Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Kommunereformen

Kommunereformen

Våren 2017 skal Stortinget vedta hvor mange og hvilke kommuner Norge skal ha fra 1. januar 2020.

Innen 1. juli 2016 måtte kommunestyrene fatte vedtak om de ønsker å slå seg sammen med noen og i tilfelle hvem. Trysils politikere sa nei til kommunesammenslåing.

KommuneplanKart over Trysil og nabokommunene

I gjeldende langsiktig plan vedtatt av Trysil kommunestyre i 2009 lyder ett av fire hovedmål:

Trysil kommune skal bestå som en selvstendig kommune og styre over egne ressurser.

Reformstart

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner avfyrte startskuddet for kommunereformprosessen med et brev til kommunene i august 2014.

Der beskrev han målene for reformen. Framtidas kommuner skal sørge for:

 • gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
 • en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 • at kommunen er bærekraftig og økonomisk robust
 • et styrket lokaldemokrati.

Prosessen ledes av Fylkesmannen.

Grendemøter i 2015

I februar 2015 holdt ordfører og rådmann fire åpne grendemøter om reformen, om oppgavene kommunen har i dag, og hvordan de løses, og om oppgavene vi kan forvente å få i framtida, og muligheten vi har for å håndtere dem alene eller sammen med andre. De var også i ungdomsrådet.

Kommunestyrevedtak 2015

28. april 2015 fattet kommunestyret dette vedtaket:

 1. Trysil kommune vil tilby sine innbyggere best mulig tjenester og vil søke de løsninger
  som kan gi høyest kvalitet på tjenestetilbudet som kommunen ansvarer for. Så langt i
  kommunereformarbeidet har man ikke funnet åpenbare grunner til at tjenestetilbudet
  skal bli bedre ved at Trysil slår seg sammen med en annen kommune. Trysil vil
  likevel i tråd med oppdraget invitere nabokommunene Engerdal og Elverum til å se
  på følgende to alternativer for kommunesammenslåing:
          a. Engerdal og Trysil
          b. Engerdal, Trysil og Elverum
 2. Trysil kommune er for øvrig åpen for å inngå interkommunalt samarbeid innenfor de
  fagområder man finner det formålstjenlig.
 3. Trysil kommune vil fortsette sitt engasjement i SITE-regionen og samarbeide med
  SITE-kommunene

Regionrådsvedtak 2015

I mai 2015 vedtok regionrådet i Sør-Østerdal å sette av 500 000 kroner til å utrede sammenslåing av:

 1. Trysil – Engerdal 
 2. Stor-Elvdal - Engerdal - Rendalen 
  Rendalen kommune kontaktes for formelt å avklare interessen for å delta i utredningsarbeidet. 
 3. Stor-Elvdal – Åmot - Trysil - Engerdal (SÅTE) med eventuelt:
  - Elverum
  - Rendalen
  Rendalen kommune kontaktes for formelt å avklare interessen for å delta i utredningsarbeidet. 
 4. Elverum – Åmot – Våler
  Våler kommune kontaktes for formelt å avklare interessen for å delta i utredningsarbeidet.

BDO Advisor fikk oppdraget. Rapporten finner du til høyre.

Trysils behandling i 2016

Ordfører og rådmann la dette løpet for 2016:

 • Deltakelse på konferanse om kommunereformen 28. januar
 • Fylkesmannen orienterte kommunestyret 16. februar
 • Naboprater med Engerdal og Elverum i mars
 • Informasjon til ungdomsråd og eldreråd i april
 • Grendemøter i april
 • Innbyggerundersøkelse i april
 • BDO presenterte rapporten sin i kommunestyret 26. april
 • Kommunestyret behandlet saken 21. juni

Kommunestyrevedtak 2016

21. juni 2016 fattet kommunestyret dette vedtaket:

 1. Etter en grundig gjennomgang av intensjonen med kommunereformen og det som så langt
  avtegner seg som scenariet for kommunens oppgaver, finansiering og demografiske utvikling,
  mener Trysil kommune at forutsetningene er til stede for at kommunen skal klare å være en
  bærekraftig og økonomisk robust kommune.
  Trysil kommune har som mål å gi innbyggerne i Trysil gode og likeverdige tjenester, en helhetlig
  og samordnet samfunnsutvikling i et godt lokaldemokrati.
  Nærings- og samfunnsutviklingen er preget av reiseliv og et utstrakt samarbeide med våre
  svenske nabokommuner. På flere områder samarbeider vi godt med våre norske
  nabokommuner. Regionen er preget av store avstander, og Trysil har blant landets mest isolerte
  arbeidsmarkeder (svært lav arbeidsmarkedsintegrasjon).
  Vi noterer oss også at de kommunene vi deler grense med, har gitt uttrykkelige signaler om at de
  ikke er interessert i en sammenslåing med Trysil.
  Med dette som bakgrunn ønsker Trysil kommune å bestå som egen kommune med nåværende
  kommunegrenser.
 2. Trysil kommune er åpen for å inngå interkommunale samarbeid innenfor de fagområder og
  sektorer Trysil kommune finner formålstjenlig, og har oppfattet at flere av våre nabokommuner
  ønsker det samme.
 3. Trysil kommune vil ta initiativ til å videreføre prosessen for å avklare hvilke konkrete
  tjenesteområder som er aktuelle og utrede samarbeidsformer. 

Fylkesmannens behandling i 2016

Fylkesmannen besøkte alle kommunestyrene. Han inviterte Trysil, Engerdal, Åmot, Stor-Elvdal og Elverum til felles formannskapsmøte i Trysil 31. mai. 

​Innen 1. oktober 2016 skal han vurdere om kommunenes vedtak er i tråd med målene for reformen og gi en tilrådning om kommunestrukturen i fylket til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 11.07.2016 15:03:41