Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Tjenestebeskrivelser

 Søk etter tjenestebeskrivelse

 
Adopsjon

Har du lyst til å adoptere er det flere krav som stilles til deg. Hva som er best for barnet vektlegges, og barnet vil få nye rettigheter ved adopsjon.

Adressetildeling

Skal kommunen tildele eller endre en adresse, har du som blir påvirket rett til å uttale deg.

Allemannsretten

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes fritt og oppholde seg der de ønsker i naturen – uavhengig av hvem som eier grunnen. Den gir oss også rett til å høste fra naturen, for eksempel saltvannsfisk, bær, sopp og ville blomster.

Arealoverføring

Eier du grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie, og skal overføre arealer mellom tilstøtende eiendommer, må du ha tillatelse fra kommunen.

Askespredning

Et alternativ til begravelse eller urnenedsettelse er askespredning. Her kan du finne ut hvor det er lov å spre aske, og hvordan man søker om lov.

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

En avkjørsel er området mellom en offentlig vei og privat eiendom. Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.

Avlastning

Avlastning er et tilbud til enkeltpersoner eller familier som har tunge omsorgsoppgaver. Avlastning skal bidra til at omsorgsyteren får et liv med god helse og tid til ferie og fritid.

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Det er kommunen som har ansvar for god vannkvalitet og sikring av avløp. Alle boliger, hytter og virksomheter må enten være tilkoblet det offentlige avløpssystemet eller ha et privat renseanlegg som er godkjent av kommunen.

Avløserordningene i jordbruket

Som husdyrbruker skal du kunne ta ferie og planlagt fritid ved å få tilskudd til avløsning mens du er borte.

Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt

Eier du et badeanlegg, basseng eller en badstue som er tilgjengelig for offentligheten? Da er det flere krav til helse, trygghet, hygiene og drift som du må ta hensyn til.

Barnehage - etablering og drift

Før en barnehage kan settes i drift, må den godkjennes av kommunen. Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet. 

Barnehageplass

Du har rett til barnehageplass når barnet ditt er over ett år. Du må søke kommunen om plass i barnehage.

Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)

Trenger ditt barn hjelp? Barnevernet kan hjelpe barn og støtte familier på mange måter.

Barnevernstjenesten (melding)

Vil du melde fra om barn som har det vanskelig eller blir utsatt for omsorgssvikt?

Barselgrupper

Barselgrupper er et tilbud fra helsestasjonen til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet, og foreldrene overtar etter det.

Behandlingsreise til utlandet

Har du kroniske eller andre sykdommer som bedres ved opphold i annet klima enn det norske, kan du spørre lege om behandlingsreise til utlandet.

Besøkshjem / Å være besøkshjem

Vil du støtte familier med særlige behov ved å være besøkshjem for barn eller ungdom?

Betaling av skatt og kommunale avgifter

​1. november 2020 overtar Skatteetatene oppgavene som kommunens skatteoppkrever har i dag.

 

Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav

Betaler du for tjenester fra kommunen må du benytte fakturaen du får tilsendt og betale innen forfallet. Hvis ikke kan du få purregebyr eller tvangsinnfordring.

Bibliotek

Et bibliotek er både en møteplass og et sted for lesing eller stille arbeid. På biblioteket kan du bruke og låne bøker, lydfiler og filmer.

Bilstønad

Har du varig funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør at du ikke kan benytte offentlig transport, kan du søke om bilstønad.

Bofellesskap med heldøgns bemanning

Trysil kommune har 11 leiligheter med heldøgns bemanning på Østhagen i Lundevegen 12.

Bolig - oppføring av ny bolig

Skal du oppføre ny bolig på egen tomt, må du søke kommunen om tillatelse.

Bompenger - privat vei

Det er ikke lov til å sette opp bom på en privat vei uten samtykke fra kommunen. Kommunen velger også størrelsen på bomavgiften.

