Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på
Tjenester

Tjenestebeskrivelser

 Søk etter tjenestebeskrivelse

 
Adopsjon

Når du adopterer et barn, tar du det til deg som ditt eget. Adoptivbarnet får den samme rettslige stillingen som om barnet hadde vært ditt biologiske barn.

De fleste adopsjonene som gjennomføres i Norge, gjelder adopsjonssøkers stebarn.

 • Adopsjonen skal være til barnets beste og ha et oppfostringsformål
 • Det blir lagt vekt på trygg og stabil økonomi og familieforhold
 • De som søker om adopsjon sammen, må være gift med hverandre eller samboere i stabilt og ekteskapsliknende forhold.

Bufetat har godkjent tre norske formidlingsorganisasjoner som også er godkjent i aktuelle utland. De kan gi råd og veiledning om søknaden.

Søknadsskjemaet inneholder en oversikt over hvilke dokumenter som skal følge søknaden.
Eventuell klage sendes via regionkontoret, men stiles til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Klagefristen er tre uker fra et eventuelt avslag er mottatt. Se også www.bufetat.no.

Adressetildeling

Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal den som er registrert eier eller fester informeres og få mulighet til å uttale seg. Det er kommunen som fastsetter adressenavnet. Skrivemåten avklares etter reglene i lov om stadnamn.

Adressen skal om mulig tilknyttes den vegen eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra. Din adgang til å få endret adresse er begrenset.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Kommunen kan endre eller tildele adresse

 • når man skal endre adkomstveger
 • når man skal oppføre nye bygg
 • når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Allemannsretten

Allemannsretten betyr at du har rett til å ferdes fritt i skogen, på fjellet og langs kysten.
Du kan

 • ferdes til fots i innmark når marken er frossen eller snølagt
 • bade fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte
 • dra i land båt på strand i utmark, men ikke benytte kai eller brygge uten eierens tillatelse
 • ikke raste eller overnatte i innmark uten at eierens samtykke
 • raste og overnatte i telt i utmark i to døgn om gangen

Kommunen kan varde og merke opp ruter og turstier, bygge bruer, klopper og sette i verk andre tiltak for å lette ferdselen.
Kommunen skal hindre oppsetting av ulovlige ferdselshindre i utmark, særlig i strandsonen.

Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning.

Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning.

Arealoverføring

Skal du overføre arealer mellom tilstøtende eiendommer, kan arealoverføring være en aktuell prosedyre. Arealoverføring skal registreres i matrikkelen, og kommunen skal sørge for tinglysing.

Målgruppe er eiere av grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie.

Du må ha tillatelse fra kommunen til arealoverføring. Partene må sende alle nødvendige dokumenter samlet til kommunen. Ta eventuelt kontakt med en advokat eller eiendomsmegler for å få bistand.

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og gjennomfører oppmålingsforretning med arealoverføring i henhold til endelig vedtak etter plan- og bygningsloven. Det utstedes et matrikkelbrev som sendes til rekvirenten.

Når endelig vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.

Du kan klage på vedtaket. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Askespredning

Askespredning vil si at avdødes aske spres for vinden. Det kan være et alternativ for dem som ikke ønsker begravelse eller urnenedsettelse på en kristen gravplass, eller hvis avdøde hadde en spesiell tilknytning til et bestemt sted.

I retningslinjene går det blant annet fram at askespredning som hovedregel kun tillates på åpent hav og i høyfjellet. Det kan ikke skje nær bebyggelse eller der folk ellers oppholder seg.

Søknaden sender du til Fylkesmannen i det fylket der asken ønskes spredt.
Fylkesmannen innhenter nødvendige opplysninger og fatter vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Kulturdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.
Kommunen kan gi deg informasjon om hvordan du skal søke, hvilke retningslinjer som gjelder og om området er regulert eller ikke.

Søknad om avkjørsel sender du til kommunen dersom det gjelder kommunale veger og riksveger og fylkesveger som kommunen holder ved like. Du må legge ved situasjonskart.

