Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Naturskader - erstatning

Publisert: 29.04.2020 16:10:00

Hvis du har eiendom som er blitt rammet av en naturulyke, som flom, storm eller skred, kan du få erstatning gjennom naturskadeordningen.

Beskrivelse

Det finnes naturskader det ikke er mulig å forsikre seg mot gjennom en vanlig forsikringsordning. Naturskadeerstatningsloven regulerer det offentliges tilbud om erstatning for slike skader, og har til formål å yte erstatning etter en naturulykke slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet. Ordningen gjelder for hele den private sektor og er ikke en spesiell ordning for landbruket. For at skaden skal anses som en naturskade som gir grunnlag for erstatning, må skaden direkte skyldes en naturulykke (skred, storm, flom, jordskjelv o.l.).

Veg tatt av flom

​​​Foto: Grete Myrvold RYdje

Målgruppe

Gjelder for alle private personer og virksomheter som er utsatt for naturskader

Kriterier

For å ha krav på erstatning fra statens naturskadeordning må disse vilkårene være oppfylt:

  • Det må ikke være adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikringsordning.
  • Den skadelidte må ikke ha krav på erstatning av tredjemann.
  • Naturskaden må ha skjedd på fast gods i Norge eller på løsøre som befinner seg i Norge når eieren bor eller er arbeidstaker i Norge.
  • Skaden må ikke ha skjedd på eiendom som tilhører staten, en kommune eller en fylkeskommune, eller der noen av disse har en framtredende økonomisk interesse.
  • Søknaden må sendes senest tre måneder etter at skaden skjedde.

Skader med grunnlag for erstatningsutmåling under 20 000 kroner erstattes ikke.

Pris

Ved naturskadehendelser som søkes erstattet av staten, skal det trekkes en prosentvis egenandel. Det trekkes 30 % av de første 100 000 kroner, og 15 % av den delen av erstatningen som overstiger 100 000 kroner.

Søknadsveiledning

I søknaden må du dokumentere at det har skjedd en naturskade, og hvilke kostnader som er nødvendige for å gjenopprette skaden. Landbruksdirektoratet er ansvarlig myndighet og skal på bakgrunn av dokumentasjonen fastsette erstatningen. Forskriften stiller gradvis strengere krav til dokumentasjonen, avhengig av kostnaden ved gjenopprettingen. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig at Landbruksdirektoratet også innhenter takst som tilleggsdokumentasjon.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema finnes på www.naturskadeordningen.no. Innloggingen skjer ved bruk av ID-Porten. Papirskjema skal bare benyttes i spesielle tilfeller.

Søknadsfrist
Søknadsmottaker

Du fyller ut og sender søknadsskjema elektronisk til Landbruksdirektoratet, med vedlegg og dokumentasjon. I søknadsskjemaet finner du veiledning og informasjon om kravene til søknaden, og til selve søknadsprosessen.

Søknadsbehandling

Landbruksdirektoratet mottar elektronisk søknad, og vil normalt behandle søknaden innen tre måneder. Du vil da motta vedtak eller avslag med begrunnelse. Ved innvilget erstatning har du tre års frist for å utbedre skaden og sende Landbruksdirektoratet dokumentasjon på at skaden er utbedret. Da vil erstatningen bli utbetalt.

Klagemulighet

Du kan klage over vedtak fra Landbruksdirektoratet til Klagenemnda for naturskadesaker. Fristen for å klage er tre uker etter at vedtak om erstatning er mottatt.

Sist oppdatert: 29.04.2020 16:12:10