Bokstavfeltet i Fageråsen på høring

Mindre endring av reguleringsplan for hyttefelt D, H, J, M, R og T i Fageråsen er sendt ut på høring med høringsfrist 9. desember.

Arealplanlegger Lena Straume skriver:

Trysil kommune viser til bygge- og deleforbud som ble vedtatt, jf. pbl § 13-1, 7.2.2020 for reguleringsplan for hyttefelt D, H, J, M, R og T i Fageråsen (planID. 20030800). Dette for å tydeliggjøre planens intensjon om at det kun kan tillates en bruksenhet per tomt. Forslag til planendring følger opp dette ved presisering i planens bestemmelser om at det kun er tillatt med ett kjøkken per tomt. Det er ikke ønskelig med flere boenheter per tomt da infrastrukturen i hyttefeltet ikke er egnet for fortetting.

Utnyttelsesgrad

Endringen omfatter også oppdatering av utnyttelsesgrad i henhold til gjeldende kommuneplan med beregning i % BYA, utnyttelsesgraden økes fra TU=15 % til BYA= 23%. Parkeringsareal inngår i beregningen av % BYA. Dette er i tråd med kommuneplanens bestemmelser om fritidsbebyggelse med HC-standard. I tillegg omfatter endringsforslaget andre oppdateringer i henhold til gjeldende kommuneplan, og oppdatering til rammer i plan- og bygningsloven 2008 (pbl), samt noen feilrettinger.

Høringsuttalelser

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 9. desember 2022. Bruk helst det digitale høringsskjemaet vårt. Men du kan også sende høringsuttalelsen til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Merk den i så fall Saksnr. 2020/156.

Gå til digitalt høringsskjema

Høringsdokumenter

Se kart over planområdet

Kontakt oss

Lena Straume
Arealplanlegger
E-post
Telefon 457 38 450
Til toppen