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og fatter vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis søknaden blir avslått, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.

Hvis søknaden er behandlet etter plan- og bygningsloven, kan du klage til Fylkesmannen. Hvis saken behandles etter vegloven, er det kommunens egen klagenemnd som er klageinstans.

Avlastning

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Da kan du for eksempel få avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Det kan være

 • om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er svært fysisk eller psykisk belastende
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

Tjenesten er gratis og er en lovpålagt tjeneste.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig, innhente nødvendige opplysninger og fatte vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning). Hensikten er å samle opp avløpsvann, transportere vannet til egnet renseanlegg og slippe det rensete vannet ut i en vannforekomst. Boliger og virksomheter må være tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige avløpssystemet ved privat stikkledning til hovedledning.

Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige avløpsnettet fastsettes av kommunestyret.

Plikten til å være tilknyttet offentlig avløpssystem framgår av § 27-2 i plan- og bygningsloven.

I de tilfeller der kommunen fatter enkeltvedtak (pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klageinstans er Fylkesmannen.

Avløserordningene i jordbruket

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet

 • ferieavvikling
 • sykdom
 • svangerskap/fødsel/adopsjon
 • følge av sykt barn til behandling
 • dødsfall i nær familie

Skjema for avløsertilskudd ved ferie og fritid er det samme som det ordinære søknadskjemaet om produksjonstilskudd. Det er eget skjema for avløsertilskudd ved sykdom. Den elektroniske tjenesten er tilgjengelig i Altinn, men du kan også få det ved å henvende deg til kommunen.
Vedleggene går fram av skjemaet.

Frist for søknad om avløsertilskudd ved ferie og fritid er 20. januar året etter avløsningen.

Kommunen behandler saken så snart som mulig, innhenter nødvendige opplysninger og fatter et vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt

Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne.

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet og det skal utarbeides instrukser for brukerne.

Hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten.

Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et tiltak.

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Barnehage - etablering og drift

Før en barnehage settes i drift, skal den godkjennes av kommunen. Alle barnehager må oppfylle disse kriteriene:

 • Barnehagens vedtekter skal blant annet gi opplysninger om formål, opptakskriterier og åpningstider
 • For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg
 • Barnehagen skal føre internkontroll    

Kontakt kommunen tidlig for å få den veiledningen du trenger.

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klageinstans er Fylkesmannen.

Barnehageplass

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker.

Barnehagen skal ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til

 • alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Disse blir prioritert:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne
 • Barn som barnevernstjenesten har omsorgen for
 • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får du reduksjon. Alle 4- og 5-åringer i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer pr. uke gratis oppholdstid.

Barnehagen samarbeider med

 • Helsestasjonen
 • PPT
 • Barnevernet

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen.
Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass.

Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende.

Målgruppe er barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak videreføres inntil barnet har fylt 23 år.

Foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv. som ser at et barn trenger et hjelpetiltak, kan melde fra til barnevernstjenesten.

Barnevernstjenesten skal innhente nødvendige opplysninger for å avgjøre saken og kan velge å engasjere en sakkyndig person til å utrede saken nærmere. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Barnevernstjenesten (melding)

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding.

Barnevernstjenesten skal

 • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
 • starte undersøkelse hvis man antar at det er behov for tiltak
 • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser.

Barselgrupper

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet på helsestasjonen. Senere må dere foreldre ta initiativ til videre samlinger. Her kan dere dele erfaringer fra

 • amming
 • barnestell
 • kosthold
 • barnets utvikling
 • ulykkesforebygging
 • samliv

Helsesøsteren kan gi råd og veiledning dersom dere ønsker det. Barna er selvfølgelig også med på samlingene. Tjenesten er gratis, men ikke lovpålagt.

