Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

17.12: Høringsfrist årsbudsjett 2014

Budsjett%202014

​Budsjett 2014 for Trysil kommune

 

​Formannskapets forslag til årsbudsjett 2014 ligger ute på høring til kommunestyrets behandling 17. desember 2013.

​Innspill/merknader sendes helst på det elektroniske skjemaet til høyre, eller til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil, merket 2013/1257. Pass på å sende inn innspill i tide slik at de blir med på kommunestyrets behandling tirsdag 17. desember kl 9.

Formannskapets behandling

Formannskapet gikk for rådmannens innstilling med endringsforslag fra SV, Sp og Ap til punkt 1. Endringsforslaget ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt i punkt 2 til og med punkt 8.

Formannskapets innstilling

 1. Trysil kommunes årsbudsjett for 2014 vedtas i samsvar med fremlagte budsjettdokument (datert 21.11.2013) med endringsforslaget.

  Nr.
  Side
  Tiltak
  2014
  2015
   
  37
  Rådmanns forslag til budsjett
  -1 576
  -2 668
   
   
   
   
   
   
  26
  Red i rammebevilgning barneskoler
  282
  677
   
  26
  Innsparing driftsbudsjett Sønsthagen
  59
  59
   
  26
  Redukson i reserve - spes.ped
  100
  100
   
  26
  Økt betaling SFO
  44
  44
   
   
  Gjeninnføring av 30 % søskenmoderasjon barnehage/SFO
  220
  220
   
  26
  Kultur og kulturskolen
  240
  240
   
  21
  Videreutdanning migrasjonspedagogikk
  160
  160
   
  21
  Videreutdanning veiledere
  100
  100
   
  21
  Videreutdanning av lærere i norsk, engelsk, matematikk, helse og musikk
  200
  200
   
  21
  Oppfølging av idrettsplan
  80
  80
   
   
  Økt bevilgning til idrettsfondet
  200
  200
   
   
  påbegynnelse fortau Bergevegen (resterende i 2015)
  1 000
  1 000
   
  34
  Eiendomsskatt - økning til 7 promille
  -2 700
  -2 700
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Avvik mellom skjema 1A og 1B
  -1 591
  -2 288
   
 2. Driftsbudsjettet for 2014 fordeles som netto rammebevilgninger til sektorområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger.
 3. Investeringer i budsjettet for 2014 på totalt kr 53 770 000,-, og kr 50 770 000,- finansieres med bruk av lån og kr 2 000 000,- i bruk av fond. I investeringsrammen ligger kr 2 000 000,- til videreformidling av startlån.
 4. Låneramme for nye låneopptak på kr 50 770 000,- til finansiering av kommunens investeringer i 2013 godkjennes i samsvar med gjeldene budsjett og regnskapsforskrifter.
  Det søkes Husbanken om 2 mill kr til videreformidling av startlån/tilskudd.
 5. I henhold til kommunens finansreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon.
 6. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer.
 7. Endringer av stillinger gjennomføres i samsvar med det som framgår av budsjettdokumentet.
 8. Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 03.03.2015 11:27:26