Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Lite dramatikk i rådmannens budsjettforslag

To menn sitter bak rundt bord med dokumenter på

​Økonomisjef David Sande og rådmann Kristian Trengereid foreslår å bruke engangs-
inntekter for å få budsjett 2015 i havn og varsler tyngre tak i årene som kommer.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 

Rådmannens forslag til budsjett 2015 innebærer lite dramatikk. Men det bygger seg opp til desto større utfordringer i 2016-2018, sier Kristian Trengereid.

​I vår varslet rådmannen at Trysil kommune lå an til å måtte kutte kostnader for 12 millioner kroner. Takket være ekstrainntekter, de fleste fra en ny beregningsmodell for refusjoner for særskilt ressurskrevende brukere, mangler han nå bare 3,3 millioner kroner for å videreføre dagens drift.

Salderingstiltak

For å dekke inn gapet og enda få til en buffer på 2,1 millioner kroner for å takle uventede utgifter, foreslår rådmannen åtte kuttiltak samt å bruke 3 millioner kroner av premiefondet på 18,3 millioner kroner. Det vil blant annet svekke kommunens likviditet.

Søre Trysil barnehage

Rådmannen foreslår å legge ned Søre Trysil barnehage fra høsten 2015, men spare Østby barnehage som også har vært vurdert. Å legge ned begge kan føre til utbyggingsbehov i Nybergsund noe det er vanskelig å finne midler til. At Søre Trysil velges foran Østby har blant annet å gjøre med at kommunen leier lokaler i Plassen, men eier på Østby. Nedleggelsen betyr en besparelse på 270 000 kroner i 2015. I 2018 er besparelsen på 968 000 kroner fordi kommunen også vil spare tilskudd til private barnehager da det tilskuddet regnes ut fra hva det koster å drive kommunale barnehager.

Støttekontakter og sosialstønad

Innen helse og omsorg foreslås det å redusere støttekontakter med 300 000 kroner blant annet som følge av opprettelsen av frivilligsentralen, og sosialbudsjettet med 200 000 kroner siden man forventer at opprettelsen av praksisplasser skal få flere ut i arbeid eller aktivitet slik at det blir færre på stønad. 

Stillinger

Rådmannen foreslår også å ikke ansette ny controller etter at Ståle Elgshøen ble avdelingsleder for eiendomsavdelingen. Det sparer kommunen en halv million i året på. Med nye rutiner og noe omdisponering av personalet på økonomiavdelingen regner økonomisjefen med at han selv og det mannskapet han har, skal klare å ta seg av controllerens arbeidsoppgaver. Av stillinger ellers foreslår rådmannen å holde en 20 % stilling på plan-, bygg- og miljøavdelingen vakant ett år (110 000 kroner) samt å dekke 300 000 kroner av bygg- og eiendomslederens lønn med prosjektmidler til ombygging av aldershjemmet og Nybergsund skole.

Enøk og fond

Som følge av Enøk-tiltakene som skal være ferdige ved nyttår, forventes en årlig besparelse på 600 000 kroner. Som siste tiltak foreslår rådmannen å ikke sette av noe til kompetansefondet i 2015. Det betyr 500 000 kroner spart. Midler som tidligere er avsatt, er ikke oppbrukt, så fondet er allerede på 1,5 millioner kroner.

Gebyrer

Rådmannen foreslår ingen store endringer i gebyrer i 2015. Dette blir dyrere hvis politikerne følger ham: Barnehageplasser (7,3 %), husleie i kommunale boliger (3,3 %), årsavgift kloakk og slamtømming (3,3 %), tilknytningsavgift kloakk (4 %), tjenester fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (stort sett 4,5 %) praktisk bistand i hjemmet for de med nettoinntekter over 2G (3 %), utleie av utstyr og mannskaper fra maskinsentralen (2 %), samt trygghetstelefon (3 %), middag fra sykehjemskjøkkenet (2 kroner) og salgs- og skjenkeavgifter (2-20 %).

Investeringer

Rådmannen har funnet plass for investeringer på 70 millioner kroner i 2015. Det innebærer 54,6 millioner kroner i nye lån. For det får vi blant annet et ombygd aldershjem med 11 omsorgsboliger, ny base for Hjemmetjenesten på Nybergsund skole, nytt vann- og avløpsanlegg på Søndre Moen, nye vann- og avløpsledninger og fortau langs Bergevegen, ferdigstillelse av vann- og avløpsanlegget i Skredderbakken og Liavegen sør, veg, vann og avløp til boligfelt i Bygderberget, 2 millioner til startlån, gateskilt i hele Trysil, fjernstyrt lys- og lydanlegg i kulturhuset og solavskjerming på Innbygda skole.

Pusterom

Om 2015-forslaget virker til å leve med, må det tas mye større grep i årene som kommer.
- Engangsinntektene i 2015 gir oss et lite pusterom. Men så må vi snu alle steiner, også de vi ikke har funnet og fått snudd før. Siden mesteparten av inntektene våre følger folketallet, vil de gå ned når folketallet stadig synker, sier rådmannen.
Han har allerede ei liste på 14 tiltak for drøyt 5 millioner kroner som han foreslår at politikerne lar i fred til han har fått gjennomført forbedringsprosjektet 2016. Det skal gi de tiltrengte besparelsene på 11 millioner i 2016 og 18 millioner i 2017 og 2018.

Politisk behandling

Formannskapet behandler budsjettet 2015 og handlingsdelen av kommuneplanen og økonomiplan 2015-2018 torsdag 13. november. Deretter legges det ut til offentlig ettersyn slik at alle som vil, kan komme med innspill. Kommunestyret fatter endelig vedtak tirsdag 16. desember.

Hele budsjettforslaget samt forslag til økonomiplan og handlingsdelen av kommuneplanen 2015-2018 finner du til høyre.

Sist oppdatert: 31.12.2015 00:51:52