Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Vindkraft

Austri Raskiftet er i gang med å etablere Raskiftet vindkraftverk ved Osensjøen i Trysil og Åmot kommuner. Vindkraftturbiner-sett-fra-Hammeren
     

Grunnarbeidene startet i august 2016. Turbinene skal settes i drift høsten 2018.

Eiere

Austri Raskiftet er eid av Eidsiva (20 %), Gudbrandsdal Energi (20 %) og Stadtwerke München (60 %). Det svenske vindkraftselskapet OX2 står for utbyggingen.

Planområdet

Planområdet for Raskiftet vindkraftverk er på cirka 27 km2 og ligger på vestsida av Osensjøen. Høydedragene Raskiftet, Ulvsjøfjellet og Halvorsberget ligger på 770-809 meter over havet. Av området for selve vindkraftverket ligger cirka 78 % av arealet i Trysil kommune. 
 

Turbiner

Raskiftet vindkraftverk er planlagt med en installert effekt på 111 MW. Konsekvensutredningen har lagt til grunn en løsning med 37 vindturbiner, hver på 3 MW. Anlegget er beregnet å kunne produsere cirka 340 GWh per år, tilsvarende cirka 3 100 brukstimer (det vil si timer med produksjon per år). Turbinene som er lagt til grunn i utredningsarbeidet har en navhøyde på 119 m og en rotordiameter på 112 m. Total høyde på turbinene fra bakken vil da være 175 m, de vil være gråmalte og være utstyrt med hinderlys i henhold til gjeldende regler. 

Veger

Det er oppgitt å være et behov for bygging av ca. 30 km nye internveger inne i planområdet, samt opprusting av adkomstveg på ca. 4 km.
Investering
Samlet investeringskostnad for vindkraftverket inkludert nettilknytning er estimert til cirka 1 400 millioner kroner. Vindturbinene er den desidert største kostnaden og utgjør normalt 70-75 % av totalinvesteringen. Øvrige kostnader er først og fremst knyttet til etableringen av infrastruktur som veger, fundamenter og nettilknytning, samt planlegging og prosjektgjennomføring.
 

Konsesjon

Konsesjon ble gitt i juni 2015. Konsesjon på vindkraftverk gis for 25 år. Dersom anlegget skal drives videre etter dette ,må det søkes fornyet konsesjon. I utgangspunktet må det legges til grunn at anlegget vil bli stående i all overskuelig framtid. Raskiftet vindkraftverk er den største investeringen, det største byggeprosjektet og det visuelt største naturinngrepet som noen gang er gjennomført i Trysil kommune. 
 

Dokumenter 

Dokumenter fra konsesjonsbehandlinga - søknad, konsekvensutredning, høringsuttalelser, andre uttalelser, politisk behandling, tilleggsutredninger med mer finner du til høyre.
I høringsuttalelsesheftene 1, 2 og 3 finner du de høringsuttalelsene som Trysil kommune hadde fått kopi av i forkant av behandlingen av konsesjonssøknaden i Trysil formannskap 5.2.2013. Dokumenter innkommet etter at saken var ferdigutredet den gang, ligger enkeltvis. Dokumentene som heter uttalelse (og ikke høringsuttalelse) er kommentarer som har kommet etter den første høringsfristen.
 

Ny høring

Bestilte tilleggsutredninger lå ute på høring til 20. oktober 2013. Saken ble behandlet i formannskap og kommunestyre 26. november 2013. Høringsuttalelse, saksutredningene og alle vedleggene, inkludert tilleggsutredninger og høringsuttalelser, finner du til høyre i dokumentet Trysil kommunestyres uttalelse til konsesjonssøknaden - saksframlegg, vedlegg og vedtak - november 2013.
 

Avtale

I samme møte i november 2013 godkjente kommunetyret avtalen mellom Austri Raskiftet DA og Trysil kommune og Åmot kommune om samarbeid ved eventuell utbygging av Raskiftet vindkraftverk. Saksutredning med vedlegg og vedtak finner du til høyre i dokumentet Trysil kommunestyres godkjenning av avtalen mellom Austri, Trysil og Åmot - saksframlegg, vedlegg og vedtak - november 2013.
 
 

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mer informasjon

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 07.06.2017 08:25:25
Dele innhold