Sentrumsplanen er vedtatt

Kommunestyret har vedtatt Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum. Klagefristen er 26. juli.

Dronebilde av Trysil sentrum med Trysilelva og Trysilfjellet - Klikk for stort bilde Anders Gloslie

Områdeplanen er utarbeidet av Norconsult AS, i samarbeid med og på vegne av Trysil kommune.

Planområdet

Planområdet omfatter Innbygda med sentrumsområdet og tilliggende eksisterende boligområder på begge sider av Trysilelva. Planområdet er på totalt cirka 2 997 daa.

Områdeplanen

Områdeplanen legger til rette for framtidig fortetting og utvikling av sentrumsområdet til forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, samt areal til grøntområder og møteplasser. For alle nye større tiltak er det krav til detaljregulering.

Innbygdas identitet styrkes ved bruk av hensynssoner og juridiske linjer på eldre bevaringsverdig bebyggelse og bygningsmiljøer. Det er avsatt areal til leke- og aktivitetsområder i sentrum. Det er regulert eller båndlagt arealer til framtidige nye gang- og sykkelveger eller fortau for å bedre framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter. På vestsiden av Trysilelva ved kryss fv. 26/fv. 2160 er det regulert areal til en framtidig rundkjøringsløsning.

I de eksisterende boligområdene utenfor sentrumskjernen er planbestemmelsene oppdatert og modernisert. Områdeplanen opphever og erstatter helt eller delvis en rekke eldre reguleringsplaner i Innbygda.

Kunngjøring

Trysil kommunestyre har i møte 5. mars 2024 vedtatt Områdeplan for Innbygda – Trysil sentrum (planID 20170100). Planvedtaket kunngjøres med dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. Alle plandokumentene og digitale plankart er tilgjengelige på arealplaner.no.

Klage

Vil du klage på planvedtaket, må du gjøre det innen fristen som er 26. juli 2024. Bruk helst det digitale klageskjemaet vårt, eller send klagen til postmottak@trysil.kommune.no eller til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Merk i så fall uttalelsen med saksnummer 2023/1643.

Dersom du på grunn av ferieavvikling eller andre særskilte årsaker har behov for forlenget klagefrist, vil vi kunne vurdere det. I så tilfelle må du sende inn en skriftlig henvendelse til Trysil kommune.

Send klage på planvedtaket

Plandokumenter

Kontakt oss

Bjørn Tore Bækken
Plansjef
Sektor for samfunnsutvikling
E-post
Telefon 47 47 29 59
Ida Nilsen Hidle
Arealplanlegger
Plan- og miljøavdelingen
E-post
Telefon 47 47 29 73
Til toppen