Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Klage på helse- og omsorgstjenester

Publisert: 07.05.2020 15:20:00

Som pasient eller pårørende har du rett til å klage på en tjeneste du får. Du kan også varsle om alvorlige hendelser direkte til Statens helsetilsyn.

Beskrivelse
Hva du kan klage på
Hvis det har skjedd en uønsket hendelse, en feil e.l. kan du klage muntlig eller skriftlig til dem som har levert tjenesten, altså til personen, avdelingen eller til kommunen.
Hvis du mener at det er gjort feil vedtak eller du vil klage på kvaliteten i tjenesten, kan du klage til Fylkesmannen. Slike klager kan for eksempel gjelde:
 • faglig uforsvarlig behandling
 • dårlig kommunikasjon
 • blitt avvist fra øyeblikkelig hjelp
 • saksbehandlingsfeil ved vedtaket
 • andre forhold som er kritikkverdige.

Som pasient eller pårørende har du rett til å varsle Helsetilsynet hvis det har skjedd en svært alvorlig hendelse i forbindelse med utført helsehjelp. Slike varslinger kan for eksempel gjelde:

 • dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker
 • en alvorlig hendelse som følge av ytelse av helse- og omsorgstjeneste eller ved at pasient eller bruker har skadet en annen
 • utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.

Du kan varsle Helsetilsynet på dette skjemaet eller på telefon: 474 86 882.

Pasient i sykehusseng

​​

Målgruppe

Pasienter, brukere og pårørende.

Søknadsveiledning

Hvordan klage direkte til den som har utført tjenesten
Hovedanbefalingen er at uønskede hendelser tas opp direkte med dem som har levert helse- og omsorgstjenesten, eventuelt deres ledere. Alle tjenester skal ha ordninger for dette. Henvendelsene kan være skriftlige eller muntlige.

Hvordan sende klage til fylkesmannen

 • Bruk gjerne Melding til Fylkesmannen hvis du vil sende klagen digitalt. Dette elektroniske skjemaet er en sikker løsning, det vil si at du også kan bruke skjemaet til å sende inn sensitive opplysninger, som helseopplysninger. Fordi skjemaet er en sikker løsning, må du logge inn via ID-porten. Du kan også bruke skjemaet til å laste opp større vedlegg, det kan være aktuelt hvis du allerede har skrevet klagen din i et tekstdokument. Da laster du bare opp dokumentet inne i skjemaet.
 • Fylkesmannen tar selvsagt også i mot klager i form av vanlig brevpost.
 • De kan også motta klager per telefon, men vi anbefaler sterkt å sende inn en skriftlig klage dersom du er i stand til å skrive.

Hvordan sende varsel til Helsetilsynet

 • Du skal sende varsel til Helsetilsynet via dette skjemaet.
 • Du kan også ringe til Helsetilsynet på telefonnummer 474 86 882 (kl. 09.00–15:00).
Søknadsbehandling

Klagebehandling i kommunen
Hvis du klager til kommunen på et vedtak, for eksempel et avslag på en søknad om omsorgshjelp, vil klagen behandles av det organet som fattet vedtaket det klages på. Dette organet - underinstansen i klagesaken - kan oppheve eller endre sitt eget vedtak dersom det finner grunn til det. Dersom underinstansen ikke vil endre sitt vedtak, skal saken sendes til klageinstansen, som kan gjøre en helt ny og selvstendig vurdering av saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Klagebehandling hos Fylkesmannen
Fylkesmannen vil innhente nødvendig informasjon fra virksomheten og personellet det blir klaget på. Deretter gjøres en vurdering av en jurist og en helsefaglig saksbehandler. Vurderingen sendes ut skriftlig i form av et brev. Den som klager får innsyn i saksdokumentene og vil få mulighet til å uttale seg.

Saksbehandlingen i Helsetilsynet
En saksbehandler i Helsetilsynet vil kontakte deg i løpet av de kommende virkedagene for å få nærmere opplysninger om hendelsen.
Alle varsler blir undersøkt. Etter den innledende undersøkelsen blir varslene fulgt opp på litt ulike måter, avhengig av hvor alvorlig og kompleks hendelsen er og om det er risiko for at tilsvarende hendelser skjer på nytt.
I tillegg til å kontakte deg for å få mer opplysninger om hendelsen, innhenter Helsetilsynet også nærmere opplysninger fra virksomheten før de beslutter hvordan varselet skal følges opp.

Lovpraksis

Les om retten til nødvendig helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-1b.
Les om saksbehandlingen i klagesaker i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 7-4 og 7-4a.
Les om retten til å klage eller varsle: pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6.

Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 07.05.2020 15:18:48