Når du har født, blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Behandlingsreise til utlandet

Behandlingsreise til utlandet er et supplement til forskjellige behandlingstilbud, f.eks. i Spania, Tyrkia, Serbia, Montenegro og på Kanariøyene.

Målgruppe er personer som har

 • astma, kroniske lungesykdommer og atopisk eksem
 • psoriasis
 • betennelsesaktig revmatisk sykdom
 • senskader etter poliomyelitt

Du må ikke ha sykdommer som

 • angina pectoris / nylig hatt hjerteinfarkt
 • hjertesvikt
 • ubehandlet høyt blodtrykk
 • kreftsykdom
 • alvorlige psykiske lidelser

Legen kan gi deg flere opplysninger om hva som kan hindre deg i å reise. Alle må i utgangspunktet være selvhjulpne.

Du må betale en egenandel. Barn og ungdom betaler ingen egenandel.

Saksbehandlingstiden varierer etter hva slags behandling du søker om. Det er ingen klagemulighet, men du kan sende inn tilleggsopplysninger som kan endre prioriteringen.

Besøkshjem / Å være besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Målgruppe er enslige, par og barnefamilier.

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav

Mottar du tjenester fra kommunen som du skal betale for, benytter du tilsendt faktura. Betalbare tjenester kan være

 • tekniske tjenester
 • hjemmetjenester
 • barnehage

Forfall skal tydelig framkomme på fakturaen. Hvis du ikke kan betale innen forfall, kan du avtale eventuelle betalingsordninger med den instansen i kommunen som står for innkrevingen. Hvis du verken betaler innen forfall eller tar kontakt, vil kravet bli tvangsinnfordret. Kommunale avgifter kan tvangsinnfordres bl.a. ved at eiendommen avgiften gjelder, tvangsselges. Andre krav sendes til inkasso.

Bilstønad

Dersom du ikke kan benytte offentlige transportmidler pga. varig funksjonsnedsettelse eller som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad.

I tillegg må du ha et behov for bil for å kunne

 • reise til og fra arbeids- eller utdanningssted
 • utføre din funksjon som hjemmearbeidende
 • hindre eller bryte en isolert tilværelse
 • avlaste familien i tilfeller der funksjonsnedsettelsen fører til særlig stor pleiebyrde og derved kan hindre innleggelse i helseinstitusjon

Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved stønad til bil.

Du må fylle ut søknadsskjema. Det laster du inn fra denne lenken: Søknad om stønad til anskaffelse av motorkjøretøy

Får du avslag på søknaden din, kan du sende klage innen seks uker fra du mottok avslaget.

Bolig - oppføring av ny bolig

Skal du oppføre ny bolig på egen tomt, må du søke kommunen om tillatelse. Søknaden må ha ansvarlig søker. Alle håndverkere (firmaer) må ha godkjent ansvarsrett for sine fagområder.

Kriterier

 • Nabovarsling må være foretatt
 • Boligen må oppfylle alle kravene til tiltaket i plan- og bygningsloven
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan  

Et firma kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen. Det vil fungere som et bindeledd mellom deg som byggherre, kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre tiltaket.

Hvis søknaden ikke er i strid med regler og planer, skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Bompenger - privat vei

Kommunen kan gi samtykke til at eiere av privat vei kan innkreve bompenger for å ferdes på veien.
Kommunen vurderer

 • omfanget av ferdselen
 • slitasjen
 • kostnadene ved vedlikehold
 • størrelsen på bompengebeløpet

Søknad om samtykke til å kreve bompenger fremmes av veiens eier eller veilaget.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken, og fatter vedtak.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd.

Boplikt ved kjøp av eiendom

Hvis du ønsker å kjøpe et bolighus og du ikke vil forplikte deg til å bruke eiendommen som helårsbolig av deg selv eller andre, må du søke om konsesjon.

Bostøtte

Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha.

Med noen unntak kan alle over 18 år søke. Du må gi skriftlig beskjed til kommunen dersom det skjer vesentlige endringer. Det er straffbart å oppgi uriktige opplysninger eller å unnlate å gi opplysninger.

