Møte i formannskapet 30.11.2021

Flertallet er positive til at Trysil kommune prøver ut gratis skolemat på Jordet skole fra neste høst.

Gulasjsuppe i tallerken med brød til - Klikk for stort bildeFlertallet i formannskapet vil at elevene i pilotprosjektet fortrinnsvis skal få varm lunsj på skolen.Alle sakene i formannskapet unntatt en skal endelig avgjøres av kommunestyret. Unntaket er SFO-betalingssaken som ble utsatt til det blir klart om Stortinget innfører gratis halvdagsplass for førsteklassinger.

Sakene

Formannskapet fikk flere orienteringer og behandlet disse sakene:

 • Mot stemmene til H og FrP innstiller de overfor kommunestyret om at kommunen over tid ønsker å innføre en ordning med gratis skolemat i hele grunnskolen, og at ordningen skal prøves ut i et pilotprosjekt på Jordet skole fra høsten 2022.
 • I saken Endring av oppholdstid som grunnlag for brukerbetaling for SFO lyder det enstemmige vedtaket:
  Saken utsettes til våren i påvente av vedtak i statsbudsjettet om gratis halvdagsplass for
  1. klassinger. (SVs forslag)
 • Formannskapet innstiller enstemmig på at kommunestyret skal vedta det reviderte investeringsbudsjettet for 2021. Samtidig ber de om at kommunestyret får en prognose og status for investeringsprosjekter i
  Trysil kommune i sammenheng med tertialrapport/junimøtet hvert år. (SVs forslag)
 • De ber også kommunestyret vedta forslag til møteplan for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg for 2022.
 • Og de innstiller på at eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger skal være 2,3 promille også i 2022. Det gikk Ap, H og FrP for. Sp og SV ønsket å øke den til 2,8 promille.
 • Den største saken i møtet var budsjett 2022 og revidert økonomiplan 2022-2025. Den er omtalt i egen sak.

Se formannskapsmøtet på kommune-TV

Les saksutredningene til og vedtakene i formannskapsmøtet

Til toppen