Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Fredete kulturminner - tilskudd til inngrep

Publisert: 07.09.2020 13:10:00

Du kan søke om tilskudd hvis det oppstår merkostnader i forbindelse med vedlikehold av fredet bygning.

Beskrivelse

Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom, kan du få pålegg om at det skal foretas arkeologiske undersøkelser før du setter i gang tiltaket. Ved mindre private tiltak skal staten dekke utgiftene helt eller delvis hvis disse blir urimelig tyngende. Automatisk fredete kulturminner er kulturminner datert før år 1537, stående byggverk fra tiden 1537-1649 eller samiske kulturminner fra fær 1917.

Kulturminner

​​​

Målgruppe

Private eiere og forvaltere av automatisk fredete kulturminner og kulturmiljø.

Søknadsveiledning

Ta kontakt med Riksantikvaren hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen.

Søknadsvedlegg

Beskrivelse av tiltaket med tegninger og eventuelle fotografier, samt kostnadsoverslag.

Søknadsmottaker

Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo

Søknadsbehandling

Riksantikvaren skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til Riksantikvaren innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Riksantikvaren innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Riksantikvaren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Miljøverndepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Se kulturminneloven § 10 - Utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner. Utfyllende retningslinjer kan fås hos Riksantikvaren.

Kontakt oss
Sist oppdatert: 07.09.2020 15:38:00