Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Husk

15. september: Høringsfrist sentrumsplanen

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 26.06.2020 16:45:00
Innbygda sentrum

​Sentrumsplanen er ute på høring.

Foto: Anders Gloslie

​Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 15. september.

​Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har i møte 17.06.2020 vedtatt å legge Områdeplan for Innbygda – Trysil sentrum ut til offentlig ettersyn.

Planområdet

Planområdet omfatter Trysil sentrum med omkringliggende boligområder på begge sider av Trysilelva.

Formål

Formålet med områdeplanen er å legge til rette for en helhetlig og langsiktig utvikling av Innbygda – Trysil sentrum, som stimulerer til utvikling og investering i sentrum og som styrker sentrum som forretnings- og handelssted, som et godt bosted, som arbeidssted og som er attraktivt for besøkende.

Utvikling av sentrumsområdet

Planforslaget legger til rette for utvikling av sentrumsområdet med arealer for forretning, bolig, tjenesteyting, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendig grøntareal, parkering og teknisk infrastruktur.

Videre vises arealer for både nye og eksisterende boligområder (både frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse) og offentlig tjenesteyting (barnehager, skoler, helse- og omsorgsinstitusjoner).

Infrastruktur

Planforslaget viser videre samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (blant annet veger, gang- og sykkelveger/fortau, torg/gatetun, parkeringshus/parkeringsplasser) og grønnstruktur (blant annet friområder, parker, turdrag). Det er foreslått hensynssoner for bevaring av kulturmiljøer og friluftsliv, og flomsoner er vist.

Rundkjøring

Større og nye tiltak som foreslås er rundkjøringsløsning på vestsiden av Trysilelva, nord for Trysil-Knut Hotell, ny sentrumsbarnehage på Østmojordet og gang- og sykkelbru over Trysilelva ved Sørhusholmen.

Innspill

Du finner høringsdokumentene under Mer informasjon.
Høringsuttalelser sendes oss innen 15. september 2020. Bruk helst det elektroniske høringsskjemaet som du finner under Mer informasjon. Alternativt kan du sende til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil, merket 2020/1367.

Sist oppdatert: 26.06.2020 16:53:49