Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Rovviltnemda vil ta ut 36 ulver

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 28.06.2017 08:35:00
Erik Sletten

​Ordfører Erik Sletten har skrevet brev til rovviltnemnda. - Dette er et av våre mange tydelige innspill knyttet til ulv og rovdyr, sier han.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune

 

26. juni hadde rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold møte for å fastsette kvotene for neste vinters lisensjakt.

Rovviltnemndene bestemte da at 36 ulver kan felles i og utenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. Dette inkluderer Slettåsflokken.

​Forut for møtet skrev ordfører Erik Sletten brev til Rovviltnemda i Hedmark v/leder Arnfinn Nergård:
 
Forvaltning av rovdyr ved lisensjakt på ulv
I rovviltnemdenes møte den 26.06.2017 skal det behandles;

 • Sak 3/17 Fastsetting av kvote og fellingsområde for lisensfelling av ulv utenfor etablerte revir i 2017 - 2018
 • Sak 4/17 Fastsetting av kvote og fellingsområde for lisensfelling av ulv i etablerte ulverevir 2017-2018

I saksframlegget ser vi fra Trysil kommune med stor skuffelse og forundring at våre tydelige meldinger bl.a. gjennom høring av St.meld. nr. 21 (2015-2016) Ulv i Norsk natur, ved to søknader om uttak av enkeltindivid og hele Slettåsflokken i 2017; totalt neglisjeres.

Grunnlaget for å drive aktiv ulveforvaltning er i år, som tidligere, i høyeste grad til stede:

 • Bestandsmålene for ulv med 4-6 ynglinger hvorav tre helnorske og grenserevir tellende med en faktor på 0,5 er nådd med god margin. Siste bestandsovervåkning viser 7,5 ynglinger og 4 helnorske.
 • Hjemmelsgrunnlaget for uttak er nedfelt i nml. § 18 b og c.
  • § 18 b; Skadeomfang knyttet til skade på husdyr i våre områder er begrenset i og med at ordinær bruk av utmarksbeite er umuliggjort uten at uholdbare skader på husdyr oppstår. Rettighetene og mulighetene til bruk av fornybare ressurser i utmark er ikke/kan ikke tas fra lokalsamfunn, men er i stedet gjort umulig å utnytte gjennom feilslått rovviltpolitikk.
  • § 18 c; Folks naturlige bruk av utmark og nære omgivelser oppfattes å være sterkt innskrenket. Rovdyrs nærgående adferd oppfattes unormalt og negativt.

Det fører for langt å gå inn i hele problematikken med å være en kommune innafor ulvesona med i tillegg de tre andre store rovdyra. Noen av våre hovedargumenter:

 • Det er en overordnet nasjonal interesse å sikre livskraftige lokalsamfunn og regioner. Dette gjøres ikke ved at storsamfunnet hindrer bruk av fornybart utmarksbeite til miljøvennlig matproduksjon og i tillegg begrenser menneskers mulighet til normal bruk av utmark og omgivelser. Jaktutøvelse, både som grunnlag for nærings- og friluftsaktiviteter, er viktige for vår befolkning og våre distrikter og en forringelse av verdier og opplevelser knyttet til jaktutøvelse er sterkt negativt.
 • Nærgående rovdyr skaper utrygghet i lokalbefolkningen. Skolebarn passes på skolevei og der de venter på buss. Lek ute på ettermiddag og kveldstid begrenses. Flere kjenner ubehag ved å gå med hund i band og mange kvier seg for å plukke bær og bruke utmarka til treningsturer og annen rekreasjon.
 • Ulveflokken har oppholdt seg i området Slettås over tid og viser liten skyhet. Det vises av sporlogg at den gjentatte ganger har beveget seg på gårdstun og tett inntil bebyggelse. Den har benyttet veier og skiløper for å ta seg fram. Ulveflokkens adferd kan dokumenteres på flere måter bl.a. gjennom sporing, observasjoner fra innbyggerne og ved NINAS adferdsstudie av ulv i Slettåsreviret; http://trysil-fellesforening.no/
 • Det er tydelig at ulv kan utvikle en nærgående adferd når den ikke opplever å ha fiender eller på noen måte blir skremt. Slik kan ulv over tid utvikle enda mer nærgående adferd og dette vil igjen oppleves mer og mer unormalt og redusere trygghetsfølelsen hos de mennesker som blir utsatt.
  I vurderingen av adferd forventer Trysil kommune at det normale defineres ut fra innbyggernes ståsted og ikke med utgangspunkt i ulvens ståsted.
 • Trysil kommune legger til grunn at dagens naturmangfoldlov § 18 første ledd bokstav b og c gir det nødvendige rettsgrunnlag for vedtak om felling. Bestemmelsen i bokstav c gir adgang til vedtak om felling «for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning.»

Saksframstillingen til rovviltnemdene viser liten kunnskap og forståelse for de berørte samfunn og befolkning:

 • Det brukes gjentatte ganger ordlyden; «geografisk differensiert forvaltning», som grunnlag for bl.a. ikke å utøve aktiv forvaltning innafor ulvesona. Geografisk forvaltning over lang tid har ene og alene bakgrunn i at fri etablering av rovdyr er det ingen som ønsker. Da blir det enklere å la noen få distrikter ta hele belastningen.
 • Det harseleres med lokalbefolkningens opplevelser bl.a. ved å vise til (Zimmermann, Wabakken et.al, 2017) og at ulven egentlig ikke er nærgående og videre beskrivelse av «de berørtes problem», sitat:
  For vedtak basert på psyko-sosiale aspekter må det også vurderes om den beste tilnærmingen er felling av ulv, eller om man kan håndtere problemet på en annen måte, for eksempel ved informasjon, hjelp til å håndtere frykt og konfliktdempende tiltak. Det kan i større grad gjennomføres konfliktdempende tiltak i områder med ulverevir enn hva som har vært gjort de senere årene. Vi kan imidlertid ikke se at dette alene gir grunnlag for felling. Interessene må være av vesentlig betydning, og hensynet til naturmangfold er markert som en svært viktig offentlig interesse gjennom beskyttelsen i Grunnloven § 112.
  Vår kommentar: Informasjon og behovet for informasjon om rovdyrproblematikken gjelder befolkningen utenfor rovdyrområdene. Vår befolkning ønsker at rovdyr som skaper konflikt ,er nærgående eller skaper utrygghet tas ut dvs. grunnlaget for redusert trivsel tas ut. Som et apropos til konfliktdempende tiltak har Fylkesmannen i Hedmark redusert tilskudd til rovviltgjerdet i Trysil for 2017.

Trysil kommune har gjentatte ganger anmodet om en aktiv forvaltning og uttak av Slettåsflokken og gjør det nå igjen. Dersom Norsk rovviltforvaltning skal ha noe som helst tillit i vår befolkning som er direkte berørt av rovviltpolitikken må Slettåsflokken i sin helhet tas ut.

Vi har nå store forventninger til aktiv forvaltning og har tillit til at nemda tar helt andre beslutninger enn sekretariatet legger opp til.

Ber om at denne mail distribueres til nemdas medlemmer.

Vennlig hilsen
Erik Sletten
Ordfører i Trysil kommune

 

Sist oppdatert: 28.06.2017 10:11:36