Kommunedirektørens budsjettforslag 2022

Kommunedirektøren legger fram en budsjett med et driftsresultat på 12,6 millioner kroner.

Jan Sævig og Gerard Kort - Klikk for stort bildeJan Sævig og Gerard Kort legger fram et stramt budsjett. Ramona Nordnes, Trysil kommune - Budsjettet som legges fram er før vi vet hva overføringene til kommunene blir. Forhåpentligvis vil overføringen til Trysil kommune være positiv og gi noe handlingsfrihet, i tillegg til å forenkle budsjettprosessen, opplyser kommunedirektør Jan Sævig.

Bestillingen

- Bestillingen fra politikerne til budsjettarbeidet var helt klar, sier kommunedirektøren.

Og kan oppsummeres slik:

  • Legge fram et budsjett med overskudd på 12 750 000 kroner
  • Budsjettet bør ha handlingsrom til å drive politikk
  • Eiendomsskatten skal ikke brukes som finansieringskilde

Overskudd

- Skal vi oppnå et overskudd på 12 750 000 kroner, må vi finne tiltak for 19 650 000 kroner. Budsjettet som legges fram ligger nær bestillingen - med 12,6 millioner kroner er vi nesten der, forteller Sævig.

Vanskelig

Kommunedirektøren forteller at det er vanskelig å foreslå nedleggelse av barnehagen og skolen i Vestre Trysil. - Dessverre viser prognosene nedgang i antall barn de neste årene. Dette er fryktelig synd for grenda - dette er tøft, sier Jan Sævig.

Prioriterte salderingstiltak

Dette er tiltakene kommunedirektøren vil prioritere:

Prioriterte salderingstiltak
Tiltak Sum å spare i 2022
Sentraladministrasjonen:
Kutt SÅTE (1 mill. brutto, her kun andel Trysil) 325 000
Oppvekst og kultur:
Skjæraasendagene 100 000
Reduksjon 160 % elevveiledere ved Innbygda/TUS 340 000
Reduksjon 50 % lærerstilling ved Jordet skole 277 000
Reduksjon 100 % stilling kulturavd/kulturskole/bibliotek 350 000
Legge ned skolen i Vestre Trysil fra 1.8.2022 2 100 000
Reduksjon i vikarutgifter bhg/skole/ppt/kultur 500 000
Legge ned barnehagen i Vestre Trysil fra 1.8.2022 900 000
Reduksjon 150 % lærerstilling ved TUS (dersom ikke saldering blir de overført Innbygda i henhold til fordelingsmodell) 470 000
Helse og omsorg:
Struktur. Redusere to stillinger som enhetsleder. 1 700 000
Redusere bruk av vikarer, ekstrahjelp og overtid 4 000 000
Endret bemanning på Borgtun 1 100 000
Øke satsene på trygghetsalarm 90 000
Øke vederlag – dagaktivitetstilbud 50 000
Redusere bruk av en til en støttekontakt og bruke mer gruppebasert tilnærming 200 000
Øke vederlag for personer med en samlet inntekt på mer enn 4G 100 000
Redusere øk. sosialhjelp 500 000
Holde ett årsverk vakant i 2021 – NAV 650 000
Enhet for familie – diverse 200 000
Holde 0,4 årsverk ergoterapeut vakant 1. halvår 155 000
Samlokalisering av avdelingene i hjemmetjenesten 700 000
Felles nattevakttjeneste i HOS sektoren 300 000
Økte inntekter på dagsentrene 50 000
Økt inntjening turnuslege 50 000
Redusere forbruksmateriell – sykehjem (medisiner/bleier etc.) 100 000
Redusere budsjett for matinnkjøp – sykehjemmet 200 000
Redusere kjøp av private institusjonsplasser- psykisk helse 200 000
Nedtrapping av en til en bemanning på natt - hjemmeboende bruker - 1,8 årsverk fagarbeider 6 mndr virkning 550 000
Forvaltning og teknisk drift:
Redusert vedlikehold – asfaltering av kommunale veger 600 000
Redusert vedlikehold – grusdekker på kommunale veger 236 000
Redusert vedlikehold – fjerning av overvann langs kommunale veger 318 000
Redusert vintervedlikehold – strøing på kommunale veger 346 000
Finans:
Utbytte Trysil kommune Holding AS 2 500 000

- De fleste og største tiltakene er i helse og omsorg. Gjennom året som kommer må også sektoren se på hvordan det store sykefraværet kan reduseres og nivået på de hjemmebaserte tjenestene, opplyser Sævig.

Mer informasjon om tiltakene finner du på side 21-27 i budsjettdokumentet.

Ikke prioriterte salderingstiltak

Kommunedirektøren har vurdert følgende saldering som uønsket:

Ikke prioriterte salderingstiltak
Tiltak Sum å spare i 2022
Helse og omsorg:
Aktivitørtjenesten i eldreomsorgen 458 000

Du kan lese mer om dette på side 27-28 i budsjettdokumentet.

Prioriterte nye tiltak

Kommunedirektøren ser behov for å innføre følgende nye tiltak:

Prioriterte nye tiltak
Tiltak Økt utgift 2022
Sentraladministrasjonen:
40 % stilling kommunikasjonsavdeling 250 000
Kommunikasjonsplan 100 000
Forvaltning og teknisk drift:
Opprydding Djupbekkmoen 200 000
Miljøvaktmester boliger (selvfinansierende) 0
Lærling VA (selvkost) 0
Miljøfyrtårnsertifisering 200 000

Mer informasjon på side 19-20 i budsjettdokumentet.

Ikke prioriterte nye tiltak

Her er kommunedirektørens liste:

Ikke prioriterte nye tiltak
Tiltak Økt utgift 2022
Sentraladministrasjonen:
Økning kursbudsjett kommunikasjonsavdeling 50 000
Femundløpet, vertskommune 90 000
Økt bemanning for å tilby barnehageplass vårhalvåret 2022 400 000
Mer kulturaktivitet, arrangement og kino i kulturhuset Hagelund. 50 % stilling kulturhusarbeider finansiert av økte inntekter fra arrangement (start aug. 2022) 50 000
Øke stilling på biblioteket 60 % 210 000
Øke stilling på kulturskolen, bildelinjen 175 000
BUA – oppstart av utlånsordning for aktivitetsutstyr 300 000
Stolpejakten – videreføring 25 000
Sommerskole 400 000
Forvaltning og teknisk drift:
Ny stilling VA (selvkost) 490 000
Maling bibliotek 750 000
Maling Jordet skole 500 000

Du kan lese mer på side 17-19 i budsjettdokumentet.

Politisk handlingsrom

Hva kan så et politisk handlingsrom være:

  • Øke utbytte fra Trysil kommune Holding AS med 1-2 millioner kroner til i år
  • Pluss 0,1 promille i eiendomsskatt vil bety en økning på cirka 1 million kroner i ekstra inntekter (ikke bare for et år)
  • Kan hente ut et større utbytte fra Trysil Kommuneskoger til kommunens drift og sentrumsutvikling

Investeringer

Listen på investeringer er lang og her kan vi blant annet lese om utvidelse av boligfeltene i både Bygderberget og Jordet, utvidelse av Innbygda renseanlegg, sanering av VA-ledningsnett med mer.

-En del av investeringene kan skyves på, forteller økonomisjef Gerard Kort. Du finner alle de innmeldte investeringsbehovene på 179 millioner kroner i budsjettdokumentet side 51-53.

Gebyrer

Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Les mer om gebyrer side 65-88.

Her finner du kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 som skal opp til behandling i kommunestyret 14. desember 2021. (PDF, 3 MB)

Til toppen