Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Tjenestebeskrivelser

 Søk etter tjenestebeskrivelse

 
Adopsjon

Har du lyst til å adoptere er det flere krav som stilles til deg. Hva som er best for barnet vektlegges, og barnet vil få nye rettigheter ved adopsjon.

Adressetildeling

Skal kommunen tildele eller endre en adresse, har du som blir påvirket rett til å uttale deg.

Allemannsretten

Allemannsretten betyr at du har rett til å ferdes fritt i skogen, på fjellet og langs kysten.

Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Kemneren er den som kontrollerer at arbeidsgiver gjennomfører skattetrekk og arbeidsgiveravgift i samsvar med skattebetalings- og folketrygdlovens bestemmelser. Det er mulighet for å få informasjon og veiledning hvis du tar kontakt med kemneren i din kommune.

Arealoverføring

Eier du grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie, og skal overføre arealer mellom tilstøtende eiendommer, må du ha tillatelse fra kommunen.

Askespredning

Et alternativ til begravelse eller urnenedsettelse er askespredning. Her kan du finne ut hvor det er lov å spre aske, og hvordan man søker om lov.

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

En avkjørsel er området mellom en offentlig vei og privat eiendom. Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.

Avlastning

Avlastning er et tilbud til enkeltpersoner eller familier som har tunge omsorgsoppgaver. Avlastning skal bidra til at omsorgsyteren får et liv med god helse og tid til ferie og fritid.

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Alle boliger og virksomheter må være tilkoblet det offentlige avløpssystemet.

Avløserordningene i jordbruket

Som husdyrbruker skal du kunne ta ferie og planlagt fritid ved å få tilskudd til avløsning mens du er borte.

Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt

Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne.

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet og det skal utarbeides instrukser for brukerne.

Hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten.

Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et tiltak.

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Barnehage - etablering og drift

Før en barnehage settes i drift, skal den godkjennes av kommunen. Alle barnehager må oppfylle disse kriteriene:

 • Barnehagens vedtekter skal blant annet gi opplysninger om formål, opptakskriterier og åpningstider
 • For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg
 • Barnehagen skal føre internkontroll    

Kontakt kommunen tidlig for å få den veiledningen du trenger.

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klageinstans er Fylkesmannen.

Barnehageplass

Du har rett til barnehageplass når barnet ditt er over ett år. Du må søke kommunen om plass i barnehage.

Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)

Trenger ditt barn hjelp? Barnevernet kan hjelpe barn og støtte familier på mange måter.

Barnevernstjenesten (melding)

Vil du melde fra om barn som har det vanskelig eller blir utsatt for omsorgssvikt?

Barselgrupper

Barselgrupper er et tilbud fra helsestasjonen til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet, og foreldrene overtar etter det.

Behandlingsreise til utlandet

Har du kroniske eller andre sykdommer som bedres ved opphold i annet klima enn det norske, kan du spørre lege om behandlingsreise til utlandet.

Besøkshjem / Å være besøkshjem

Vil du støtte familier med særlige behov ved å være besøkshjem for barn eller ungdom?

Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav

Betaler du for tjenester fra kommunen må du benytte fakturaen du får tilsendt og betale innen forfallet. Hvis ikke kan du få purregebyr eller tvangsinnfordring.

Bilstønad

Dersom du ikke kan benytte offentlige transportmidler pga. varig funksjonsnedsettelse eller som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad.

I tillegg må du ha et behov for bil for å kunne

 • reise til og fra arbeids- eller utdanningssted
 • utføre din funksjon som hjemmearbeidende
 • hindre eller bryte en isolert tilværelse
 • avlaste familien i tilfeller der funksjonsnedsettelsen fører til særlig stor pleiebyrde og derved kan hindre innleggelse i helseinstitusjon

Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved stønad til bil.

Du må fylle ut søknadsskjema. Det laster du inn fra denne lenken: Søknad om stønad til anskaffelse av motorkjøretøy

Får du avslag på søknaden din, kan du sende klage innen seks uker fra du mottok avslaget.

Bofellesskap med heldøgns bemanning

Trysil kommune har 11 leiligheter med heldøgns bemanning på Østhagen i Lundevegen 12.

