Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Husk

1. februar: Uttalelsesfrist til varsel om midlertidig bygge- og deleforbud i Fageråsen

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 06.01.2020 07:00:00
Fageråsen. Foto: Ola Matsson

​Reguleringsplanen for hytteområde D, H, J, M, R og T er ikke klar nok til at intensjonen med den blir ivaretatt. Trysil kommune varsler derfor bygge- og deleforbud til planbestemmelsene er forsterket.

Foto: Ola Matsson

​Trysil kommune varsler innføring av midlertidig bygge- og deleforbud i hele Fageråsen.

​Frist for å uttale seg om dette 1. februar 2020.

Juridisk rådgiver Martin Sand Eriksson har sendt ut denne kunngjøringen:

Varsel om midlertidig forbud mot tiltak jf. plan- og bygningsloven § 13-1

Vedrørende reguleringsplan for hytteområde D, H, J, M, R og T i Fageråsen hytteområde, Trysil kommune med planID 428_20030800 godkjent av kommunestyret 03.10.2003:

Dere varsles med dette om at Trysil kommune vil legge ned et midlertidig forbud mot tiltak (bygge- og deleforbud) i området for Fageråsen hytteområde, jf. plan- og bygningsloven§ 13-1 første ledd, andre ledd vil også gjøre seg gjeldende da det ligger konkrete søknader om tiltak til behandling.
«Finner kommunen​ eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig avgjort.
Dersom en søknad om tillatelse til tiltak ikke er avgjort, kan kommunen bare vedta et midlertidig forbud dersom søkeren er varslet om dette innen utløpet av de saksbehandlingsfrister som følger av § 21-7, og dersom forbudet vedtas senest innen åtte uker etter utløpet av fristen.

Begrunnelse

Konkrete saker som har kommet inn til oss med søknad om tiltak, gjør at vi ønsker å forsterke noen av de bestemmelsene som allerede ligger der. Intensjonen i planen for det aktuelle planområdet, og som vil bli berørt av dette bygge- og deleforbud, er at det skal føres opp en fritidsbolig med tilhørende sidebygninger som en garasje og et anneks/bod per tomt.

Dessverre er ikke bestemmelsene «sterke nok» til at de juridisk kan ivareta denne intensjonen. Helt konkret ligger det søknader inne nå som bekrefter dette da det ønskes føre opp 2 to-manns boliger på to tomter, 3 separate boenheter på en tomt og to boenheter på en annen. Dersom disse skulle bli innvilget, vil dette kunne bidra til at planen i betydelig grad vil bli uthulet som et styringsverktøy.

Videre har plan- og bygningsmyndigheten fått spørsmål i nyere tid fra tomteeiere og utbyggere om mulighetene for seksjonering av flere boenheter per eiendom. Vi har også erfaringer fra tilnærmet lik situasjon i andre områder i Fageråsen som var med på å gi en uheldig utvikling.

Vi ønsker å endre planen slik at den vil kunne fungere som et styringsverktøy etter intensjonen. Det blir dermed ingen større endringer, men en forsterkning av planen og dens intensjon. Vi vil også se på utnyttelsesgraden i denne sammenheng og foreta mindre feilrettinger.

Dette vil ikke gjelde for igangværende tiltak som allerede har fått tillatelse.

Vi vil også få opplyse om at det i tredje ledd står følgende:
«Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.»
Dette betyr at vi fortsatt vil kunne gi tillatelse i de saker vi mener omsøkes i tråd med planens intensjon.
Reguleringsarbeidet vil settes i gang snarest, og vil pågå kontinuerlig til det er ferdig.

Rett til uttalelse

Etter forvaltningsloven § 16 første ledd, har de som mottar brevet rett til uttalelse i sakens anledning.

Frist for uttalelse settes til 01.02.2020. Uttalelser sendes postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil.

Vi vil få opplyse om at et slikt forbud vil være å regne som et enkeltvedtak og vil være mulig å klage på, jf. forvaltningslovens regler om klage på enkeltvedtak.

Sist oppdatert: 06.01.2020 07:51:23