Boligen din må være godkjent for helårsbruk og bl.a. ha egen inngang og eget bad/toalett.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som har all kontakt med deg.

Husbanken/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Søknadsfrist er den 25. i måneden. Utbetaling skjer den 20. i måneden.

Kommunen mottar søknaden enten elektronisk eller på papir, og kvalitetssikrer opplysningene. Det innført automatisk etterkontroll av inntektene som er brukt ved beregning av bostøtte.

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage til kommunen.

Brannvern og tilsyn

Eiere av byggverk skal sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Brukermedvirkning i skolen

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

 • samarbeidsutvalg (grunnskolen)
 • skoleutvalg (den videregående skolen)
 • elevråd (begge skoleslag)
 • foreldreråd (grunnskolen)

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

Brukerstyrt personlig assistanse

Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Tjenesten omfatter praktisk bistand og opplæring og støttekontakt.

Målgrupper er bl.a.

 • Personer med et sammensatt og omfattende behov for tjenester
 • Personer med psykisk utviklingshemning
 • Familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse. Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og fatter et vedtak.
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Bruksendring

Hvis du ønsker å få gjennomført et tiltak som medfører bruksendring av boligen/bygningen din, må du søke kommunen om tillatelse. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Firmaet vil fungere som et bindeledd mellom deg som tiltakshaver (byggherre), kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre tiltaket.

For å kunne sette i gang tiltaket må følgende vilkår være oppfylt:

 • Nabovarsling må være foretatt
 • Tiltaket må oppfylle alle relevante byggtekniske krav
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Hvis søknaden er fullstendig, skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Byggavfall - kildesortering

Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres (gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven).

Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon

Det er allment bygge- og aktivitetsforbud på privat eiendom i et belte langs kommunal veg. Kommunen behandler og godkjenner søknad om

 • dispensasjon fra vegloven
 • dispensasjon fra byggegrenser
 • tillatelse til graving gjennom eller langs veg
 • tillatelse til å strekke ledning over eller langs veg

Kommunen kan pålegge å fjerne vegetasjon på privat eiendom langs kommunal veg.
Byggegrenseavstanden kan være fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen. Hvis søknad om dispensasjon er fremmet i en byggesøknad, behandles den i byggesaken. Reglene om avstand fra veg varierer med hva slags innretning det gjelder.

Avgjørende er:

 • Kravet til fri sikt og øvrige trafikksikkerhetsvurderinger
 • Behovet for å reservere en romslig kanal gjennom landskapet til forskjellige vegformål

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og fatter et vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd.

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Her er en oversikt over byggetiltak som det ikke er nødvendig at du søker kommunen om tillatelse til å utføre.

Dagmamma - godkjenning

Hvis du ønsker å være dagmamma for tre barn eller flere og tilbyr ukentlig oppholdstid på ti timer eller mer, må du ha godkjenning av kommunen.
Virksomheten skal ta hensyn til barns helse og trivsel. Det stilles blant annet krav til

 • lokalenes utforming og innretning
 • muligheter for aktivitet og hvile
 • rengjøring og vedlikehold
 • inneklima

Kriterier

 • Antall barn er tre eller flere
 • Ukentlig oppholdstid er minst ti timer
 • Virksomheten er regelmessig
 • Det tas betalt for tilsynet

Ta kontakt med kommunen for å få informasjon om hvordan du skal søke. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig og fatte et vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt til Fylkesmannen.

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og fatter vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen eller til kommunens egen klagenemnd.

Den kulturelle skolesekken

Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken.
 

Digital postkasse

Stat og kommune går over til å sende brev og annen informasjon til innbyggerne på nett.

Driftsbygning i landbruket

Skal du oppføre en driftsbygning under 1000 m2 på gårdseiendommen din, må du søke kommunen om tillatelse.

Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

Eier du en eiendom med jordbruksareal, har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden, enten selv eller til en som leier arealet.
Kommunen vil legge vekt på

 • Hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd
 • Arealets størrelse og avkastningsevne
 • Om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i det området der eiendommen ligger
 • Søkerens livssituasjon

Kommunen skal innhente nødvendige opplysninger og fatter et vedtak så raskt som mulig.

Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner for å få det.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe er eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Aktuelle lover er

 • Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 3
 • Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 25

Skatteoppkreveren fatter vedtak om betalingsutsettelsen.

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe: Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Aktuelle lover:

 • Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 8A-3
 • Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 3

Kravet om overtakst skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Overtakstnemnda behandler krav om overtakst (klage over skattetakst).

Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom

Å kreve omtaksering av en eiendom vil si at du i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år) ber om at eiendommen takseres på nytt. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.
Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal innføres.
Omtaksering skal skje hvis

 • det er foregått deling av eiendom
 • bygninger på eiendommen har brent
 • bygninger er blitt revet eller lignende
 • det er oppført nye bygninger på eiendommen med en antatt verdi på minst kr 10 000,-

Når omtaksering kreves av skattyteren, skal skattyteren dekke kostnadene.

Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen 1. november i året forut for skatteåret.

Du kan klage på en omtaksering.

Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. Eksempler på slike forhold er sykdom, brann eller naturkatastrofer.
Se kommunens egne vedtekter om eiendomsskatt.

Aktuelle lover:

 • Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 3
 • Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 28

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ.

Avgjørelsen om nedsettelse eller ettergivelse skal fattes av formannskapet.
Det er ingen lovbestemt rett til å klage. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller situasjonen har endret seg.

Eierseksjonering/reseksjonering

Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på. En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.

For å få etablert en seksjon eller endret en seksjon, må bruksenheten(e) være godkjent etter plan- og bygningslovens regler. For eksisterende bygninger innebærer dette at pålagte bygningsmessige tiltak må være gjennomført før seksjonering eller reseksjonering kan skje.

Er du hjemmelshaver til eiendommen, kan du sende en begjæring til kommunen om tillatelse til seksjonering. Opplys om

 • eiendommens gårds- og bruksnummer
 • de enkelte seksjonenes formål
 • sameiebrøk for hver seksjon
 • vedtekter for sameiet

Kommunen skal innhente nødvendige opplysninger og fatte et vedtak.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

Eldreomsorg - verdighetsgarantien

Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, skal du så langt det er mulig få et verdig tjenestetilbud som er tilpasset dine individuelle behov

Elevenes psykososiale skolemiljø

Alle elever i skolen har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring

Ergoterapi

Har du problemer med å greie dine daglige gjøremål fordi du er syk, skadet eller av andre årsaker, kan du få bistand fra en ergoterapeut.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven.)

Familiebarnehage - etablering og drift

Er det mange små barn som venter på barnehageplass der du bor? Ønsker du å starte en familiebarnehage?

Familievernkontor

Familievernkontoret gir deg eller dere tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker eller kriser i familien.

Farlig avfall

Kommunen skal sørge for at det finnes mottak der du kan levere farlig avfall. Sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet.

Fastlege

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år.

Fellingstillatelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad.

Film og video - konsesjon for framvisning

Framvisning av film eller video i næringsøyemed kan ikke skje uten konsesjon fra kommunen.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Forliksråd

Forliksrådet benyttes for å løse tvister i mange saker. Det kan for eksempel dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold. Først må du varsle den du ønsker å gå til sak mot skriftlig.

Forskuddsskatt - betaling og innkreving

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), skal du betale utskrevet forskuddsskatt.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving

Fra og med 1. januar 2009 er det felles frist for arbeidsgivernes innsending av oppgave og oppgjør av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Forurenset grunn - bygging og graving

Skal du igangsette bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, har du plikt til å sørge for å få klarlagt omfanget av en eventuell forurensning.

Fosterhjem / Å være fosterhjem

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem?

