Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Støtte til bedrifter

Publisert: 14.10.2019 15:48:21

Ønsker du å starte en bedrift eller investere i bedriften din? Kommuner kan gi støtte til utvikling og etablering av bedrifter gjennom flere typer ordninger. Alle støtteordninger blir kunngjort på nettsiden regionalforvaltning.no.

Beskrivelse

Kommunalt/regionalt næringsfond
Næringsfondene gir støtte til næringer i et lokalsamfunn. Støtten kan gis til:

  • utvikling og investeringer i eksisterende bedrifter
  • etablering av bedrifter
  • kompetanseheving og miljø for relevant arbeidskraft
  • visse typer næringer

Det er ikke alle kommuner som har kommunale/regionale næringsfond. Det vil variere hos de enkelte næringsfondene hva støtten går til. Søk på regionalforvaltning.no eller kontakt din kommune for å høre mer om hva slags støtte den kan gi.

Støtte til transport i distriktene
Bedrifter i enkelte kommuner og fylker kan få transportstøtte til varene de produserer.
Hvilke kommuner og fylker som kan få støtte finnes i forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte mv.

Støtte til daglivarebutikker i distriktene - Merkur-ordningen
Hensikten er å sikre at alle får en dagligvarebutikk i nærheten, med god kvalitet og med tilleggstjenester som holder omsetningen vedlike og kommer innbyggere og lokalsamfunnet til gode.

Alle kommunale, fylkesvise eller nasjonale støtteordninger blir lagt ut på regionalforvaltning.no. Det er også der du legger inn søknad.
 

Tusenlapper
Søknadsveiledning

Følgende opplysninger må oppgis eller beskrives i alle søknader:
Opplysninger om søker

a) Den ansvarlig prosjekteierens navn og organisasjonsnummer.
b) Hvem som er kontaktperson.

Økonomi
c) Hvilket tilskuddsbeløp det søkes om.
d) Budsjett med en finansieringsplan.
e) Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte. Bagatellmessig støtte utgjør 200 000 euro fordelt over tre sammenhengende regnskapsår.

Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater
f) Tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder mål og målgruppe.
g) Fremdriftsplanen for aktiviteter.
h) Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha.
i) Om tiltaket har forankring i kommunale eller fylkeskommunale planer.
j) Resultatene søker forventer å oppnå ved avslutningen av tiltaket.
k) Forventede, langsiktige effekter av tiltaket etter at det er avsluttet. Dette gjelder kun for tilskudd på minimum 500 000 kroner etter § 1a.

I tillegg skal søknaden opplyse om andre forhold som søkeren bør forstå er viktig for vurdering av søknaden.
 

Søknadsbehandling

Alle søknader behandles gjennom portalen regionalforvaltning.no. Tildeling av tilskudd eller avslag på tilskuddssøknad er enkeltvedtak. Kommunen skal behandle søknaden så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til det. Du skal samtidig få opplyst når man mener at vedtaket kan fattes.

Klagemulighet

Dersom du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Trenger du veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Dersom kommunen opprettholder avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 14.10.2019 15:54:42