vanlig arbeidstid kunne få en vurdering av sin fastlege, vikar for denne eller turnuslege. De fleste av fastlegene opererer med øyeblikkelig hjelp-timer der det kan settes opp pasienter på dagen. Med dagens organisering er det ingen som ikke kan komme til lege på Trysil legesenter på dagen. Ventetiden på time hos fastlegen varierer fra få dager til fire uker, i gjennomsnitt cirka to uker (øyeblikkelig hjelp-timer og avbud ikke medregnet).

Vi skal praktisere god allmennmedisin i Trysil. Organiseringen er en balanse mellom tilgjengelighet og prioritering. En rekke tilstander går over av seg selv uten legens hjelp. Der vil det være medisinsk sett dårlig kvalitet å skulle inn og vurdere i tidlig fase grunnet risiko for overdiagnostisering og overbehandling, samt feil bruk av tidsmessige resurser.

4,5 av 5,5 fastleger deltar i ekstravakt og vaktarbeidet. Den siste er fritatt på grunn av alder. Det innebærer at i perioden medio desember til ultimo april har hver fastlege avsatt dager i sin kalender til ekstravakt eller vaktarbeid. Det påvirker naturligvis tilgjengeligheten i forhold til bestilling av time med få dagers respons.

Konklusjon: Overordnet sett leverer Tysil legesenter allmennmedisinske legetjenester med høy tilgjengelighet - på dagen for å komme til en vurdering hos lege. Om det ikke er fastlege som er første lege, så er det alltid mulig å konferere med fastlegen om videre utredning og behandling. Tilgjengelighet er ikke det samme som bedre kvalitet på legetjenesten, jamfør risiko for overdiagnostisering/behandling.

Om antallet av fastleger er høy nok, er et vurderingsspørsmål som griper inn i en større vurdering/diskusjon om organisering av helsetjenester i en turistkommune som har et utvidet ansvar i forhold til antall personer som oppholder seg i kommunen. Ønsker man en bedre kontinuitet hos fastlegene med de akutte syke, så er det vesentlig å se på vikarlegeordningen som er etablert og har vært etablert i mange år. Men endringer i denne medfører behov for flere fastleger. økning i fastlegeantall. 

Telefonhenvendelser

Det andre spørsmålet lød: Ifølge tredje ledd skal fastlegen ha et system for mottak av telefonhenvendelser slik at 80 % besvares innen to minutter. Er denne bestemmelsen innført i kommunen og praktiseres slik de nye forskriftene sier?
 

Kommuneoverlegen svarte: Ja, vi har et system for telefonhenvendelser. Øyeblikkelig hjelp-vurdering og bestilling av time til dette, samt e-resept/bestilling av diverse og annen timebestilling er systematisert. Svar gis uten ventetid. Når noen ønsker kontakt med lege, får denne beskjed og ringer opp igjen etter nærmere avtale. I presserende situasjoner der det vurderes at fastlegen er den eneste rette til å telefonkonsultere, settes samtalen over til fastlegen. Det er ikke lagt til rette for at leger som måtte ønske det, har mulighet til hjemmekontor. Det ville ha økt tilgjengeligheten for denne type henvendelser og generell oppfølging.  

Elektronisk timebestilling

Det tredje spørsmålet lød: Fjerde ledd sier at legen skal kunne motta timebestilling elektronisk på for eksempel e-post,sms og via nettportal. Er denne bestemmelsen innført i Trysil kommune?
 

Kommuneoverlegen svarte: Nei. Elektronisk timebestilling har vært etterspurt i flere omganger, men vi har ikke innført den enda. Vi har nylig innført e-resept og nytt nødnett. Det må vurderes om disse tjenestene bør få etablere seg før vi innfører noe nytt.

Øyeblikkelig hjelp

Det fjerde spørsmålet lød: § 22 sier at fastlegen skal innrette sin praksis slik at listeinnbyggere som må ha øyeblikkelig hjelp, kan mottas og vurderes. Øyeblikkelig hjelp til egne listeinnbyggere er en del av fastlegens listeansvar. Fastlegen har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for at listeinnbyggere kan få øyeblikkelig hjelp i åpningstiden, for eksempel ved å skjerme noen timer av åpningstiden hver dag til slike henvendelser. Er denne bestemmelsen innført i kommunen, og praktiseres den slik de nye forskriftene sier?

Kommuneoverlegen svarte: Som beskrevet ovenfor, er den allmennmedisinske tjenesten organisert slik at innbyggerne til enhver tid kan komme til lege enten ved å benytte øyeblikkelig hjelp-timer som er ledige fastlegens kalender, eller ved å få time hos vikarlegen eller ekstravakten som passer øyeblikkelig hjelp-tjenesten. 

 

 

Sist oppdatert: 19.03.2015 15:24:59