Lagmannsretten opphever tingrettens kjennelse

Lagmannsretten opphever tingrettens kjennelse om midlertidig forføyning av 3. mars 2023.

Østmojordet barnehage - Klikk for stort bildeLagmannsretten har opphevet tingrettens kjennelse om midlertidig forføyning på grunn av saksbehandlingsfeil. Tingretten må behandle saken på nytt. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

Kjennelsen som lagmannsretten nå har opphevet, lød:

  1. Trysil kommune forbys å inngå kontrakt med Skanska Husfabrikken AS i konkurranse totalentreprise ny sentrumsbarnehage inntil tingretten har avgjort spørsmålet om anskaffelsesregelverket er brutt ved gjennomføring av konkurransen.
  2. Arne Tøråsen AS gis frist for søksmål på to uker fra forføyningen er rettskraftig avgjort. Dersom sak ikke er reist innen denne fristen, faller den midlertidige forføyningen bort.
  3. Trysil kommune betaler 288 236 – tohundreåttehundreogåttiåttetusentohundreogtrettiseks – kroner i sakskostnader til Arne Tøråsen AS innen to uker fra forkynnelse av denne kjennelsen.

Lagmannsrettens kjennelse

Trysil kommune anket kjennelsen og vant fram i lagmannsretten. 19. mai kom lagrettens tre dommere til denne enstemmige kjennelsen:

  1. Tingrettens kjennelse oppheves.
  2. Arne Tøråsen AS betaler 98 900 – nittiåttetusennihundre - kroner i saksomkostninger for lagmannsretten til Trysil kommune innen 2 – to – uker fra forkynnelse av kjennelsen.

Dette betyr at saken skal opp for tingretten på nytt.

Saksbehandlingsfeil

Lagmannsretten mener tingretten begikk saksbehandlingsfeil da den la vekt på vitnemålet til Trysil kommunes konsulent fra Sweco, for øvrig et vitnemål kommunen mener retten misforsto. Tingretten konkluderte ut fra vitnemålet med at kommunen hadde tatt utenforliggende hensyn da de ga hovedentreprisen for Innbygda barnehage til Skanska Husfabrikken AS. Lagmannsretten mener at det ikke var et påstandsgrunnlag da saken ble fremmet for tingretten, og at tingretten skulle ha ha gjort det klart for kommunen at den overveide å bygge sin kjennelse på dette vitnemålet. Når det ikke skjedde, fikk ikke kommunen anledning til å forfølge dette videre ved for eksempel å føre flere vitner som var med på utvelgelsesprosessen.

Lagmannsrettens kjennelse av 19.5.2023 (PDF, 257 kB)

Til toppen