Renseanlegg i Fulufjellet på høring

Detaljreguleringsplan for felles renseanlegg i Fulufjellet ligger ute til offentlig ettersyn. Høringsfrist 26. august.

Elva Gira - Klikk for stort bildeUtløp av renset avløpsvann vil skje til Gira. Ved å lede vannet direkte til Gira vil en sikre rask og god fortynning av utslippsvannet til helårs resipient, heter det i VA-notat fra Arealtek. Bildet er hentet fra Arealteks VA-notat.
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift vedtok i sitt møte 15. juni 2022 å legge forslag til detaljreguleringsplan for felles renseanlegg i Fulufjellet ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11.

Planens hensikt

Arkitektbua AS har, på vegne av Fulufjellet AS, fremmet forslag til detaljreguleringsplan for felles renseanlegg i Fulufjellet. Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt felles renseanlegg for fritidsbebyggelsen i Fulufjellet. I tillegg foreslås det å regulere inn gang- og sykkelveg ved adkomsten til Fulufjellet alpinsenter og en liten endring i trafikkløsningen av hensyn til busstrafikk, opplyser arealplanlegger Ida Nilsen Hidle.

Planområdet

Planområdet er på cirka 57 dekar og omfatter areal til renseanlegg og spillvannsledning, samt deler av Fulufjellvegen og adkomsten til alpinsenteret. Med unntak av selve renseanlegget, er det ikke foreslått ny bebyggelse innenfor planområdet.

Høringsuttalelser

Eventuelle merknader til planforslaget sendes helst på digitalt høringsskjema. Du kan også sende til postmottak@trysil.kommune.no eller Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil, oppgi i så fall saksnummer 2021/4453.

Gå til digitalt høringsskjema

Kontakt oss

Ida Nilsen Hidle
Arealplanlegger
E-post
Telefon 474 72 973
Til toppen