Kommunestyremøtet 25.10.2021

Her kan du se hva kommunestyret vedtok og følge debattene på kommune-TV.

Åpen løsning stue og kjøkken - Klikk for stort bildeKommunestyret har vedtatt en forskrift som bestemmer hvem som kan få leie kommunale boliger. Normal leietid er tre år.

Sakene

Kommunestyret behandlet disse sakene:

 • Valg av ungdomsråd 2021/2022 - valget var i tråd med ønskene fra ungdommene som hadde valgt kandidater
 • Forskrift om tildeling av kommunale boliger - forskriften sier blant annet noe om hvem som kan få leie kommunal bolig og hvor lenge
 • Felles høgskoleturnus på sykehjemmet - saken skal ses i sammenheng med prosess for annen
  arbeidstidsordning i de personalintensive avdelingene i helse- og omsorgssektoren. Men i løpet av våren 2022 skal kommunedirektøren legge fram en sak om rekruttering av sykepleiere og annet høgskolepersonell i helse- og omsorgssektoren.
 • Tertialrapport 2. tertial - rapporten ble tatt til orientering, men kommunestyret ber kommunedirektøren redegjøre for sykefraværsarbeidet i kommunen og spesielt i helse-, omsorgs- og sosialsektoren og legge fram en handlingsplan med tiltak på kort og lang sikt i kommunestyremøtet i november.
 • Matombringing fra sykehjemskjøkkenet til hjemmeboende brukere av helse- og omsorgstjenester - saken tas opp i forbindelse med budsjettarbeidet, men kommunedirektøren fikk i oppdrag å kartlegge hvor mange hjemmeboende som ønsker et slikt tilbud. Etter kartleggingen vil politikerne ha en ny sak som også vurderer åpen kafé og muligheten for at ansatte også kan bestille mat.
 • Innføring av Komp-brett i helse-, omsorgs- og sosialsektoren - dette blir et tilbud til brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Prisen blir 300 kroner per måned i 2021. Prisen reguleres i gebyrregulativet i budsjettet.
 • Barnehagestruktur - tilleggsopplysninger til utredning - utredningen ble tatt til orientering.
 • Tilskudd fra Trysil kommunes bokfond - Tove Lans Pedersen får 25 000 kroner til heftet om gamle sangleker og småmoro fra Østre Trysil
 • Videreføring av klimasamarbeidet i Sør-Østerdal - Trysil kommune blir med i samarbeidet.
 • Valg av ny jordskiftemeddommer - Ida Nilsen Hidle ble valgt.
 • Detaljreguleringsplan for Storvegen 49 - planen ble vedtatt.
 • Årsmelding for Trysil ungdomsråd 2020/2021 - årsmeldinga ble tatt til orientering.

Se alle saksutredninger og vedtak

Se møtet på kommune-TV

Til toppen