Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Barnehageplass

Publisert: 16.03.2019 19:55:00

Du har rett til barnehageplass når barnet ditt er over ett år. Du må søke kommunen om plass i barnehage.

Beskrivelse
Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år innen 1. desember det året du søker om barnehageplass. Barn som er født før 1. september har rett til plass innen utgangen av august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, har rett til plass innen utgangen av den måneden barnet ble født.
 
Kommunen sørger for at det er felles opptak for alle barnehagene i kommunen, men hver barnehage kan velge eget formål, opptakskrets, opptakskriterium og eierform.
Barnehagebarn ved matbordet

​​Copyright: Trysil kommune

Målgruppe

Barn 0–6 år som er bosatt i kommunen

Kriterier

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier.

Pris

Maksimalpris
Stortinget fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Maksprisen for 2019 er 2 990 kroner per måned fra 1. januar og 3 040 kroner per måned fra 1. august.

Søskenmoderasjon
Kommunen skal sørge for at foreldre med mer enn ett barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere.

Redusert betaling
Hvis den samlede inntekten i husholdningen er lavere enn 541 500, skal du få en lavere pris enn maksprisen.

Gratis kjernetid
Alle familier med lavere samlet inntekt enn 533 500 kroner har rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehagen i uken.

Søk på eget skjema for redusert betaling og gratis kjernetid.

Samarbeidspartnere
  • Helsestasjonen
  • PPT
  • Barnevernet

 

Søknadsveiledning

Du søker om barnehageplass via søknadsskjema til kommunen.

Har du krav på redusert betaling eller gratis kjernetid må du sende inn egen søknad om dette, en gang i året.

 

Søknadsvedlegg

Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

Søknadsfrist

​For hovedopptaket er søknadsfristen 15. februar.

Vi tar imot søknader hele året og tildeler plass så fort det er ledig. Vi har en barnehagegaranti som sikrer søkerne plass senest i løpet av tre måneder i en av barnehagene våre der det er ledig plass.

Søknadsbehandling

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Du skal varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass.

Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen. Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.

Hvis du ikke har fått tilbud om plass, skal du få skriftlig beskjed om dette. Samtidig skal du få beskjed om at du kan kreve en begrunnelse for avgjørelsen, at du har rett til å klage og fristen for å klage.

Hvis barnet ditt har rett til prioritert plass og du ikke har fått tilbud om plass, har du rett til en skriftlig begrunnelse, beskjed om din rett til å klage og fristen for å klage.

Klagemulighet

Du kan klage hvis

  • Du har fått avslag på søknaden om barnehageplass
  • Du har fått plass, men ikke fått oppfylt verken første eller andre ønske.

Du må sende klagen innen 3 uker fra du mottok avgjørelsen. Hvis du bruker retten din til å kreve en begrunnelse, er klagefristen 3 uker fra du mottar begrunnelsen.

Hvis kommunen kommer til at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Søknadsmerknader

Alle som har norsk fødselsnummer, skal bruke det elektroniske søknadsskjemaet. Andre henvender seg på servicetorget i rådhuset, tlf. 62 45 77 00, servicetorg@trysil.kommune.no for å få annet søknadsskjema. Åpningstid mandag-fredag kl. 9-15, kontortid kl. 8-15.30.

Lovpraksis

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

Se
Barnehageloven § 7, § 8, § 9, § 12, § 12a, § 13.
Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3 Moderasjonsordninger
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 22.05.2019 21:06:08