Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Departementet avviser ulveklagene

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 28.09.2018 07:45:05
Tre ulver

​Under lisensjakta i Hedmark og Akershus i 2018/2019 kan det felles 12 ulver utenfor ulvesona. Det har Klima- og miljødepartementet slått fast.

Illustrasjonsfoto

​Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling av 12 ulver utenfor ulvesona i Hedmark og Akershus i 2018/2019.

​Slik lyder departementets vedtak:

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen for lisensfellingsåret 2018/2019.

Etter departementets vurdering er det rettslig grunnlag for å tillate lisensfelling etter naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b innenfor beiteprioriterte områder i Hedmark og Akershus, inkludert blå sone vest for Glomma i Hedmark, beiteområdet til Sølendalen havnelag og innenfor Elgå reinbeitedistrikt.

I de øvrige delene av lisensfellingsområdet utenfor ulvesonen er det etter departementets syn rettslig grunnlag for å tillate felling etter naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c. Departementet anser at det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger enn felling. Departementet har i sin avgjørelse lagt stor vekt på prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Departementet anser videre at den vedtatte kvoten på 12 ulver ikke truer bestandens overlevelse og er heller ikke til hinder for å nå det nasjonale bestandsmålet neste år. Klagene er dermed ikke tatt til følge.

Klagerne

Det er klagene fra Bygdefolk for rovdyr, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - Akershus lokallag, Glommen skog SA, Jegernes Interesseorganisasjon, Kontaktutvalg Skogbruk i Aurskog-Høland, Naturvernforbundet, Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus, Norges Jeger og Fiskerforbund Hedmark, Norges Jeger og Fiskerforbund Østfold, NOAH - For dyrs rettigheter, Foreningen Våre Rovdyr, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norskog, Norsk Sau og Geit, Aksjonen Rovviltets Røst, Trysil Fellesforening for jakt og fiske, TYR Innlandet, Ulvens Dag og WWF og den delen av klagene som gjaldt lisensfelling utenfor ulvesonen departementet har behandlet. De har altså ikke behandlet klagene som gjelder uttak av alle individene i de tre ulverevirene Slettås, Hobøl og Mangen innenfor sona.

Ikke klagerett

Ordfører og varaordfører i Trysil kommune sendte også inn en klage da de mente at verken Stortingets vedtatte bestandsmål, beitenæringa i og utenfor ulvesonen, lokalbefolkningens trygghet og ve og vel, eller jakta som næring og helsefremmende friluftsaktivitet blir ivaretatt av rovviltnemndenes forslag til uttak av ulv i 2018/2019. De tok til orde for at kvoten måtte økes med 25-45 ulver i årets lisensjakt om Stortingets bestandsmål skal oppfylles.

Også Aurskog-Høland kommune, Elverum kommune, Rendalen kommune, Åmot kommune og Landbrukskontoret for Våler og Åsnes sendte inn klager. Departementet slår fast at de ikke har klagerett:

- Offentlige organer har klagerett dersom de har samme interesse i saken som en privat part, eller når dette er særskilt regulert i lov. Slikt rettslig grunnlag foreligger ikke i denne saken.  De fleste argumentene som fremgår av klagene er imidlertid i stor grad dekket av anførslene fra andre klagere med rettslig klageinteresse, skriver de.

Du kan lese departementets vedtak og Trysil kommunes klage på lenkene til høyre.

Sist oppdatert: 28.09.2018 08:20:29