Regler ved innreise til Norge/rules upon entry into Norway

Fra 26. november er reglene for innreise til Norge skjerpet.
Klikk her og sjekk hva som gjelder

Norway has stricter entry restrictions from 26 November.
Qlick here to see the new measures that has entered into force

Møtet i hovedutvalg for oppvekst og kultur 16.11.2021

Hovedutvalg for oppvekst og kultur vil at Trysil-elevene skal få gratis skolemat.

Kjøtt- og grønnsakssuppe på tallerken - Klikk for stort bildeHovedutvalget foreslår å starte et pilotprosjekt med gratis skolemat allerede neste skoleår.De innstiller slik til formannskapet som i sin tur sender saken videre til kommunestyret:

 1. Trysil kommune ønsker over tid å innføre en ordning med gratis skolemat i hele Trysilskolen. Gratis skolemat er sosialt utjevnende og gir positive effekter på skolearbeidet. Det er imidlertid usikkert hvordan en slik ordning kan og bør implementeres for at det skal fungere best mulig ut fra økonomi og ønskede ringvirkninger. Trysil kommune starter derfor opp et prøveprosjekt fra høsten 2022, en pilot, på en av sine skoler, forslagsvis Jordet skole.
 2. Elevene på pilotskolen, f.eks. Jordet skole, skal motta et gratis måltid minimum to ganger per uke, forslagsvis varm mat.
 3. Skoleledelsen bes også se på muligheten for at maten kan tilberedes på skolen og eventuelt integreres med mat og helse-undervisning slik at elevene selv er delaktige i produksjonen.
 4. Tiltaket innarbeides i budsjettet for 2022.
 5. Prosjektet evalueres og plan for videre implementering av gratis måltid i grunnskolen for flere av skolene i Trysil legges fram for politisk behandling før budsjettbehandlingen for 2023.
 6. Skoleeier og kommuneoverlege starter i løpet av vårhalvåret 2022 arbeidet med rutiner for skolemåltider i Trysilskolen.

Andre saker

Dette ble utfallet i de andre sakene hovedutvalget behandlet den dagen:

 • Hovedutvalget tok oversikten over tildelte kulturmidler til orientering.
 • Hovedutvalget prioriterer eneste søker til spillemidler til nærmiljøanlegg. Det er kommunen selv som søker om 294 000 kroner til rehabilitering av grusbanen ved Innbygda skole.
 • Hovedutvalget prioriterer søkerne til spillemidler til ordinære anlegg slik:
  1. Trysil fotballklubb - rehabilitering av grasdekket på hovedbanen kr 357 000
  2. Innlandet fylkeskommune - rehabilitering av Trysilhallen kr 5 775 000
  3. Søre Osen IL - rehabilitering av Søre Osen lysløype kr 337 000
  4. DNT Engerdal og Trysil - Skagsvola tursti kr 1 302 000
  5. Trysil kommune - aktivitetspark med bl.a. badeplass i Trysil sentrum kr 1 000 000
  6. Trysil kommune - dagsturhytte kr 370 000
 • Hovedutvalget vedtok retningslinjer for skolenes samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg.
 • Hovedutvalget vedtok å søke om midler til en Bua-ordning og legge egenfinansieringen - 20 % av søknadsbeløpet - inn i budsjettet for 2022.
 • Hovedutvalget har valgt styringsgruppa som skal vurdere og koordinere markeringa av Frivillighetens år 2022:
  • Ordfører Erik Sletten (leder)
  • Leder for frivilligsentralen Ester Borg Rasmussen
  • Kultursjef Anne N. Sætre
  • Samfunnsplanlegger Jarand Holtekjølen Dugstad
  • Næringssjef Marie B. Låte
  • Politikerne Hans Gunnar Solvang og Elisabeth Sakrisson fra hovedutvalg for oppvekst og kultur
  • Styringsgruppa skal selv peke ut to fra frivillige organisasjoner
 • Hovedutvalget innstiller overfor formannskapet om endring av oppholdstid på SFO som grunnlag for brukerbetaling. Kommunestyret fatter endelig vedtak.

Se saksutredningene og vedtakene fra hovedutvalgets møte 16. november 2021

Til toppen