Borgerlig vielse

Skal du gifte deg borgerlig? Da kan du kontakte oss for å bestille tid og lokaler. Gå også inn på skatteetaten.no for å sende inn de nødvendige skjemaene.

Bostøtte

Bostøtte er en hjelp for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. Du må søke kommunen om bostøtte.

Brannvern og tilsyn

Er du eier av byggverk har du plikt til å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke. Kommunen fører tilsyn med bygget.

Brukermedvirkning i skolen

Alle elever har rett til å medvirke og påvirke egen skolehverdag. Alle foreldre har rett til å medvirke gjennom råd og utvalg.

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse er et tilbud om praktisk hjelp til personer med nedsatt funksjonsevne. Det at ordningen er brukerstyrt betyr at du som mottaker får større mulighet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Bruksendring

Bruksendring er å ta i bruk rom eller bygninger på en ny måte, for eksempel om du vil gjøre en bod om til soverom. Du må søke kommunen om bruksendring.

Byggavfall - kildesortering

Skal du bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, må du lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres.

Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon

Hvis din eiendom grenser til kommunal vei, har du ikke lov til å bygge, plante, sette opp gjerde eller annet som begrenser sikten langs veien.

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Det er flere typer byggetiltak du kan gjøre uten å be om tillatelse fra kommunen. Det er derfor viktig å undersøke om ditt byggetiltak er fritatt kravene.

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens
Er du pårørende til en med demens som bor hjemme, kan du søke kommunen om dagaktivitetstilbud.
Dagmamma - godkjenning

Ønsker du å være dagmamma stilles det flere krav deg og du må ha godkjenning av kommunen.

Dagtilbud - aktivitetstilbud

​Dagopphold på Østhagen har en forebyggende, aktiviserende og avlastende funksjon. Tilbudet er beregnet på hjemmeboende med demens som ikke kan benytte seg av andre aktivitetstilbud i kommunen.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal gi alle skoleelever mulighet til å oppleve kunst og kultur av alle slag.

Digital postkasse

Digital postkasse er en elektronisk løsning for å motta post fra det offentlige. Som innbygger velger du om du vil bruke e-Boks eller Digipost.

Driftsbygning i landbruket

Hvis du skal oppføre en driftsbygning på din gårdseiendom må du søke kommunen om tillatelse.

Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

Eier du en eiendom med jordbruksareal har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden, enten selv eller til en som leier arealet, men du kan søke om fritak.

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt, men det skal foreligge særlige grunner for å få det.

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Du kan klage over skattetaksten, som er den verdien huset/eiendommen er satt til.

Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom

Du kan kreve omtaksering av eiendommen, som vil si at du krever at eiendomsskatten takseres på nytt.

Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den.

Eierseksjonering/reseksjonering

Seksjonering er å dele en eiendom i flere bruksenheter.  Du kan f.eks. søke om å gjøre en del av en bolig om til leilighet. Reseksjonering er en ny oppdeling av en eiendom som allerede er seksjonert. Du må søke kommunen om seksjonering eller reseksjonering.

Eldreomsorg - verdighetsgarantien

Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, skal du så langt det er mulig få et verdig tjenestetilbud som er tilpasset dine individuelle behov. Du har rett til selvbestemmelse og skal møte respekt for den du er og for din livsførsel. 

Ergoterapi

Ergoterapi er en behandling som hjelper deg å få bedre funksjonsnivå. Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og tjenesten er gratis.

Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt

Du har rett til å få erstatning hvis dine husdyr er skadet eller drept av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn. Søknad om erstatning skal sendes til Statsforvalteren.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Etablererprøven skal bidra til å sikre at daglig leder har de nødvendige grunnkunnskaper om økonomistyring og lovgivning som er av betydning for drift av serveringssteder.

Familiebarnehage - etablering og drift

Ønsker du å starte en familiebarnehage er det flere krav som stilles, og du må ha godkjenning av kommunen.

Familievernkontor

Er det vansker eller kriser i din familie kan du få behandling og rådgiving fra et familievernkontor.