Bolig - oppføring av ny bolig

Skal du oppføre ny bolig på egen tomt, må du søke kommunen om tillatelse.

Bompenger - privat vei

Det er ikke lov til å sette opp bom på en privat vei uten samtykke fra kommunen. Kommunen velger også størrelsen på bomavgiften.

Borgerlig vielse

Skal du gifte deg borgerlig? Fra 1. januar 2018 er det ordfører eller varaordfører eller en ansatt i kommunen, som kommunestyret har bestemt, som gjennomfører en borgerlig vielse. Du får også tilbud om et egnet lokale for selve seremonien.

Bostøtte

Bostøtte er en hjelp for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. Du må søke kommunen om bostøtte.

Brannvern og tilsyn

Er du eier av byggverk har du plikt til å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Brukermedvirkning i skolen

Alle elever har rett til å medvirke og påvirke egen skolehverdag. Alle foreldre har rett til å medvirke gjennom råd og utvalg.

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse er et tilbud om praktisk hjelp til personer med nedsatt funksjonsevne. Det at ordningen er brukerstyrt betyr at du som mottaker får større mulighet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Bruksendring

Bruksendring er å ta i bruk rom eller bygninger på en ny måte, for eksempel om du vil gjøre en bod om til soverom. Du må søke kommunen om bruksendring.

Byggavfall - kildesortering

Skal du bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, må du lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres.

Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon

Hvis din eiendom grenser til kommunal vei, har du ikke lov til å bygge, plante, sette opp gjerde eller annet som begrenser sikten langs veien.

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Det er flere typer byggetiltak du kan igangsette uten å be om tillatelse fra kommunen. Det er derfor viktig å undersøke om ditt byggetiltak er fritatt kravene.

Dagmamma - godkjenning

Hvis du ønsker å være dagmamma for tre barn eller flere og tilbyr ukentlig oppholdstid på ti timer eller mer, må du ha godkjenning av kommunen.
Virksomheten skal ta hensyn til barns helse og trivsel. Det stilles blant annet krav til

 • lokalenes utforming og innretning
 • muligheter for aktivitet og hvile
 • rengjøring og vedlikehold
 • inneklima

Kriterier

 • Antall barn er tre eller flere
 • Ukentlig oppholdstid er minst ti timer
 • Virksomheten er regelmessig
 • Det tas betalt for tilsynet

Ta kontakt med kommunen for å få informasjon om hvordan du skal søke. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig og fatte et vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt til Fylkesmannen.

Dagtilbud - aktivitetstilbud

​Dagopphold på Østhagen har en forebyggende, aktiviserende og avlastende funksjon. Tilbudet er beregnet på hjemmeboende med demens som ikke kan benytte seg av andre aktivitetstilbud i kommunen.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal gi alle skoleelever mulighet til å oppleve kunst og kultur av alle slag.

Digital postkasse

Digital postkasse er en elektronisk løsning for å motta post fra det offentlige. Som innbygger velger du om du vil bruke e-Boks eller Digipost.

Driftsbygning i landbruket

Hvis du skal oppføre en driftsbygning på din gårdseiendom må du søke kommunen om tillatelse.

Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

Eier du en eiendom med jordbruksareal har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden, enten selv eller til en som leier arealet, men du kan søke om fritak.

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt, men det skal foreligge særlige grunner for å få det.

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Du kan klage over skattetaksten, som er den verdien huset/eiendommen er satt til.

Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom

Du kan kreve omtaksering av eiendommen, som vil si at du krever at eiendomsskatten takseres på nytt.

Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den.

Eierseksjonering/reseksjonering

Seksjonering er å dele en eiendom i flere bruksenheter.  Du kan f.eks. søke om å gjøre en del av en bolig om til leilighet. Reseksjonering er en ny oppdeling av en eiendom som allerede er seksjonert. Du må søke kommunen om seksjonering eller reseksjonering.

Eldreomsorg - verdighetsgarantien

Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, skal du så langt det er mulig få et verdig tjenestetilbud som er tilpasset dine individuelle behov. Du har rett til selvbestemmelse og skal møte respekt for den du er og for din livsførsel. 

Ergoterapi

Ergoterapi er en behandling som hjelper deg å få bedre funksjonsnivå. Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og tjenesten er gratis.

Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt

Du har rett til å få erstatning hvis dine husdyr er skadet eller drept av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn. Søknad om erstatning skal sendes til Fylkesmannen.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Etablererprøven skal bidra til å sikre at daglig leder har de nødvendige grunnkunnskaper om økonomistyring og lovgivning som er av betydning for drift av serveringssteder.

Familiebarnehage - etablering og drift

​Ønsker du å starte en familiebarnehage? Før en familiebarnehage settes i drift, må du ha godkjenning av kommunen  med hensyn til pedagogisk innhold og helse, miljø og sikkerhet. 

Familievernkontor

Familievernkontoret gir deg eller dere tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker eller kriser i familien. Du kan ta direkte kontakt med et familievernkontor. Alle ansatte har taushetsplikt. Samtaleterapi for par og familier er det vanligste tilbudet. Familievernkontoret tilbyr også kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstemaer.

Familievernkontoret utfører obligatorisk mekling

 • ved samlivsbrudd for ektepar eller samboere med barn under 16 år
 • når foreldre som ikke bor sammen, ønsker rettssak om foreldreansvar, barnets/barnas bosted eller samvær

Det finnes familievernkontor i alle fylker. De er enten statlige eller kirkelige, men er underlagt det samme lovverket og godkjennes alle av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Tilbudet er gratis.

Familievernkontoret samarbeider bl.a. med helsestasjonene. Der det er aktuelt og når familien selv samtykker til det, samarbeider familievernkontoret med det kommunale barnevernet for å finne gode tiltak for hele familien.

Farlig avfall

Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall, men leveres til kommunale mottaksordninger.

Fastlege

Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege – en fast lege å forholde seg til.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofte det er behov for det. Det er ditt ansvar som bygningseier å sikre adkomst til og på taket.

Fellingstillatelse

Du må som hovedregel ha fellingstillatelse for å jakte på vilt. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse.

Film og video - konsesjon for framvisning

Det er ikke tillatt å vise film i næringsøyemed uten tillatelse fra kommunen.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Forliksråd

Alle kommuner har et forliksråd. Forliksrådet kan hjelpe deg å løse en konflikt enkelt, hurtig og billig.

Forskuddsskatt - betaling og innkreving

Forskuddsskatt er betaling av skatt så snart inntekten oppstår. Forskuddsskatt betales av næringsvirksomheter og selvstendig næringsdrivende.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - a-melding

A-meldingen er for alle arbeidsgivere og er en rapportering av lønn og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving

Fra og med 1. januar 2009 er det felles frist for arbeidsgivernes innsending av oppgave og oppgjør av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Forurenset grunn - bygging og graving

Skal du igangsette bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, har du plikt til å sørge for å få klarlagt omfanget av en eventuell forurensning. Der det er forurensning, skal det lages en egen tiltaksplan.

Fosterhjem / Å være fosterhjem

Har du en stabil livssituasjon og har lyst til å være fosterforelder kan du søke i din kommune.

Fradeling av eiendom

Ønsker du å dele en tomt eller opprette en festegrunn, må du søke kommunen.

Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep

Ordinært vedlikehold på fredet bygning eller anlegg kan skje uten spesiell tillatelse fra kulturminnemyndighetene. Du kan kontakte myndighetene om hva som regnes som ordinært vedlikehold.

Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

Hvis Riksantikvaren har fredet en bygning som du eier, kan du få tilskudd til å dekke noen av kostnadene for vedlikehold.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er juridisk hjelp som helt eller delvis dekkes av staten.

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding

Ønsker du å starte eller å overta en frisørsalong, hud- og fotpleiesalong, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv., må du enten få godkjennelse av kommunen eller sende en melding til kommunen.

Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Ønsker du og din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III, må du ha tillatelse av kommunen. 

Fyrverkeri - søknad om avfyring

Har du noe å feire? Da kan du avfyre et festlig fyrverkeri, men først må du ha tillatelse fra brannvesenet, grunneieren og politiet. Les og følg bruksanvisningen nøye.

Fysioterapi

Fysioterapi er en del av vårt helsetilbud. Dersom du har dårligere funksjonsevne på grunn av alder, sykdom eller en skade, kan våre fysioterapeuter hjelpe deg.  Fysioterapeuter undersøker, behandler og gir opptrening.

Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

Det stilles helsekrav for å få førerkort. Hvis du skal søke om førerkort må du fylle ut en egenerklæring om helsen din. Hvis du har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra lege.

Gjødsling av skog - tilskudd

Gjødsling av skog vil bidra til økt karbonopptak og er et viktig klimatiltak. Skogeiere kan få dekket 40 % av kostnadene til gjødsling.

Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet

For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må du først få det signert av en notarius publicus ((byfogdembete eller tingrett). Deretter må du få et apostillestempel, som er en legalisering av dokumentet og bekrefter at underskriften til notarius publicus er ekte.

Gravferd

Å besørge en gravferd innebærer som regel å ta kontakt med et gravferdsbyrå som tar seg av alt det praktiske.

Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Du kan få støtte til å besørge en gravferd.

Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang

En gravid rusmiddelavhengig kan holdes i institusjon uten eget samtykke.

Gravplass

Har du bopel i kommunen har du rett til fri gravplass der, men det eksisterer også andre rettigheter og krav du må ta hensyn til.

Grensejustering

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. Kommunen hjelper deg med dette.

Grunnlån

Alle kan søke Husbanken om grunnlån til ny bolig eller oppgradering.

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

All offentlig opplæring i grunnskolen er gratis.

Grunnskoleopplæring for voksne

Alle voksne som av en eller annen grunn mangler grunnskoleopplæring har rett til å få gratis opplæring.

Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med alle andre.

Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel

Innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen.

Helsestasjon
Helsestasjonen er et helsetilbud for deg som er gravid eller for barn mellom 0-5 år og deres foreldre.
Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom. Helsestasjonen har taushetsplikt og du trenger ikke bestille time.

Hjemmehjelp

Du skal få den hjelp og trygghet du trenger, uansett alder eller funksjonsnivå. Hjemmehjelp er et tilbud til deg som fortsatt vil bo hjemme, men trenger hjelp til rengjøring eller handling.

Hjemmekompostering av matavfall

Ønsker du å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen.

hjemmesykepleie.aspx

​Hjemmesykepleien gir nødvendig helsehjelp og veiledning til hjemmeboende som på grunn av varig eller midlertidig sykdom, skade eller funksjonshemming ikke klarer å ivareta sine grunnleggende behov selv.

Hjemmeundervisning

Foreldre kan velge å undervise sine egne barn, men opplæringen skal inneholde det samme som opplæringen på en skole.

Hverdagsrehabilitering

​Hverdagsrehabilitering er et tilbud om forebygging og rehabilitering for hjemmeboende.

Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

Du har rett til å få en individuell plan hvis du mottar flere typer helse- og omsorgstjenester fra kommunen over lang tid.

Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjonen om barnet, og har samme rett til å delta på foreldremøter.

Informasjon og veiledning til pårørende

Er du pårørende til en pasient med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer?

Er du familie til et barn med nedsatt funksjonsevne?

Er du pårørende med omsorgsoppgaver og trenger avlastning?

Er du pårørende til en person med demens?

Innbyggerforslag

Alle har rett til å fremme et forslag til kommunestyret eller fylkestinget. Innbyggerforslag er en demokratisk rettighet for alle. 

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Innsynrett er en rett til å se offentlige dokumenter og all offentlig informasjon som er lagret. Det finnes regler som begrenser denne retten, men alle saksdokumenter skal i utgangspunktet være åpne for innsyn.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Nyankomne flyktninger har rett til å delta i et introduksjonsprogram for å lære norsk språk og samfunnskunnskap. Det er kommunen som tilbyr introduksjonsprogram.

Jegerprøven

Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven.

Karakterer - klageadgang

Er du misfornøyd med karakteren din? Du har rett til å klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Skolen skal informere både deg og foreldrene dine om klageretten og klagefristen. Hvis du trenger det skal skolen hjelpe deg å klage.

Klage til Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen er til for å ivareta dine rettigheter som privatperson. Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den myndigheten som har behandlet saken din.

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold.

Kommunal bolig

Har du problemer med å komme deg inn på boligmarkedet, eller problemer med å bli boende i den boligen du har? Da kan du søke kommunen om råd og hjelp.

123
Sist oppdatert: 09.03.2018 08:15:16