Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Barn og unge ble budsjettvinnere

Tre glade barn i vinterklær bak stålgjerde

 

​Kommunestyret i Trysil er enige om det meste i budsjettet for 2014 - også om at det skal satses spesielt på barn og unge.

​I tillegg til å understreke viktigheten av å satse på barn og unge, understreket gruppelederne og ordfører at Trysil slett ikke er en kommune i økonomisk krise. Her gis det mange gode tjenester. Her er mulighetene for utvikling mange. Og her er det trygt og godt å bo, sa de blant annet. Se hele ordskiftet i dokumentet til høyre.

Rødgrønt mot borgerlig

På de få punktene de rødgrønne og de borgerlige var uenige, vant de rødgrønne (Ap, Sp og SV) fram med sine 15 stemmer mot de borgerliges (H, Frp, KrF og V) 10 stemmer.

Rødgrønne endringer

De rødgrønnes endringsforslag til tallbudsjettet ble dermed vedtatt og innebærer ekstrabevilgninger slik:

 • Opprettholde 100 % soknediakon-stilling - maks kr 120 000 (den var foreslått redusert med 20 %)
 • kke kutte i rammebevilgningen til barneskolene - kr 282 000
 • Ikke kutte i spes.ped - kr 100 000
 • Ikke øke foreldrebetaling på SFO - kr 44 0000
 • Gjeninnføre 30 og 50 % søskemoderasjon i barnehage og SFO - kr 220 000
 • Ikke kutte i kultur og kulturskole - kr 240 000
 • Videreutdanning i migrasjonspolitikk - kr 160 000
 • Videreutdanne veiledere - kr 100 000
 • Videreutdanning av lærere i norsk, engelsk, matematikk, helse og musikk - kr 200 000
 • Oppfølging av idrettsplan - kr 80 000 (hvorav 50 000 til idrettsfondet)
 • Økt bevilgning til idrettsfond - kr 150 000 (totalt dobles idrettsfondet til 400 000)
 • Fortau langs Bergevegen - kr 1 000 0000

Tiltakene finansieres ved å øke eiendomsskatten fra seks til sju promille noe som utgjør 2,7 millioner kroner. 

Borgerlig forslag

Endringsforslagene ble satt opp mot hverandre i en avstemming, så selv om flere av tiltakene er like, falt de borgerliges forslag som lyder slik:

Økte utgifter:

 • Kjør for livet - tilrettelagt fritidstilbud for ungdom - kr 370 000
 • Mer til kurs og etterutdanning av lærere - kr 100 000
 • Halvering av reduksjon i skolenes driftsbudsjett - kr 292 000
 • Ikke kutte i spes.ped - kr 100 000

Økte besparelser:

 • Mer effektivisering og rasjonalisering i sentraladministrasjonen - kr 200 000
 • Mer effektivisering og rasjonalisering i sektorens administrasjon - 200 000
 • Halvere tilskuddet til skimuseet - kr 50 000

Resten skulle finansieres ved å redusere bufferen med 412 000 kroner.

De borgerlige ville også sette av 2 millioner kroner til fortau i Bergevegen i 2014 og redusere landbruksfondet tilsvarende.

Mekkerom

Siden de mente det ikke var rom for å bevilge 370 000 kroner til Kjør for livet, foreslo Ap, Sp og SV å bevilge 100 000 kroner som forvaltes av Byggende team i samarbeid med Trysil ungdomsskole for å gi et tilbud til "mekkeungdommen". Inndekningen skjer ved å redusere bufferen tilsvarende. Forslaget ble vedtatt med 15 mot 10 stemmer.

Eie eller leie

Kommunestyret ber enstemmig om at administrasjon i samarbeid med hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift følger opp fjorårets budsjettvedtak om å se på kost/nytte i forhold til eget mannskap og/eller utstyr i forhold til innleie når det gjelder investeringer innenfor vann/avløp, vegvedlikehold og snøbrøyting. Kommunestyret vil ha en tilbakemelding innen juni 2014.

Bolig for enslige mindreårige

De borgerlige fikk hele kommunestyret med på å utrede alternativer til Borgstad som ny bolig for enslige mindreårige, herunder å leie på boligmarkedet. - Ombygning og disponering av Borgstad til dette formålet utsettes inntil utredningen foreligger og vedtak kan fattes på dette grunnlag. De foreslåtte budsjettmidlene til ombygning av Borgstad fryses inntil slikt vedtak er gjort, heter det i forslaget.

Betalt lunsjpause

De borgerliges forslag om at rådmannen skulle utreder innsparings- og effektiviseringsgevinsten ved å gå over til ubetalt lunsj for de av kommunens ansatte som omfattes av ordningen med betalt lunsj i dag, falt med 10 mot 15 stemmer.

Landbruksfondet

De borgerliges forslag om å redusere landbruksfondet falt også med 15 mot 10 stemmer. Det lyder: Andelen for 2014 av landbruksfondet som ble vedtatt i budsjettbehandlingen i 2012, reduseres fra tre til en million kroner. Forskjellen på to millioner tilføres disposisjonsfondet.

Private barnehager

De borgerliges forslag om at kommunen skulle garantere tilskudd til private barnehager i tilknytning til montessoriskolene på Østby og Søre Trysil, dersom kvalifiserte søknader om dette fremmes, falt også med 15 mot 10 stemmer. De borgerlige ønsket at tilskudd skulle gis på vilkår av at barnehagene drives i tilknytning til montessoriskolene for å realisere oppvekstsentra med montessoripedagogikk både i barnehage og skole. Dette skulle legge til rette for en oppvekstsentermodell i disse grendesentraene også, med en helhetlig pedagogikk og god ressursutnyttelse mellom barnehage og skole.

 

Sist oppdatert: 20.03.2015 08:58:17