Farlig avfall

Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall, men leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Fastlege

Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege – en fast lege å forholde seg til.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofte det er behov for det. Det er ditt ansvar som bygningseier å sikre adkomst til og på taket.

Film og video - konsesjon for framvisning

Det er ikke tillatt å vise film i næringsøyemed uten tillatelse fra kommunen.

Forbud mot oljefyring

Fra og med 2020 er det forbudt å bruke oljefyring til oppvarming av bolig. Har du fortsatt en oljefyr eller oljekamin bør du sjekke alternative oppvarmingsmetoder hos enova.no.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Forliksråd

Alle kommuner har et forliksråd. Forliksrådet kan hjelpe deg å løse en konflikt enkelt, hurtig og billig.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving

Fra og med 1. januar 2009 er det felles frist for arbeidsgivernes innsending av oppgave og oppgjør av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Forurenset grunn - bygging og graving
Skal du bygge eller grave på en eiendom må du sjekke om grunnen kan være forurenset før du setter i gang arbeidet. Noen typer terreng er mer utsatt enn andre, for eksempel der det tidligere har vært industri eller avfallsdeponi.
Sjekk din eiendom og ta kontakt med kommunen.
Fosterhjem / Å være fosterhjem

Har du en stabil livssituasjon og har lyst til å være fosterforelder kan du søke i din kommune.

Fradeling av eiendom

Ønsker du å dele en tomt eller opprette en festegrunn, må du søke kommunen.

Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep

Ordinært vedlikehold på fredet bygning eller anlegg kan skje uten spesiell tillatelse fra kulturminnemyndighetene med mindre fredningsbestemmelsene til eiendommen sier noe annet. Er du usikker på hva som regnes som ordinært vedlikehold, kan du kontakte myndighetene. Tiltak som er mer omfattende enn ordinært vedlikehold, krever dispensasjon fra kulturminneloven hvis det ikke er sagt noe annet i fredningsbestemmelsene.

Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

Hvis Riksantikvaren har fredet en bygning som du eier, kan du få tilskudd til å dekke noen av kostnadene for vedlikehold.

Fredete kulturminner - tillatelse til inngrep

Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger graving eller bygging må du først melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminner) som vil ta stilling til om tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner

Fredete kulturminner - tilskudd til inngrep

Du kan søke om tilskudd hvis det oppstår merkostnader i forbindelse med vedlikehold av fredet bygning.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er juridisk hjelp som helt eller delvis dekkes av staten.

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding

Ønsker du å starte eller å overta en frisørsalong, hud- og fotpleiesalong, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv., må du enten få godkjennelse av kommunen eller sende en melding til kommunen.

Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Ønsker du og din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III, må du ha tillatelse av kommunen. 

Fyrverkeri - søknad om avfyring

Har du noe å feire? Da kan du avfyre et festlig fyrverkeri, men først må du ha tillatelse fra brannvesenet, grunneieren og politiet. Les og følg bruksanvisningen nøye.

Fysioterapi

Fysioterapi er en del av vårt helsetilbud. Dersom du har dårligere funksjonsevne på grunn av alder, sykdom eller en skade, kan våre fysioterapeuter hjelpe deg.  Fysioterapeuter undersøker, behandler og gir opptrening.

Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

Det stilles helsekrav for å få førerkort. Hvis du skal søke om førerkort må du fylle ut en egenerklæring om helsen din. Hvis du har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra lege.

Gjødsling av skog - tilskudd

Gjødsling av skog vil bidra til økt karbonopptak og er et viktig klimatiltak. Skogeiere kan få dekket 40 % av kostnadene til gjødsling.

Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet

For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må du først få det signert av en notarius publicus (byfogdembete eller tingrett). Deretter må du få et apostillestempel, som er en legalisering av dokumentet og bekrefter at underskriften til notarius publicus er ekte.

Gravferd

Å besørge en gravferd innebærer som regel å ta kontakt med et gravferdsbyrå som tar seg av alt det praktiske.

Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Du kan få støtte til å besørge en gravferd.

Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang

En gravid rusmiddelavhengig kan holdes i institusjon uten eget samtykke.

Gravplass

Har du bopel i kommunen har du rett til fri gravplass der, men det eksisterer også andre rettigheter og krav du må ta hensyn til.

Grensejustering

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. Kommunen hjelper deg med dette.

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

All offentlig opplæring i grunnskolen er gratis.

Grunnskoleopplæring for voksne

Alle voksne som av en eller annen grunn mangler grunnskoleopplæring har rett til å få gratis opplæring.

Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med alle andre.

Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel

Innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen.

Helsefremmende hjemmebesøk

Helsefremmende hjemmebesøk er et tilbud til friske hjemmeboende eldre som ikke har andre tjenester fra kommunen. Målet med besøket er at eldre skal leve et godt og selvstendig liv.

Helsestasjon
Helsestasjonen er et helsetilbud for deg som er gravid eller for barn mellom 0-5 år og deres foreldre.
Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom. Helsestasjonen har taushetsplikt og du trenger ikke bestille time.

Hjemmehjelp

Du skal få den hjelp og trygghet du trenger, uansett alder eller funksjonsnivå. Hjemmehjelp er et tilbud til deg som fortsatt vil bo hjemme, men trenger hjelp til rengjøring eller handling.

Hjemmekompostering av matavfall

Ønsker du å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen.

Hjemmesykepleie

​Hjemmesykepleien gir nødvendig helsehjelp og veiledning til hjemmeboende som på grunn av varig eller midlertidig sykdom, skade eller funksjonshemming ikke klarer å ivareta sine grunnleggende behov selv.

Hjemmeundervisning

Foreldre kan velge å undervise sine egne barn, men opplæringen skal inneholde det samme som opplæringen på en skole.

Hverdagsrehabilitering

​Hverdagsrehabilitering er et tilbud om forebygging og rehabilitering for hjemmeboende.

Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

Du har rett til å få en individuell plan hvis du mottar flere typer helse- og omsorgstjenester fra kommunen over lang tid.

Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjonen om barnet, og har samme rett til å delta på foreldremøter.

Innbyggerforslag

Alle har rett til å fremme et forslag til kommunestyret eller fylkestinget. Innbyggerforslag er en demokratisk rettighet for alle. 

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Innsynrett er en rett til å se offentlige dokumenter og all offentlig informasjon som er lagret. Det finnes regler som begrenser denne retten, men alle saksdokumenter skal i utgangspunktet være åpne for innsyn.

Introduksjonsprogram for innvandrere

Introduksjonsprogrammet er en startpakke til deg som nylig er blitt bosatt i en kommune. Når du har gjennomført programmet skal du ha fått opplæring og kompetanse som gjør at du kan søke jobb og bli økonomisk selvstendig.

Jakt og fangst

Rettighetene til å jakte tilhører grunneier og er ikke en del av allemannsretten. Jegere som ikke jakter på egen grunn, trenger derfor grunneiers tillatelse.

Jakt er også en måte å regulere viltbestanden på. Kommunen vedtar mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e).

Jaktvald og fellingstillatelse

Et vald er et område hvor det skal jaktes. Retten til å jakte tilhører grunneieren, men valdet hvor jakten skal foregå, må godkjennes av kommunen.

Alle godkjente vald får tildelt fellingstillatelser. Det krever ikke årlig søknad.

Jegerprøven

Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven.

Karakterer - klageadgang

Er du misfornøyd med karakteren din? Du har rett til å klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Skolen skal informere både deg og foreldrene dine om klageretten og klagefristen. Hvis du trenger det skal skolen hjelpe deg å klage.

Klage på helse- og omsorgstjenester

Som pasient eller pårørende har du rett til å klage på en tjeneste du får. Du kan også varsle om alvorlige hendelser direkte til Statens helsetilsyn.

123
Sist oppdatert: 09.03.2018 08:15:16