Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

Publisert: 07.09.2020 13:00:00

Hvis Riksantikvaren har fredet en bygning som du eier, kan du få tilskudd til å dekke noen av kostnadene for vedlikehold.

Beskrivelse

Du kan søke om tilskudd hvis det oppstår merkostnader i forbindelse med vedlikehold av fredet bygning som skyldes fredningsvedtakets krav til materialtype og fremgangsmåte. 

Riksantikvaren kan frede bygninger og anlegg fra nyere tid som har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Dette innebærer at det ikke kan gjøres inngrep eller endringer i bygningen eller anlegget. Normalt vedlikehold som å male bygningen kan du utføre, men du kan ikke gjøre endringer slik som å rive, flytte, bygge på eller forandre materialer eller farger.

Fredet%20bygning

​​

Målgruppe

Private eiere og forvaltere av fredete bygninger og anlegg. Eiere og forvaltere kan være privatpersoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og lignende.

Kriterier

Det vil bli gjort en faglig vurdering av den kulturhistoriske verdien og betydning tiltaket har i forhold til målet med tilskuddsordningen. Er du eier og får dispensasjon fra vedtak om fredning som samtidig setter vilkår som fordyrer arbeidet, skal du ha helt eller delvis vederlag for denne utgiftsøkningen. For øvrig prioriteres

  • tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall
  • foreløpig sikring av fredete bygninger og anlegg som er i forfall
  • tiltak som sikrer bygninger og anlegg som det finnes få av

Se Norsk Kulturminnefond for kriterier/vilkår for søknader som sendes dit.

Samarbeidspartnere

Riksantikvaren, fylkeskommunen og Norsk kulturminnefond

Søknadsveiledning

Ta kontakt med fylkeskommunen/Riksantikvaren hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen eller om hvor du skal sende søknaden.

Søknadsskjema

Kontakt fylkeskommunen for å få søknadsskjema. Norsk kulturminnefond har elektronisk søknadsskjema.

Søknadsvedlegg

Beskrivelse av tiltaket med tegninger og eventuelle fotografier.

Søknadsfrist

Fylkeskommunen kan gi informasjon om søknadsfristen. For Kulturminnefondet er det ingen søknadsfrist.

Søknadsbehandling

På grunnlag av fylkeskommunenes søknader fordeler Riksantikvaren tilskuddsmidler som sendes til fylkeskommunene for videre fordeling. Det er fylkeskommunen som fatter vedtak om tilskudd. Du får skriftlig melding om vedtaket. Styret i Norsk kulturminnefond fatter vedtak når det gjelder søknader som sendes dit.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Riksantikvaren for saker som fylkeskommunen har behandlet. Før klagen sendes dit, skal den instansen i fylkeskommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Riksantikvaren for klagebehandling. Klage på vedtak i Norsk kulturminnefondet sendes til Kulturminnefondet.

Lovpraksis

Se spesielt kulturminneloven § 17.

Sist oppdatert: 07.09.2020 15:33:03