Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Driftsbygning i landbruket

Publisert: 14.05.2020 12:30:00

Hvis du skal oppføre en driftsbygning på din gårdseiendom må du søke kommunen om tillatelse.

Beskrivelse

Skal du oppføre en driftsbygning under 1000 m2 på gårdseiendommen din, må du søke kommunen om tillatelse. Arealet kan være inntil 1000 m2 bruksareal (BRA). Du må også søke om tillatelse hvis du skal gjøre vesentlige endringer eller reparasjoner eller du ønsker å rive bygningen.

Skal du bygge over 1000 m² driftsbygning, er den ikke en alminnelig driftsbygning i lovens forstand, og du må sende inn full søknad etter pbl. § 20-1. 

Driftsbygning%20i%20landbruket
Kriterier
  • Nabovarsling må være foretatt
  • Tiltaket må oppfylle alle kravene til tiltaket i plan- og bygningsloven, slik som avstand til nabo, visuell utforming og tekniske krav
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan
Pris

​Du betaler et gebyr for saksbehandlingen.

icpdf​Byggesaksgebyrer​

Søknadsveiledning

Du sender en skriftlig søknad til kommunen. Det må fremgå om du søker om dispensasjon fra noen av vilkårene (se over).

Søknadsskjema
Søknadsvedlegg
  • Situasjonskart
  • Fagmessig utførte plan-, snitt- og fasadetegninger
  • Redegjørelse/kvittering for nabovarsling og eventuelle nabomerknader

Kommunen kan kreve ytterligere dokumentasjon hvis det er nødvendig.

Søknadsbehandling

Hvis søknaden er fullstendig og tiltaket ikke er i strid med regler og planer (se feltet Kriterier/vilkår), skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist (se under). Søkeren og de som eventuelt har gjort merknader får et skriftlig vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis
Se
Plan- og bygningsloven § 20-2 og kapittel 29
Byggesaksforskriften § 3-2
Utførende enhet
Sist oppdatert: 14.05.2020 14:39:02