Sentrumsplanen på ny høring

Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum er lagt ut til offentlig ettersyn for tredje gang. Høringsfrist 8. desember.

Arealplanlegger Ida Nilsen Hidle oppsummerer:

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift vedtok i møte 14. juni 2023 å legge forslag til områdeplan for Innbygda – Trysil sentrum ut til nytt offentlig ettersyn og da med flere alternativer. 

Endringer siden sist

Etter at planen lå ute til offentlig ettersyn i 2021, er det gjort noen endringer i planforslaget. De er beskrevet i saksutredningene til 3. og 4. gangs behandling som er en del av høringsdokumentene nederst på sida her. Det er i tillegg flere alternativer til planforslaget som nå ligger ute til offentlig ettersyn:

Envegskjørt Løkjavegen

Det er vedtatt å legge ved et alternativ der Løkjavegen er smalnet inn noe slik at det kun er plass til envegskjørt gate. Alternativet innebærer en innsnevring på totalt 1 meter i bredden, noe som gir en vegbredde på 3,5 meter.

Parkeringsareal

Et alternativ er å videreføre regulerte parkeringsplasser i gjeldende reguleringsplaner i sentrum. De parkeringsarealene er ikke fullstendig tilpasset omkringliggende arealer, for eksempel fortau. Det er en forutsetning at det blir justert justeres dersom det blir aktuelt å gå videre med dette alternativet.

Utvidelse  av Fladhagenparken

Alternativet innebærer en utvidelse av Fladhagenparken (BUT3) i sør på bekostning av sentrumsformål (BS12). Utvidelsen er på 956 m2 og hensikten er å få tilstrekkelig med areal til både skøytebane og rullepark.

Vegalternativer til Innbygda barnehage

I høringsdokumentne er det tre forskjellige alternative atkomster til nye Innbygda barnehage. 

  • Alternativ 1 er fra Bygdervegen (fylkesveg 2172) i nordvest. 
  • Alternativ 2 går over eiendommen Østmo. 
  • Alternativ 3 viser går via Moensvingen i sør og videre langs dagens gangveg over til Gamlevegen. Det innebærer samtidig nytt fortau langs Moensvingen. 

Vurderinger av de ulike alternativene står i notatet Innbygda barnehage – vurdering av atkomster.

Hensynssoner for bevaring av kulturmiljø

Noen hensynssoner for bevaring av kulturmiljø er foreslått endret. 

  • Hensynssonen knyttet til bygget Harilstad (H570_6) er begrenset til kun å dekke et areal rundt huset på egen tomt. 
  • Hensynssonen på Fladhagen (H570_5) omfatter ikke lenger Fladhagenlåven. 
  • Hensynssonen i Løkjavegen omfatter ikke lenger Trysil hotell på felt BS15.

Alternative retningslinjer for sentrumsformål (BS)

Alternative retningslinjer for sentrumsformål innebærer at feltene BS6, BS7, BS8, BS9, BS10, BS15 og BS20 får en maksimal byggehøyde 15 meter og maksimal utnyttelsesgrad på 80 % BYA. For felt BS21, som tidligere var en del av BS11, er det foreslått en maksimal byggehøyde på 12 meter og maksimal utnyttelsesgrad på 65 %. Alternativet innebærer også et forslag om å fjerne krav om at fasader ikke kan ha en sammenhengende lengde på over 20 meter. Det er også foreslått å fjerne kravet om pulttak og saltak.

Hypotetisk bygg

I forbindelse med de alternative retningslinjene har Norconsult laget fotomontasjer av et hypotetisk bygg på felt BS10. Fotomontasjene er ment å illustrere virkninger av alternativet som hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift foreslo 14. juni 2023. Dette er kun ment som et eksempel. Det foreligger ingen konkrete planer om et slikt bygg på denne eiendommen.

Alle alternativene er også beskrevet i planbeskrivelsen punkt 6.10.

Folkemøte 

I løpet av november kommer Trysil kommune til å et åpent folkemøte. Der vil vi informere om planforslaget, de ulike alternativene og muligheten for å komme med innspill.

Kartløsning

Vi har laget en egen innsynsløsning for områdeplanen. Der kan du se plankartet i sin helhet og de foreslåtte alternativene.

Åpne innsynsløsningen for sentrumsplanen

Høringsuttalelser

De som vil uttale seg om sentrumsplanen, må gjøre det skriftlig og senest 8. desember. Bruk helst det digitale skjemaet vårt. Eller send høringsuttalelsen til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil. Merk den i så fall 2023/1643.

Hent digitalt høringsskjema

Høringsuttalelser ved 3. gangs offentlige ettersyn

Sortert kronologisk i den rekkefølge de kommer inn:

Høringsdokumenter 

Kontakt oss

Ida Nilsen Hidle
Arealplanlegger
Plan- og miljøavdelingen
E-post
Telefon 47 47 29 73
Bjørn Tore Bækken
Plansjef
Plan- og miljøavdelingen
E-post
Telefon 47 47 29 59
Til toppen