Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Tilskudd til skogsdrift med taubane eller hest

Publisert: 28.04.2020 13:05:00

Eier du skog som ligger i bratt terreng kan du få tilskudd til taubane eller hest for å få flyttet tømmeret. Du må søke kommunen om tilskudd.

Beskrivelse

En stor del av dagens hogstmodne skogressurser står i vanskelig tilgjengelige områder, enten langt fra veg eller i bratt terreng. For å hindre miljøskader i bratt skogsterreng gis det tilskudd til bruk av taubane eller hest. Det er kommunen i samarbeid med fylkesmannen som utarbeider retningslinjer og vedtar tilskudd.

Skogsdrift med hest
Målgruppe

Skogeiere.

Kriterier

Det er en forutsetning for å motta tilskudd at det er foretatt miljøregistrering. I områder der det ikke er foretatt ordinære miljøregistreringer, skal det stilles krav om gjennomføring av de føre-var-tiltak som er nedfelt i Norsk PEFC skogstandard.

Søknadsveiledning

Retningslinjene og prioritering av tilskudd utarbeides av kommunene i dialog med Fylkesmannen og de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket. Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for mer informasjon om hvilke tiltak som er prioritert, vilkår og tilskuddssatser.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Lovpraksis

Se spesielt § 7 i forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket.

Kontakt oss
Utførende enhet
Sist oppdatert: 28.04.2020 13:06:03