Kommunestyremøtet 21.6.2022

Paal Kjellin, Jonas Ås og Agnar Holmseth stilte hver sine spørsmål til ordføreren i folkets spørretime i kommunestyrets sommermøte.

Collage med bilder av Paal Kjellin, Marit Nyhuus og Erik Sletten på ett, Jonas Ås på ett og Agnar Holmseth på ett. - Klikk for stort bildePaal Kjellin, Jonas Ås og Agnar Holmseth stilte spørsmål i folkets spørretime i kommunestyremøtet 21. juni 2022. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

 • Paal Kjellin hadde vedlikeholdet av fylkesveg 208 som tema.
 • Jonas Ås lurte på hvorfor kommunen ikke hadde bygd rimelige boliger for ungdom/førstegangsetablerere i Skredderbakken 23 B i stedet for å selge tomta.
 • Agnar Holmseth tok på vegne av Nordre Trysil arbeiderlag opp spørsmål om mobilnett og samfunnssikkerhet i Engerneset.

Alt de sa og hva ordfører Erik Sletten svarte, kan du lese i møteprotokollen eller se på kommune-TV - se lenker nederst på sida her.

Sakene

Kommunestyret behandlet ni saker:

 • Trysil Kommuneskoger KFs årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.
 • Børre Rogstadkjærnet, Irene Runningen og Simen Løken ble enstemmig gjenvalgt til verv i styret i kommuneskogen. Styrets honorarer blir som de var.
 • Trysil kommunes årsregnskap og årsberetning ble også enstemmig godkjent. Høyres tilleggsforslag om å sette av inntil 2 millioner kroner i en kompensasjonsordning for høye strømpriser for lokalt næringsliv ble vedtatt med 12 (H, Ap og FrP) mot 11 stemmer (Sp og SV).
 • Kommunens tertialrapport nummer 1 ble enstemmig tatt til etterretning. Foreslåtte budsjettjusteringer ble vedtatt med ett unntak: Det skal fortsatt stå 300 000 kroner til et forprosjekt for uteområdet ved sentrumsskolene, foreslo Ap og fikk resten med seg - også på forslaget om at prosjektet skal opp som sak i første møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur til høsten.
 • Alle partiene sto bak et endringsforslag som betyr at idrettsfondet får 400 000 kroner og landbruksfondet 1 million kroner som kan brukes allerede i år. Alternativet hadde vært å vente på at regnskapet skulle bli ferdig neste vår, og det måtte i tillegg ha vist et godt overskudd.
 • Handlingsplanen for nærværsarbeid ble enstemmig vedtatt.
 • Alle stemte for Aps forslag om å sette ned ei prosjektgruppe som skal utarbeide en prosjektplan for et framtidig kunstgalleri og atelier.
 • Retningslinjene for Trysil kommunes bokfond ble utsatt da politikerne vil ha en mer presis beskrivelse av begrepet "kommersiell utgivelse".
 • Endring av vedtektene for barnehagene ble enstemmig vedtatt. Det betyr at det ikke lenger er supplerende opptak med søknadsfrist 1. september. Søknader som kommer etter hovedopptaket, behandles fortløpende og barna får plass hvis det er noen ledige.

Interpellasjoner

Trysil FrP ville vite:

 • hvorfor kommunen har fjernet kravet om å bygge bolig innen tre år på tomter kjøpt av kommunen til boligformål,
 • når dette kravet ble fjernet,
 • og hvordan kommunestyret kan sikre seg mot at tomter kommunen selger til boligformål, ikke i ettertid blir videresolgt som spekulasjonsobjekt.

Kommunedirektør Jan Sævig svarte på den interpellasjonen.

Trysil Høyre ville ha svar på:

 • om ordføreren er enig i at forhandlingsutvalget ikke tilfredsstiller lovens krav om møteoffentlighet,
 • om ordføreren enig i at beskrivelsen av forhandlingsutvalgets virksomhet i eierskapsmeldingen er mangelfull etter kommunelovens krav, eller om han mener at eierskapsmeldingens beskrivelse er dekkende,
 • hvordan kommunestyrets representanter involveres i arbeidet med å fremme forslag på aktuelle kandidater til styrer,
 • om ordføreren vil bidra til å bringe forhandlingsutvalget inn i lovlige former, eller om han er tilfreds med forhandlingsutvalget slik det fungerer i dag
 • om ordføreren kunne redegjøre for hvordan han mener saken om Trysil Kommuneskogers styrevedtak om representasjon i Trysil Skogeierlag hører hjemme i forhandlingsutvalget, er i tråd med kommunens prinsipper for eierskapsstyring og eiers rolle etter kommuneloven.

Ordfører Erik Sletten svarte på den interpellasjonen.

Se og/eller les

Du kan se hele møtet, eller de delene du er interessert i, på kommune-TV. Bruk en annen nettleser enn Internet Explorer, f.eks. Google Chrome eller Firefox. Du kan hoppe direkte til saken du vil se.

Gå til kommune-TV

Se sakspapirene (møteinnkalling med saksutredninger og møteprotokoll med vedtak)

Til toppen