Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Retten til tolk i helsetjenesten

Publisert: 29.04.2020 15:40:00

Alle som har begrensede norskkunnskaper, har rett til tolk når de mottar helsetjenester. 

Beskrivelse

Alle som har begrensede norskkunnskaper, har rett til tolk når de mottar helsetjenester. God kommunikasjon og informasjon mellom pasient og helsepersonell er avgjørende for likeverdig tilgang til helsetjenester av god kvalitet. Helsepersonell må noen ganger tilrettelegge informasjon og kommunikasjon for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Det er din rett å få god informasjon om helsetilstand og behandling på et språk du forstår. Liv og helse kan stå i fare når helsepersonell og pasient ikke kommuniserer godt sammen. Det er helsepersonellets ansvar å vurdere behovet for tolk og bestille kvalifisert tolk.

Mann på krykker hos lege
Målgruppe

Pasienter og brukere med begrensede norskkunnskaper, samiskspråklige, døve, hørselshemmede og døvblinde

Pris

Tolketjenesten er en integrert del av helsetjenesten og er gratis for deg som pasient/bruker.

Brosjyrer
Samarbeidspartnere
  • Helsedirektoratet, avdeling minoritetshelse og rehabilitering
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) – Tolkeportalen og Nasjonalt tolkeregister
Søknadsveiledning

Ring til den delen av helsetjenesten du har time hos (fastlege, helsestasjon, psykolog eller andre) og be dem bestille tolk. Fortell helsetjenesten nøyaktig hvilket språk du snakker. Helsetjenesten har plikt til å bestille tolk. Det er bare kvalifisert tolk som skal brukes som tolk.

Klagemulighet

Uakseptabel atferd fra tolkens side kan for eksempel være mangelfull eller feilaktig tolking, brudd på taushetsplikten, tolkens innblanding i kommunikasjonen på vegne av partene i samtalen, eller andre forhold som gjelder tolkens opptreden under tolkingen.

Nasjonalt tolkeregister kan ikke garantere for kvaliteten i tolkeoppdrag utført av personer i registeret, men ønsker tilbakemeldinger fra deg som tolkebruker. Dersom du opplever at en tolk fra Nasjonalt tolkeregister ikke utfører oppgaven sin i henhold til retningslinjer for god tolkeskikk, kan du melde fra om dette til registeret ved å sende et brev dit. Anonyme henvendelser behandles ikke.

Du kan skrive til Nasjonalt tolkeregister, postboks 8059 Dep., 0031 Oslo, ntreg@tolkeportalen.no

Har du klager på at det ikke ble brukt tolk i helsetjenesten, kan du finne aktuelle klageinstanser i brosjyren «Pasient og tolk».

Lovpraksis
Se
forvaltningsloven § 11e (forbud mot bruk av barn som tolk)
pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3 Rett til medvirkning og informasjon
Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Sist oppdatert: 14.05.2020 23:11:08