Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Rådmannens forslag til budsjett 2018

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 21.11.2017 18:55:00
Trafikklys

​Rådmannen tror ikke det vil bli trafikklys ved innkjøringa til sentrum; Trysilvegen - Vestbyvegen - Vestsidevegen uten kommunal finansiering. Lysregulering må på plass før antall senger i Trysilfjellet passerer 29 000. Rådmannen foreslår å bruke en drøy million på dette i 2018. 

​Neste år skal Trysil kommune yte tjenester for 416 millioner kroner og investere for 75,4 millioner, synes rådmannen.

​Budsjettforslaget hans viser et overskudd på 6 millioner, et godt stykke unna Fylkesmannens anbefaling på 11 millioner. Så får vi se hva politikerne ønsker å endre på når budsjettet behandles i formannskapet 28. november og kommunestyret 14. desember.

Tre nye tiltak

Vi finansierer mye av driften med egne inntekter fra eiendomsskatt, salg av konsesjonskraft, overføringer fra kommuneskogen og utbytte fra Eidsiva Energi - 42,7 millioner kroner i 2018, så rådmannen har ikke funnet plass til mer enn tre nye tiltak: Samfunnsplanlegger i hel stilling, pluss 0,3 årsverk i PP-tjenesten og 65 000 kroner til beplanting i Storvegen.

Ikke råd

Han mener kommunen ikke har råd til de andre tiltakene som administrasjonen har ytret ønske om til en samlet prislapp på 5,5 millioner kroner, som: 

 • Skjæraasendagene hvert år
 • 60 %-stillingsøkning på biblioteket
 • 100 000 kroner til kulturminnearbeid
 • Delfinansiering av psykologstilling
 • Frog Identity-kurs for å få unge ut i jobb eller utdanning
 • Bytte ut møblene på Borgtun
 • Styrke landbruksfondet med 2 millioner
 • Veterinærtilskudd
 • Pusse opp Bergetunet og sentrumsskolene utvendig
 • Legge nytt tak på hjemmetjenesten i Nybergsund
 • Støtte fagbrevutdanning for renholdere
 • Tilsynsfører for vann, avløp og byggesak 

Salderingstiltak

Derimot må utgiftene ned og inntektene opp, mener rådmannen og foreslår flere tiltak hvorav de fleste handler om kutt i stillinger.

 • Sentraladministrasjonen skal spare deler av stillinger ved å utnytte IKT-programmer bedre slik at det ikke blir nødvendig å tilsette i stillingsbrøker som måtte bli ledige. En snau halv million skal spares på den måten.
 • Oppvekst og kultur skal redusere med 3,8 stillinger og spare 200 000 kroner på forbruksposter.
 • Helse og omsorg skal spare 9 millioner kroner på rasjonaliseringsprosjektet og ekstra innsparinger i stillinger blant annet ved å ikke ansette ved alle vakanser og minske bruken av vikarer. 9,1 stillinger blir borte. Brukerbetalingene øker med 1,75 millioner kroner, og enda må de spare 2,35 millioner til.
 • Forvaltning og teknisk drift skal spare 400 000 kroner på å ikke ansette i en ledig vaktmesterstilling og omfordele helgeoppgaver vaktmestrene har i dag, 155 000 kroner ved å holde 20 % landbrukssjefstilling ledig og fakturere kostnader på 300 000 kroner for reparasjon og renhold når leietakere flytter ut av kommunale leiligheter.
 • På finansieringssida skal vi ta inn 3 millioner kroner ekstra ved kontorjustering av eiendomsskatten og utsette betalinga av 2,5 millioner i avdrag.

VA-investeringer

28,9 millioner av de foreslåtte investeringene går til vann og avløp; rehabilitering av ledningsnettet i Storvegen sør og Gamlevegen, Grindbakken og Haugavegen samt Størksvegen, vannledning mellom gammelt og nytt boligfelt i Jordet, ny overløpspumpe i renseanlegget der, nytt renseanlegg i Tørberget og ny mannskapsbil.

Andre investeringer

Andre ting vi bør investere i neste år, er ifølge rådmannen blant annet:

 • Parkeringsplasser ved Tørberget kirke
 • Brannvarslings- og slukkeanlegg i to kirker - hvilke står det ikke noe om
 • Ombygging til HC-toalett i Trysil kirke
 • Ombygging av møterom i biblioteket med tanke på at biblioteket skal bli tilgjengelig for publikum også utenom åpningstid
 • Skilting i resten av hytteområdene
 • Utskifting av fem kommunebiler
 • Andeler i Antonsbakken borettslag slik at vi kan kjøpe en leilighet der
 • Bygge om og ut Jordet barnehage
 • Kjøpe og arbeide opp boligtomter i sentrum
 • Rive fire gamle bygg; Ørns Minde, Bergevegen 59, Norbergvegen 7 og skur/hus på Mosanden
 • Bygge ny bru over Vestre Grøna på Ny jord-vegen
 • Bygge lyskryss ved innkjøringa til sentrum; Trysilvegen - Vestbyvegen - Vestsidevegen
 • Ny lastebil til vegavdelingen

For å finansiere 5,25 millioner av investeringene, foreslår rådmannen at kommunen selger Tingstua og Øverbygda skole.

Gebyrer

I rådmannens budsjettforslag er mange gebyrer uendret, eller øker bare med noen få prosent. De største prosentvise endringene han foreslår er:

 • Praktisk bistand i hjemmet opp 60 % til maks 2 800 per måned
 • Ekstratømminger slam opp 16,7-18,5 % avhengig av størrelsen på tanken
 • Trygghetstelefon opp 15 %
 • Barnehageplass opp 6,6 % i tråd med forslag til statsbudsjett
 • Årsavgift vann opp 3,3-4,5 % (kloakk ned 1 %)

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 21.11.2017 18:55:03