Bruksforbud på Pernup

Trysil kommune har i kveld ilagt bruksforbud med øyeblikkelig virkning av leilighetsbygget Pernup i sentrum.

Boligblokka Pernup - Klikk for stort bildeDet er 18 leiligheter på Pernup. Kommunen vurderer at brannsikkerheten er så dårlig at det kan være farlig å bo der. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune Kommunedirektør Jan Sævig har innkalt til et møte tirsdag kl. 8 slik at kommunen får opprettet et hjelpeapparat slik at de som ikke klarer å ordne et midlertidig bosted selv, får hjelp til det. Han har også engasjert Manngard Vakt & Sikkerhet til å gå det han kaller brannvakt på Pernup døgnet rundt i 2-3 døgn. De er i gang, og beboerne har fått beskjed om det.

Overhengende fare

Forbudet er fattet på bakgrunn av dokumentasjon, bekymringsmeldinger, plasstilsynsrapport fra brannvesenet og rapport fra brannfaglig rådgiver i Firesafe AS.

- Summen av alle avdekte avvik utgjør både en overhengende fare for tap av liv og unormalt store materielle konsekvenser dersom det oppstår brann i byggverket, skriver Midt-Hedmark brann- og redningsvesen i et brev til kommunen.

Alle må ut

Bruksforbudet innebærer at de som bor på Pernup, må finne seg nye steder å bo, helst umiddelbart.

- Vi ser de praktiske problemene det kan medføre for mange. Men med den dokumentasjonen vi sitter på, kan ikke vi som kommune ta ansvaret for at det bor folk der lenger. Derfor er forbudet innført med øyeblikkelig virkning, og vi håper folk kommer seg fort ut, sier avdelingsleder for bygg og geodataavdelingen Rune Møller Poulsen.

Brannvesenet varsler

Siden brevet med bruksforbudet ble sendt ut digitalt etter kontortid og det haster med å få folk ut, vil avdelingslederen selv i kveld banke på alle dører for å sikre at informasjonen kommer raskt fram til alle.

- Vi har også varslet boligsameiet, som har vært kjent med bekymringsmeldingene, og regner med at beboerne vil kontakte hverandre så fort noen åpner brevet. Vi tror ikke bruksforbudet kommer som noen bombe, men for sikkerhets skyld går jeg bortom alle, sier Rune.

På befaring

Kommunen og brannvesenet var på plasstilsyn på Pernup 22. oktober. Konklusjonen da var at "utførelsen ikke var i samsvar med brannkonseptet eller tilhørende dokumenter". 

- Vi var reelt bekymret, men la ikke ned noe bruksforbud da. Men vi forutsatte, blant annet overfor tiltakshaver, at direktevarsling og sprinkelanlegget fungerte, sier Rune.

Raskt overtent

Boligsameiet har engasjert Firesafe AS til å se på brannsikkerheten. De sendte deres rapport til kommunen 12. november. I den påpeker Firesafe en rekke feil og mangler. Skulle det oppstå brann, vil den spre seg svært raskt. De konkluderer slik:

Etter en overordnet gjennomgang av bygget er inntrykket at bygget har mye til dels grunnleggende og store branntekniske feil og mangler, som til sammen reduserer personsikkerhetsnivået til å være vesentlig mye lavere enn hva minimumskravene i Byggteknisk forskrift angir. Det er ikke funnet bevist at brannkonseptet er fulgt eller forsøksvis fulgt.

Øyeblikkelig fare

I brevet kommunen har sendt hjemmelshaverne, står det:

Det som kommer frem i rapporten og dennes konklusjon er sterke indikasjoner kring feil og mangler som må kunne sies å være omfattende og svært alvorlige med tanke på brannsikkerheten til bygget. Disse forhold må sies å representere en øyeblikkelig fare. 

Og:
Det er  reell bekymring for personsikkerheten når  minimumskravene i byggteknisk forskrift hva gjelder personsikkerhetsnivået ikke er oppfylt.  Bygningsmyndigheten i Trysil kommune ser seg derfor nødt til å legge ned vedtak om opphør av bruk.

Ferdigattest

Kommunen ga bygget ferdigattest i desember 2016. 

- Vi plikter ikke å dra på tilsyn. Vi forholder oss til dokumentene ansvarshavende sender inn. I dette tilfellet fikk vi de korrekte grunnlagsdokumentene; søknad om ferdigattest, gjennomføringsplan, kontrollerklæring og sluttrapport, sier Rune.

Videre arbeid

Han sier at de nå skal utrede saken videre, blant annet vurdere å trekke ferdigattesten tilbake.

- Vi har bedt om bistand fra Norconsult. Før rapporten fram dem foreligger, vil vi ikke kommentere saken ytterligere. Vi har en reell bekymring for brannsikkerheten og følgelig beboernes liv og helse, og måtte derfor handle nå, sier Rune.

Se brevet kommunen har sendt hjemmelshaverne på Pernup (PDF, 236 kB)

Til toppen