Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Møte i kommunestyret 14.12.2017

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 06.12.2017 19:03:12
Noen av de yngste i NMK Trysil

​NMK Trysil, her representert ved noen av de yngste i motorklubben, får Trysil kommunes kulturpris 2017 i kommunestyrets julemøte 14. desember kl. 9. Velkommen til å overvære begivenheten i kommunestyresalen eller på kommune-TV.

Bildet er lånt fra NMK Trysils facebookside

​Kulturprisutdeling, filmpremierer og elevbedriftsmesse - kommunestyret kommer til å få et trivelig julemøte.

​Det begynner med kulturprisutdeling i kommunestyresalen torsdag 14. desember kl. 9. Deretter følger premieren på filmene Bo i Trysil, Næringsliv i Trysil og Etablere seg i Trysil. Og kl. 14 åpner ordføreren ungdomsskolens elevbedriftsmesse i kulturhuset Hagelund. Den er også åpen for alle og varer til kl. 18.

Store saker

Men det blir alvor på møtet også. De skal behandle flere tunge saker, budsjett 2018 og omorganisering av helse-, omsorgs- og sosialsektoren ikke minst. Her er sakslista og innstillingene:

Kantinedrift

Hovedutvalg for helse og omsorg innstiller slik:

 1. Foreslåtte endringer i kantinedrifta vedtas og foretas innen eksisterende bemanningsramme.
  Dette innebærer at kantinedrifta avvikles på lørdag og søndag fra 1.1.2018.
 2. Administrasjonen vurderer videre hvordan kantinedrifta ved institusjonskjøkkenet skal inkluderes i sektorens og kommunens mulige arbeid med en ernæringsplattform. Dette vil også dreie seg om vurderinger av kantinetilbudets tilgjengelighet.
 3. Administrasjonen bes utrede muligheter for at hjemmeboende som mottar tjenester fra
  kommunen, skal kunne få kjøpe middag fra institusjonskjøkkenet. Utredningen skal inneholde
  oversikt over kostnader/inntekter ved det aktuelle tiltaket. Utredningen skal foreligge til
  kommunestyremøtet 14.12.2017.

Omorganisering

Formannskapet innstiller slik:

Modell C (scenario C) som beskrevet i vedlegget til saksfremlegget blir den nye strukturen for helse-, omsorgs- og sosialsektoren fra 1.1.2018.

 • Stillingene som omsorgssjef og helsesjef utgår.
 • Det opprettes fire stillinger som enhetsledere for hjemmetjenesten, sykehjemmet, boligtjenesten og enhet for familie.
 • Avdelingslederstilling ved fysio-/ergoterapi omgjøres til enhetsleder med samme portefølje.
 • Avdelingslederstilling ved legesentret omgjøres til enhetsleder for legesenter og beredskap med samme portefølje.
 • Økonomikonsulentstilling økes fra 70 % til 100 % stilling.
 • Sykehjemkonsulentstilling økes fra 80 % til 100 % stilling.
 • Finansieringen skjer innenfor rammen som beskrevet og innarbeides i budsjett 2018.
 • Salderingsvirkning for 2019 blir kr 507 000 som innarbeides i økonomiplan 2018-2021.
 • Eventuell overtallighet i forbindelse med innføring av ny struktur blir håndtert i henhold til Trysil
  kommunes reglement for omstilling og nedbemanning.
 • Ny struktur evalueres innen 1.7.2020. 

Onga i Trysil

Hovedutvalgene for henholdsvis oppvekst og kultur og helse og omsorg innstiller slik:

Oppvekstmodellen Onga i Trysil vedtas. Den skal være styrende for alt arbeid med barn og unge i Trysil.

Barnehagetilskudd

Formannskapet innstiller slik:

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Trysil vedtas i henhold til vedlagte dokument. (Barnehagesjefen har anmodet politikerne om å ta inn et tillegg i punkt 7 markert med rødt: Det utbetales ikke tilskudd til barn utover barnehagens godkjenning eller barn som ikke kommer inn under barnehagegarantien. Barnehagegarantien gjelder de som er folkeregistrert i Trysil, eller de som skal bosette seg i Trysil innen rimelig tid. Eventuelt tilskudd til barn i midlertidige plasser avklares med kommunen.

Grimsåsen

Formannskapet innstiller slik:

Trysil kommune garanterer for et tilsvarende beløp som Miljødirektoratet tilbyr som støtte for
tilretteleggingstiltak i statlig friluftsområde Grimsåsen, begrenset oppad til kr 100 000. Eventuelle midler tas fra frie disposisjonsfond.

Skjønnsmidler

Formannskapet innstiller slik:

Tildelte skjønnsmidler kr 400 000 som ble tildelt i 2012 til analyse av tjenesteproduksjon og elektronisk dokumentutveksling og avsatt på konto 25199136, omdisponeres til formålet omstillingsprosjekt Trysil kommune.

Investeringsbudsjett

Formannskapet innstiller slik:

Vedlagte revidering av investeringsbudsjettet med en ramme på kr 79 727 000 vedtas og låneopptak for 2017 settes til kr 53 740 000 hvorav kr 8 000 000 allerede er tatt opp som startlån fra Husbanken.
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om resterende lånebehov på kr 45 740 000.
Reviderte regnskapsskjemaer viser videre at det totale finansieringsbehovet er på kr 79 727 000, og
foruten nevnte låneopptak dekkes dette behovet inn med salg av anleggsmidler (kr 2 232 000),
kompensasjon for merverdiavgift (kr 11 150 000), mottatte avdrag/refusjoner (kr 5 000 000) og andre inntekter (kr 3 630 000).

Godtgjørelse

Formannskapet innstiller slik:

Regulativ for godtgjørelse til folkevalgte beholdes uendret i 2018.

Møteplan

Formannskapet har bedt om noen endringer og at store saker og informasjonsmøter mellom kommunen og selskaper vi eier, skrives inn i møteplanen. Ordføreren fremmer endringsforslaget i kommunestyrets møte.

Eiendomsskatt

Formannskapet innstiller slik:

 1. I henhold til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret 2018.
 2. Skattesats på 7 ‰ videreføres i 2018.
 3. Skattegrunnlaget økes med 10 % i henhold til budsjettframlegget for 2018 som viser til
  økonomiplan 2018 -2020.
 4. Eiendomsskatten kreves inn i to terminer.
 5. Eiendommer med fritak etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7 punkt a) og b) godkjennes.
 6. Trysil kommune legger opp til en kontortaksering 2018. Det legges videre opp til en full taksering med gjennomføring i løpet av 2018. Ny taksering skal finne en fullverdig og rettferdig taksering for eiendomsskatt og vil være gjeldende fra 2019.

Handlingsdel

Handlingsdel av kommuneplan 2018-2021 ligger ute til offentlig ettersyn til og med 12. desember. Formannskapet innstiller slik:

Trysil kommunes handlingsdel av kommuneplan for 2018-2021 vedtas i samsvar med det framlagte
dokumentet.

Budsjett og økonomiplan

Formannskapets innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 ligger ute til offentlig ettersyn til og med 12. desember. Se egen sak til høyre.

Kommuneskogens budsjett

Siste sak er Trysil kommuneskoger KFs budsjett 2018. Skogstyret innstiller slik:

Trysil kommuneskoger KFs budsjett for 2018 vedtas i samsvar med framlagt budsjett datert
14.11.2017.

Hvis innstillinga i formannskapet blir vedtatt, innebærer det en ekstra overføring fra kommuneskogen på 2 millioner kroner til landbruksfondet.

Sist oppdatert: 06.12.2017 19:46:04
Dele innhold