Fradeling av eiendom

Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn 10 år, må du søke kommunen om tillatelse.

Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep

Ordinært vedlikehold på fredet bygning eller anlegg kan skje uten spesiell tillatelse fra kulturminnemyndighetene med mindre fredningsbestemmelsene til eiendommen sier noe annet. Er du usikker på hva som regnes som ordinært vedlikehold, kan du kontakte myndighetene. Tiltak som er mer omfattende enn ordinært vedlikehold, krever dispensasjon fra kulturminneloven hvis det ikke er sagt noe annet i fredningsbestemmelsene.

Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

Du kan søke om tilskudd hvis det oppstår merkostnader i forbindelse med vedlikehold av fredet bygning som skyldes fredningsvedtakets krav til materialtype og fremgangsmåte.

Fri rettshjelp

Har du dårlig økonomi og trenger juridisk bistand, kan du søke om fri rettshjelp.

Frisklivssentral

Frisklivssentralen har tilbud om hjelp til å endre og mestre levevaner.

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding

Ønsker du å starte eller å overta en frisørsalong, hud- og fotpleiesalong, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v., må du enten få godkjennelse av kommunen eller sende en melding til kommunen.

Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Ønsker du og din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III, må du ha tillatelse av kommunen.

Fyrverkeri - søknad om avfyring

Har du noe å feire? Da kan du avfyre et festlig fyrverkeri, men først må du ha tillatelse fra brannvesenet, grunneieren og politiet.

Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade.

Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

Hvis du ikke oppfyller de helsekravene som stilles for å ha førerkort, vil du som hovedregel bli fratatt førerkortet. Du kan imidlertid søke om å få dispensasjon fra helsekravene.

Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet

For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må det påføres et apostillestempel.

Gravferd

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å besørge gravferden.

Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang

En gravid rusmiddelavhengig kan holdes tilbake uten eget samtykke i institusjon som er utpekt av regionalt helseforetak.

Gravplass

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen.

Grensejustering

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre areal mellom to matrikkelenheter (eiendommer) som har felles eksisterende grense.

Grunnlån

Enkeltpersoner kan søke Husbanken om grunnlån til oppføring av ny bolig. Grunnlånet skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som universell utforming og miljø.

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen.

Grunnskoleopplæring for voksne

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette.

Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med alle andre.

Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel

Et viktig prinsipp er at innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen.

Helsestasjon

På helsestasjonen får du tilbud om

 • helseundersøkelse
 • barnevaksinasjoner
 • svangerskapskontroll
 • rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold med mer
Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold.

Hjemmehjelp

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell.

Hjemmekompostering av matavfall

Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. 

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem.

Hjemmeundervisning

Foreldre/foresatte til elever i grunnskolen kan undervise sine barn hjemme hvis de mener at dette er best ut fra ideologiske eller religiøse/livssynsmessige grunner.

Incestsenter

Du kan ta direkte kontakt med et incestsenter. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Incestsenteret gir tilbud til voksne og ungdommer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn.

Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjonen om barnets skolegang fra skolens side, og har samme rett til å delta på foreldremøter.

Innbyggerforslag

Som innbygger i kommunen (eller fylkeskommunen) har du rett til å kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret (eller fylkestinget).

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet.

Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven.

Karakterer - klageadgang

Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet.

Klage til Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere forvaltningen. Som vanlig borger kan du klage til Sivilombudsmannen hvis du mener at forvaltningen har begått en feil eller gjort en urett.

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold eller katastrofepreget tap av sau på beite.

Kommunal bolig

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo.

Kommunal garanti for lån

Nav kan garantere for lån som en form for økonomisk stønad.

Kommunal planlegging - medvirkning

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet.

Kommunalt lån (sosiallån)

Som en form for økonomisk stønad kan sosialtjenesten gi lån.

Kommunalt næringsfond

Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet. Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling.

123
Sist oppdatert: 15.04.2016 13:51:59
Dele innhold