Møtet i formannskapet 31.8.2021

Formannskapet har bestemt hvordan de siste koronamidlene i ventilordningen skal brukes.

Einar Hyllvang og Jon Storfjord - Klikk for stort bildeVanligvis sitter Aps Even Eriksen og Turid Backe-Viken og Hs Anders Nyhuus på denne siden av formannskapets møtebord. Alle tre - og ordfører og varaordfører - var inhabile da resten av koronamidlene i ventilordningen skulle behandles. Einar Hyllvang og Jon Storfjord møtte for Ap. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Orienteringer

Først ble politikerne orientert om alt dette: 

 • Økonomisk status per 31.8.2021 ved kommunedirektør, økonomisjef og kommunalsjefer
 • Arbeidsmiljøundersøkelse på Innbygda skole ved kommunalsjef for oppvekst og kultur
 • Svar på spørsmål fra SV om sommerskole ved kommunalsjef for oppvekst og kultur
 • Status for Djupbekkmoen ved kommunalsjef for teknisk drift og eiendomssjef
 • Status for barnehageopptak ved barnehagesjef
 • Status for nye Østmojordet barnehage ved barnehagesjef, kommunalsjef for teknisk drift, eiendomssjef og prosjektleder bygg
 • Samfunnsdelen av kommuneplanen - videre prosess og folkemøter ved assisterende kommunedirektør og samfunnsplanlegger
 • Status for leilighetsbygg i Bygderberget ved kommunedirektør
 • Status for sentrumsutviklingsprosjektet ved kommunedirektør
 • Tildeling av covid-19-midler - runde 2 ved næringsrådgiver

Kommunal kompensasjonsordning del 3

Trysil kommune har fått ytterligere 1 515 000 kroner til en kommunal kompensasjonsordning som skal gå til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. I tillegg har vi igjen 133 155 kroner fra de to første rundene.

Fem inhabile

Fem av sju formannskapsmedlemmer ble kjent inhabile fordi de de har relasjoner til søkere. Fire av dem ble erstattet av varamedlemmer; Einar Hyllvang møtte for Even Eriksen, Ap, Jon Storfjord for Turid Backe-Viken, Ap, Tone M. Øvergård for Erik Sletten, Sp og Per Gunnar Stensvaag, Sp for Stine Akre, SV. Ingen møtte for Anders Nyhuus, H.

Formannskapets vedtak

Formannskapet vedtok enstemmig: 
"Den tredje tildelingen av kommunal kompensasjonsordning, vedtatt av Stortinget 18.06.2021, tildeles i henhold til følgende kriterier: 

 • For tilskudd opp til 70 000 kroner kompenseres merkostnader og/eller tap som følge av smitteverntiltak med inntil 90 %. I tillegg justeres marginer opp med 10 %.
 • Resterende midler brukes for å fylle opp den avkortningen som måtte foretas på tilskudd over 70 000 kroner.
 • Tilskudd skal gis etter regelverk for bagatellmessig støtte.

For øvrig gjelder de samme kriteriene som for runde 1 og 2, men det åpnes ikke for nye søknader. Fullmaktsgrensene fra kompensasjonsordning del 1 og 2 opprettholdes for del 3, det vil si at kommunedirektøren gis engangsfullmakt til å avgjøre søknader der det gis tilskudd på inntil 300 000 kroner."

Hvem får mer?

Det betyr at:

 • bedrifter som har fått under 70 000 kroner i tidligere runder, får kompensert 90 % i stedet for 75 % og at marginene økes med 10 %. Dette gjelder 11 bedrifter. Maksbeløpet settes til 70 000 kroner.
 • det ikke blir noen endring for de som har fått 70 000 kroner.
 • bedrifter som har fått over 70 000 kroner, får redusert avkortinga fra 30 % til 5,5 %. Maksbeløpet blir 287 350 kroner.

Evaluering av Raskiftet-fondets vedtekter

Fondsstyret har bedt om en evaluering av Raskiftet-fondets vedtekter der Søre Osen grendeutvalg både kan være søker, høringsinstans og avgjøre søknader på opptil 50 000 kroner innenfor en årlig ramme på 350 000 kroner. Formannskapet vedtok FrPs forslag om å utsette saken.

Ny eier i brann- og redningsvesenet

Formannskapet innstiller slik til kommunestyret:

 1. Åsnes kommune tas opp som eier i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) med de fremforhandlede vilkårene som ligger i saksframlegget.
 2. Trysil kommunestyre vedtar ny vedlagte selskapsavtalen for MHBR.

Ny organisering av vannforvaltningsarbeidet i vannområde Glomma og Grensevassdragene

Formannskapet innstiller slik til kommunestyret:

 1. Trysil kommune gir sin tilslutning til deling av Glomma vannområde.
 2. Trysil kommune gir videre sin tilslutning til partnerskapssamarbeidet i arealene som i dag omfatter Glomma vannområde og Grensevassdragene.
 3. Partnerskapet formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 01.01.2022 til 31.12.2027.
 4. Varsel om uttreden av partnerskapet må skje minimum ett kalenderår før iverksettelse.
 5. Finansiering fra kommunen skjer ved et årlig driftstilskudd.
 6. Trysil kommune tar arbeidsgiveransvaret for denne stillingen som er organisert som et partnerskap mellom kommunene i det nye vannområdet.

Se alle saksframleggene til og vedtakene i formannskapsmøtet 31. august 2021

Gå til kommune-TV for å se opptak fra møtet

(Bruk en annen nettleser enn Internet Explorer, f.eks. Google Chrome eller Firefox). Opptaket fra møtet blir redigert og publisert på nytt etter møtet, slik at det er tilgjengelig også i ettertid).

Kontakt oss

Jan Sævig
Kommunedirektør
E-post
Telefon 907 24 937
Til toppen